ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΛ Β΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος πλ. β' Ἡ ἀπεγνωσμνη ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Θες θλων σωθναι πντας, ἐπβλεψον, ἴδε τν προσευχν μου, καμμου τδκρυα, ὡς μταια πσ· τίς γρ προσλθσοι προσππτων, καεθς οκ σθη; τίς δὲ ἐβησε θερμς σοι, καεθς οκ κοσθη; καγρ Δσποτα, ταχς ερσκῃ, ες σωτηραν πσι τος ατοσσε Κριε, διτμγα σου λεος.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Τν τας μαρταις καταποθντα, καφιληδοναις καταρραγντα, ἀνστησον εσπλαγχνε, τσφιλανθρωπίᾳ, μή με πχαρμα δαιμνων, συγχωρσς γενσθαι, μηδὲ ἀνξιον ἐάσς, τν φρικτν μυστηρων, ἀλλπρσδεξαι ς λεμων, πρτς ξδου στεναγμος μου καδκρυα, κατν παθν με λευθρωσον.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Θρνησον ψυχμου πρτς ξδου, πρσπεσον τΚτστῃ ἐν μετανοίᾳ, δκρυα προσγαγε, ἐξ λης τς καρδας, κρξον Χριστῷ ἐν κατανξει. Ἡμρτηκσοι Λγε, δξαι πολλὰ ἡμαρτηκτα, μή με ποβδελξῃ, μπαρψμε Δικαιοκρτα, μηδες πρ με ποπμψς μακρθυμε, διτμγα σου λεος.

τερα τς Θεοτκου

λην ποθμενοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλκ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

γμος ητρπισται, τοορανου Νυμφου, ο κρυκες κρζουσι, τί βραδνεις μλαινα, ἑκουσως ψυχὴ; ῥυπαρπντα σου, ἀληθς πρχει, ἀσελγεαις τὰ ἱμτια, καπς ταλαπωρε, μλλεις εσελθεν, δερο, πρσπεσον, πρτλους κ καρδας σου, τῇ Ἀειπαρθνκραυγζουσα. Ὑσσππρεσβεας, ῥαντσασα καθρισον γνή, κα τονυμφνος ξωσον, ὅπως μεγαλνω σε.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Νος καθαρτητι, ὁ Ἡσαας Παρθνε, πρρωθεν προφησε, ποιητν τς κτσεως τεξομνην σε, ὦ ΣεμνΠναγνε· σγρ φθης μνη, ἐξ αἰῶνος Παναμμητος· διό σου δομαι τν μεμολυσμνην καρδαν μου, καθρισον καλμψεως, θεας κοινωνόν με νδειξον, Κρη τοΥοσου, καστσεως ατοτς δεξις, ὅταν καθσῃ, ὡς γγραπται, κρναι κσμον παντα.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

πρνη κενσασα, μρου λβαστρον πλαι, τος ποσσου Δσποτα, πντων λευθρωται, ὧν περ πραξεν, ὁ Λστς μνον σου, μνημονεσας φθη, καεθως ες Παρδεισον, ατν εσγαγες, ἐγδτί πρξω ὁ ἄθλιος; ομρον, οκατνυξιν, ἔχω, δωρεάν με λησον, οκτειρν με Λγε, ἡ ἄχραντς σου Μτηρ δυσωπεῖ, ἣν δωρσω τκσμσου, μγα καταφγιον.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκον μοιον

Κρσιν σραλ κριταί, θανατηφρον κριθναι, σΥἱὲ κατκριναν, ὡς κριτόν σε στσαντες πβματος, τν νεκρος κρνοντα, κατος ζντας Στερ, κα Πιλτπαριστσσε, κακατακρνουσι, πρτς δκης φεῦ! οπαρνομοι, καβλπουσα τιτρσκομαι, κασυγκατακρνομαι Κριε· θεν καπροκρνω, θανεν πρ τζν ν στεναγμος, ἡ Θεοτκος κραγαζε, μνε πολυλεε.

