ΤΡΙΤΗ Δ΄ ΗΧΟΣ

 

Στιχηρ Κατανυκτικ Δεσποτικ

χος δ'

Ὁ ἐξ ψστου κληθες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Τν