 

πστιχα Σταυρσιμα

Σταυρς σου Κριε, ζωκαὶ ἀντληψις, ὑπρχει τλασου, καὶ ἐπ' ατπεποιθτες, στν σταυρωθντα, σαρκΘεν μν μνομεν, ἐλησον μς.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Σταυρς σου Κριε, Παρδεισον νοιξε, τ γνει τν νθρπων, καὶ ἐκ φθορς λυτρωθντες, στν σταυρωθντα, σαρκΘεν μν μνομεν, ἐλησον μς.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Οἱ ἀθλοφροι Μρτυρες, καορανοπολται, ἐπγς θλσαντες, πολλς βασνους πμειναν, πρεσβεαις Κριε, καεχας ατν, πντας μς διαφλαξον. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

ρσσε σταυρομενον, Χριστὲ ἡ σκυσασα, ἀνεβα· Τί τξνον, ὃ ὁρῶ, μυστριον Υἱέ μου, πς πξλου θνσκεις, σαρκκρεμμενος, ζως χορηγὲ;

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος πλ. β'

Μνον πγη τξλον, ΧρισττοΣταυροσου, τθεμλια σαλεθησαν, τοθαντου Κριε· ν γρ κατπιε πόθῳ ὁ ᾅδης, ἀπλυσε τρμ· δειξας μν τσωτριν σου γιε, καδοξολογομν σε Υἱὲ Θεοῦ, ἐλησον μς.

 

Κριε, κατκρινν σε ουδαοι θαντῳ, τν ζων τν πντων, οτν ρυθρν ῥάβδπεζεσαντες, Σταυρσε προσλωσαν, καοἱ ἐκ πτρας μλι θηλσαντες, χολν σοι προσνεγκαν, ἀλλ' ἑκν πμεινας, ἵνα μς λευθερσς, τς δουλεας τοῦ ἐχθροῦ, Κριε δξα σοι.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

σκυσασα Χριστέ, ἀειπρθενος Κρη, ἐν τ Σταυρσδι' ἡμς, ὑψωθντα ρσα, ἐττρωτο λπης ομφαίᾳ τν ψυχν, καὶ ἔκλαιε θρηνδοσα μητρικς. Ατς τας παρακλσεσιν, ἐλησον μς, Κριε τοῦ ἐλους.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Σμερον τπροφητικν πεπλρωται λγιον· δογρ προσκυνομεν ες τν τπον, οὗ ἔστησαν οπδες σου Κριε, καξλου σωτηρας γευσμενοι, τν ξ μαρτας παθν λευθερας τχομεν, πρεσβεαις τς Θεοτκου, μνε φιλνθρωπε.

 

Σταυρς σου Κριε γασται· ν ατγρ γνονται ἰάματα, τος σθενοσιν ν μαρταις, δι' ατοσοι προσππτομεν. Ἐλησον μς.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

λπς τοκσμου γαθ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν ξλβλπουσα νεκρν, κρεμμενον Παρθνος Θεν, ὃν τεκε σαρκί, θρηνδοσα βα· Τν φατον μακροθυμαν σου, Υἱὲ ἐκπλττομαι, πς ς κατκριτον Σταυρῷ, προσλωσαν οἱ ἄνομοι, τν δκαιον Κριτν, κα μνον σε Δεσπτην.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

λπς τοκσμου γαθ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τξλον νεγκε φθορν, ἐν δμ τΓενρχῃ. Σταυροδξλον τν ζων, ἤνθησεν ν Κρανίῳ· πεπτηται καγρ κακα τοῦ ἐχθροῦ, ἠληται τπροσηλσει τοΧριστοῦ, καερε τν Παρδεισον, κραυγζων ὁ Ἀδμ. Ὦ ξλον ελογημνον!

Μαρτυρικν

θλητικν γνα πομεναντες οἱ Ἅγιοι, κατβραβεα τς νκης παρσοκομισμενοι, κατργησαν τς πινοας τν παρανμων, ἐδξαντο τος στεφνους τς φθαρσας.

Δι' ατν Θες δυσωπομενος, δρησαι μν τμγα λεος.

Δξα... κανν... Σταυροθεοτοκον

Θεοτκε Παρθνε, ἱκτευε τν Υἱόν σου, τν κουσως προσπαγντα ν Σταυρῷ, κατν κσμον κ πλνης λευθερσαντα, Χριστν τν Θεν μν, τοῦ ἐλεσαι τς ψυχς μν.

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Σζεις με, Στερ, προσπαγες πξλου, τν ωσφ.

 

δα' χος πλ. β'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς ν περπεζεσας ὁ Ἰσραλ, ἐν βσσῳ ἴχνεσι, τν δικτην Φαραώ, καθορν ποντομενον Θεῷ, ἐπινκιον δν, ἐβα σωμεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Στς παλμας πλσας πΣταυροῦ, ἠγκαλσω Δσποτα, ἀπωσθντας τος βροτος, κατσπροσγαγες Πατρί, ὡς Υἱὸς γαπητς, καὶ ὁμοοσιος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

σπερ μνς νηρτθης πΣταυροῦ, τσν Λγε πρβατον, ἐκζητν τπλανηθν, καερν συνταξας ατό, ἀπλανσιν ησοῦ, δξα τκρτει σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ζων ποθοντες τν νω οεκλεες, ἀθλοφροι Μρτυρες, ἐνεκρθησαν ν γῇ, ὑποστντες βσανα πολλά, καποικλους πειρασμος, οἱ ἀξιγαστοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πβημτων δκων διΧριστν, τν ν πσι δκαιον, παρεσττες θληταί, κρσιν πσαν δικον μες, δικαιοσαν ν Θεῷ, καθυπεμενατε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

να πθειαν πσι τος ξ δμ, προξενσς Δσποτα, πθος φρεις ν Σταυρῷ, καὶ ὁρσα σεεται γῆ, θρηνδοσα μητρικς, ἐβας Δσποινα.

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

κτον προσξω τΘεοτκμλος. Ἰωσφ.

 

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κ πονηρς συμβουλας τοδυσμενος, ἡ προμτωρ θνατον, ἐπεισξεν λλ' ατή, τν ζων κυσασα γνή, νεκρωθντας τφθορᾷ, ἡμς ζωσας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Καλογισμος λισθανων καμολυσμος, σαρκικος σπιλομενος, ἐπστν καθαρν, ἀληθς καὶ ἄσπιλον γνν, καταφεγω. Βοηθς, γενοτδολσου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ττς καρδας μου πθη τχαλεπά, Θεοτκε ασαι, τν σττων λογισμν, τδεινν κλυδνιον τσῇ, μεσιτείᾳ πρς Θεν, κπασον Δσποινα.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ στιν γιος ς σύ, Κριε Θες μου, ὁ ὑψσας τκρας, τν πιστν σου γαθέ, καστερεσας ατος, ἐν τπτρτς μολογας σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρς πγνυτο ν γῇ, κακατστραπτο πλνη, καὶ ἐσεετο κτσις, κα καρδαι τν βροτν σεσαλευμναι χθροῦ, ἐπηρείᾳ πστιν πεδχοντο.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Μανες ὁ ἄδικος λας, στν δκαιον μνον, κατακρνει θαντῳ, δικαιοντα τος βροτος, καὶ ἐξ δκου χειρς, το δολου τοτους ξαιρομενον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

κνει πσαν αυτοῦ, τν κακαν πλνος, τος γοις παλαων, ἀλλ' ἡτττο καθορν, ἀταπειντους ατος, κατς θεας κοινωνος λαμπρτητος.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σωμτων ρα τας σφοδρας, ἠλλοιοτο ακαις, ἀλλ' ἐπλαμπε μλλον, ἡ φαιδρτης τς ψυχς, τν θλοφρων Χριστοῦ, ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγου Πνεματος.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ραον κλλει σΥἱέ, ὑπρ πντας νθρπους, ἐν ττκτειν πγνων, καπς σταυρομενος νν, κλλος οκ χεις Χριστὲ; ἡ Παρθνος λεγε δακρουσα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνος φσει συμπαθς, ὁ ταμσου Λγε, δισπλγχνα λους, δι' ἐμὲ ἐπΣταυροῦ, κενσας διτς σέ, κυησσης οκτειρον κασσν με.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νας γενμενος Θεοῦ, τθεογενεσίᾳ ἑκουσως ες πθη, ὠλσθησα χαλεπ· διό σε ΘεοΝαέ, ἱκετεω, Δσποινα βοθει μοι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παστς Κυρου κλεκτή, ορανου παστδος, ποησον κληρονμον, τν τθείᾳ σκπσου, ὡς ν παστδι σεπτῇ, καθ' ἑκστην, πόθσε γεραροντα.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χριστς μου δναμις, Θες καΚριος, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησα θεοπρεπς, μλπει νακρζουσα, ἐκ διανοας καθαρς, ἐν Κυρίῳ ἑορτζουσα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ταθντα ξλσε ρν ὁ Ἥλιος, ἐμελανετο φβῳ, κα σκοτασμν, πλσμα πεδετο, καὶ ἐδεσμετο ὁ ἐχθρς, καὶ ἡ πλνη διελετο.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

δσμει χεράς σου, λας παρνομος, καδεσμται λτων, Στερ δεσμν, πντες πελοντο, Ἥλιε δυτε Χριστέ, πσα κτσις δὲ ἀνμνει σε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

οας πνξατε, αμτων Μρτυρες, Φαρατν δικτην, φρενοβλαβς, ἄμετρα καυχμενον, καπρς τν γν τν νοητν, ἀγαλλμενοι μετβητε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πτερος τοΠνεματος, ὑπεριπτμενοι, τοῦ ἐχθροτν παγδων οἱ Ἀθληταί, χαροντες νδραμον, ἔνθα τπρτον γαθν, καζωκαφς νσπερον.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ομφαίᾳ ττρωσαι, τοπθους Δσποινα, τοῦ ἐκ σοσαρκωθντος, ὅτε ατν, ἔβλεψας σταυρομενον, καλγχῃ ἄχραντον πλευρν, δι' ἡμς ξορυττμενον.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ανσιν χραντε, πλευρς τοτκου σου, τν παθν μου τν ῥύπον, κα τος δεινος, σπλους τς καρδας μου, ἐναποκθαρον γνή, καφωτσου καταλμπρυνον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

δς εθεῖά μοι, ὁδς εσγουσα, σωτηρας πρς τρβους, ἡ τν δν, τξασα γενθητι, ἀποπλανσει πονηρᾷ, καθ' ἑκστην λισθανοντι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σταγνα μβρισον, ἐν τκαρδίᾳ μου, κατανξεως Κρη, ἡ τν πηγν, τς ζως κυσασα, τς διεκχσεις τν μν, παθημτων ναστλλουσα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γα Δσποινα, τν περγιον, ἡ κυσασα Λγον, ἁγιασμν, τψυχμου δρησαι, κατρικυμας πειρασμν τν ζων μου λευθρωσον.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τθείῳ φγγει σου γαθέ, τς τν ρθριζντων σοι ψυχς, πόθκαταγασον δομαι, σεδναι Λγε Θεοῦ, τν ντως Θεν, ἐκ ζφου τν πταισμτων νακαλομενον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

περιβλλων τν ορανν, νφεσι Χριστὲ ἐπΣταυροῦ, γυμνς πγης θελματι, γμνωσιν κακας προσαπεκδων με, καστολας φθαρσας φαιδρνων Δσποτα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρῷ ἐτθη ἡ ἀληθς, ἄμπελος Χριστς φυτουργς, καγλυκασμς τν ψυχν μν, γλεκος ποστζων, τν μθην πασαν, τς πλνης ναστλλων τοπολεμτορος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πεποικιλμνοι τος ερος, στγμασι Χριστοοἱ Ἀθληταί, κατος στεφνοις κοσμομενοι, τσαρκπαθντι Θεπαρστανται, ἡμν μαρτημτων λσιν ατομενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ποσκοποντες πρς τν κεῖ, δξαν θλοφροι καζων, καὶ ἀληθῆ ἀγαλλασιν, πσαν τρικυμαν, παθν νγκατε, τπθει τοΔεσπτου νδυναμομενοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Γαστρχωρσασα Χριστν, μνον τν χρητον παντὶ ὠδνων νευθεν ττοκα, νν δὲ ὀδυνμαι, ἐν τσταυροσθασε, Υἱέ μου, ἡ Θεοτκος κλαουσα λεγεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ξνον ς σχηκας τοκετν, ξνον με γενμενον Θεοῦ, δι' ἁμαρτας οκεωσιν, ξνωσον κ τατης, κατοκτρμονι οκεωσον Παρθνε τμεσιτείᾳ σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς ρος πλαι σε Δανιλ, βλπει τηλαυγς μαρμαρυγας, τς παρθενας κλμπουσαν, ἐξ οὗ ἐτμθη λθος, συντρβων Πναγνε, τεδωλα τς πλνης σθνει Θετητος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν τας φδοις τας λστρικας, τετραυματισμνον τν ψυχν, ἡμιθαντε τυγχνοντα, ἐν δτοβου κακινδυνεοντα, διτς στεκοσης Λγε πσκεψαι.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τοβου τν θλασσαν, ὑψουμνην καθορν, τν πειρασμν τκλδωνι, τεδίῳ λιμνι σου προσδραμών, βοσοι· νγαγε, ἐκ φθορς τν ζων μου πολυλεε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

στφθης μακρθυμε, τας κνθαις τν παθν, ἐναποτμνων κανθαν, λγχπλευρν τρθης, κατν μς, νεκρος ργασμενον, ἀπενκρωσας φιν πολυμχανον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κρίῳ ἀνρτησαι, καταρρσσων τοῦ ἐχθροῦ, τν δυναστεαν Δσποτα, δουλεας δπικρς με λευθερν, ἐδξω απσματα, ἀνυμνσου οκτρμον τμακρθυμον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταυρτειχιζμενοι, πλνης τεχη πονηρά, οἱ Ἀθλητακατστρεψαν, καπρς τν νω πλιν νικητικος, στεφνοις κοσμομενοι, μετκσθησαν· θεν μακαρζονται.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ες ψος περδοξον, μαρτυρου αυτος, ἀναγαγντες γιοι, τς πονηρς ψσεις τοδυσμενος, ες γν κατεπτσατε, καστεφνους ξ ψους κομσασθε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πατρς τὸ ἀπαγασμα, πς πρθη ν Σταυρῷ, φωταγωγον τσμπαντα, κακαταρρσσον σκτους τν ρχηγν! ἡ πναγνος Δσποινα, μητρικς θρηνδοσα πεφθγγετο.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἡ ῥάβδος ἡ ἔντιμος, ἡ βλαστσασα μν, ξλον ζως τν Κριον, τν ταπεινν ψυχν μου φθοροποιος, ἐννοας βλαστνουσαν, τΣταυρτοΥοσου ποκθαρον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θηρς μαρτας με, ὡς κητας κ γαστρς, τν ωνν ξγαγε, τας κεσαις Λγε τς ν γαστρί, ἁγνς χωρησσης σε, τν χρητον φσει πολυλεε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πλθυναν Δσποτα, ὑπρ μμον θαλασσν, τπονηρμου πτασματα, ὡς κεκτημνος πλαγος οκτιρμν, ἐπστρεψον σσν με, παρακλσεσι Λγε τς τεκοσης σε.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δροσοβλον μν τν κμινον, εργσατο, Ἄγγελος τος σοις Παισί, τος Χαλδαους δκαταφλγον, πρσταγμα Θεοῦ, τν τραννον πεισε βον· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

οβλον περρπισας τοδρκοντος, κακαν απιζμενος, κακρεμμενος πξλου, μνε Δυνατέ, τος πντας φτισας βον· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ξλου ερατο γευσμενος τν θνατον, Ἀδμ πρτος νθρωπος, ὁ δδετερος ν ατῷ, Χριστς θανατωθες, ἀθνατον δδωσι ζων, ἀπονεκρσας τν χθρν, τν πολυμχανον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πομνοντες τν Κριον νχθητε, ταλαιπωρας Μρτυρες, τν κολσεων, καὶ ἐν πτρᾳ ἔστητε στερρᾷ, τς πστεως, πσαν πονηρν, ὑποσκελζοντες χθροῦ, κακαν θείᾳ ῥοπῇ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λαμπρυνθντες τος παθμασιν λμψατε, Ἡλου τηλαυγστερον, κατς τοσκτους ξουσας, πσας, Ἀθληταί, ἐλσατε μλποντες Χριστ· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ὁ ὑπρχων ναλλοωτος Θετητι, ἠλλοωσας κρεμμενος Σταυρῷ, κτσιν πασαν παρθνος, ἔλεγεν Υἱέ, καβλπουσα τατα θρηνδῶ, ἐκπληττομνη τν φρικτν, οκονομαν σου.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τν φσιν τοπροπτορος θεσασα, τῷ ὑπρ φσιν τκ σου, ἁμαρτντα με πρ φσιν, κατν γαθν, τφσει πικρναντα Θεν, καταλλαγας σου μητρικας, ατοκεωσον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν πηγζουσαν κστοτε καρδαν μου, ἁμαρτημτων εματα πηγσασα, σωτηρας δωρ τος πιστος, καθρισον μλπειν μμελς· Ελογημνη Θεν σαρκκυσασα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ορανς πτς γς σὺ ἐχρημτισας, τοορανοκατς γς ποιητοῦ, ὃν κτευε τν γς με, ῥύσασθαι κακν, κα μτοχον τν ν ορανος, καταξισαι γαθν, Θεογενντρια.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ φλογς τος σοις δρσον πγασας, καΔικαου θυσαν δατι φλεξας· παντα γρ δρς Χριστέ, μντβολεσθαι, σὲ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

περφανον φιν σὺ ἐταπενωσας, ταπεινσει καρδας ξλῳ ὑψομενος, ὕψιστε Θεέ, καὶ Ἀδμ τν τος πθεσι, τεταπεινωμνον, ἀνψωσας Οκτρμον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τν τοξλου πικραν μεταποιομενος, ἐπξλου τθης χολς γευμενος, πντων γλυκασμς, καζωὴ ἐνυπστατος, Δσποτα πρχων, καφς κασωτηρα.

Μαρτυρικν

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οκ κμψατε γνυ γλυπτος Πανεφημοι, ἀλλ' ἐτθητε ρνες σπερ μμητοι, κατοπονηροτν σχν κατεκμψατε, καὶ ὑπερυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ΝαοΠνεματος ζντος φθητε Μρτυρες, τος ναος τν εδλων κατηδαφσατε, καπρς τν Ναν, τν ορνιον ρθητε, ἀνυμνολογοντες, Χριστν ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ακώβ σε, προεδε Παρθνε κλμακα, πρς ορνιον ψος μς νγουσαν, τος ες τν βυθν, τν κακν λισθσαντας· θεν σε μνομεν, Ἁγνες τος αἰῶνας.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Καμθλων τλας πρττω τὰ ἄτοπα, συνηθείᾳ δουλεων καταδουλοσμε, δολοις πονηρος, ἐκ Θεοῦ ὀλισθσασι, Δσποινα Παρθνε, ἐλεθερν με δεξον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς τν βτρυν τεκοσα τν γεργητον, τν πηγζοντα ονον πσι σωτριον, μθμε πικρς, ἁμαρτας σκοτομενον, Δσποινα Παρθνε, σωφρνισον κασσον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μή με στσς ν ρΔσποτα κρσεως, μεττν κατακρτων ντα κατκριτον, ἀλλτν πικρν, στεναγμν μου δεξμενος, σσν με πρεσβεαις, τς σς μητρς Οκτρμον.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεν νθρποις δεν δνατον, ὃν οὐ, τολμᾷ Ἀγγλων τενσαι τ τγματα, δισοδΠναγνε, ὡρθη βροτος, Λγος σεσαρκωμνος, ὃν μεγαλνοντες, σν τας οραναις Στρατιας, σμακαρζομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ρν καχρνων πρχων Κριος, μσον τς γς, μεσοσης τς μρας μακρθυμε, ἐπξλου ψθης σταυρομενος, τομσον Παραδεσου καὶ ὑπομεναντος, ὄλισθον καρπν φθοροποιν, ἐπανορθομενος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρς πγνυτο καὶ ὁ τραννος, ἐν τψυχκαιραν τν πληγν πεδχετο, καδεσμται φθορς πελοντο, γνσις πσιν νθρποις νεφυτεετο, ἐχθρς κατηργετο, καχαρς πντα πεπλρωται.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γσυνφθη Κυρου Μρτυρες, τος ορανος φ' ο Χριστς τθη σταυρομενος, καὶ ὑμν τν πληθν πεσπσατο, πλθος πολλν, βασνων καθυπομενασαν, καπληθύϊ θεων Λειτουργν, συνεξαστρπτουσαν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Φωτὶ ἀΰλω ναπαστρπτοντες, θσει ΘεοΚυρου χρηματζετε Μρτυρες, πρωτοτκων σκηνας αλιζμενοι, κατς αωνιζοσης, δξης πληρομενοι· θεν κατχρος οπιστοί, ὑμς γεραρομεν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φρικτν λοχεαν πστην Δσποτα, ἐν τφρικτς σε τκτειν, ὃν κτσις σταυρομενον, ἐπξλου θελσει μακρθυμε, ἔφριξε καθορσα, πλαι ἡ ἄμεμπτος, ἔκλαιε βοσα μητρικς, ἣν μεγαλνομεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μτν μνον καταπατσαντα, φρενοβλαβς τν νμον σου Χρισττν σωτριον, καδεινπαραβσει δουλεοντα, κακατακεκριμνον σσον οκτερησον, διτς τεκοσης σε γνς, ὡς περγαθος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λιμν ν ζλμοι κινδυνεοντι, τν πειρασμν γενοθεοχαρτωτε Δσποινα, καπαθν μου τν σλον πρανουσα, ττν μαρτιν μου ξρανον πλαγος, ὅπως κατχρος σὲ ὑμνῶ, τν πολυμνητον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

δν εθεῖάν μοι καθυπδειξον, δι' ἧς ερεν δυνσομαι τν πλην τν φρουσαν, πρς τὰ ἄνω Παρθνε Βασλεια, πρς ττοΠαραδεσου, θεα σκηνματα, πρς τν δι' αἰῶνος ληθῆ, μακαριτητα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στρατς Μαρτρων, Ὁσων σλλογος, Ἱεραρχν Δικαων, Προφητν, Ἀποστλων τε, τν γων γγλων ττγματα, μεττς σ Τεκοσης, ἐκδυσωποσσε. Σσον μς, οκτειρον Χριστέ, ὡς πολυλεος.

 

πστιχα τν Ανων Σταυρσιμα

ν τΣταυρτν λπδα κκτημαι, καὶ ἐν ατκαυχμενος βο· Φιλνθρωπε Κριε, τν λαζονεαν κατβαλε, τν μὴ ὁμολογοντων σε, Θεν καὶ ἄνθρωπον.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

ΟτΣταυρτειχιζμενοι, τῷ ἐχθρῷ ἀντιτασσμεθα, μδειλιντες τς ατομεθοδεας καὶ ἐνδρας· γρ περφανος κατργηται, κακαταπεπτηται, τδυνμει τοῦ ἐν ξλῳ, προσπαγντος Χριστοῦ.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Μνμη Μαρτρων, ἀγαλλαμα τος φοβουμνοις τν Κριον· θλσαντες γρ διΧριστν, στεφνους παρ' ατοῦ ἐκομσαντο, κανν ν παρρησίᾳ πρεσβεουσιν, ὑπερ τν ψυχν μν.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Πναγνος ς εδσε, ἐπΣταυροκρεμμενον, ἀνεβα, θρηνδοσα μητρικς· Υἱέ μου καΘεμου, γλυκτατν μου Τκνον, πς φρεις πθος πονεδιστον;

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητμου, ὁ Θες Σωτρ μου, ὅταν λθς ν τβασιλείᾳ σου, κασσν με, ὡς μνος φιλνθρωπος.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

κουσως, ὑψωθες πτοξλου, τος ες βθη κακν λισθσαντας, ἀνεκαλσω, μνε πολυλεε.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Γῆ ἐσεσθη, καὶ ὁ ἥλιος σβσθη, καθορν σε πξλου λιε, δικαιοσνης, θελματι πσχοντα.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Παθημτων, Ἀθλοφροι κοινωνοντες, τοΔεσπτου καθεας λαμπρτητος, συγκοινωνετε, μεθξει θεομενοι.

Δξα...

ψωσόν με, ἐκ βυθοτς μαρτας, τς Τριδος ες θελοσιον, καθυπομείνας, Χριστμου καθλωσιν.

Κανν... Σταυροθεοτοκον

Παρεστσα, τΣταυρκακαθορσα, ἑκουσως τν σν Υἱόν πσχοντα, Παρθενομτορ, τοτον μεγλυνας.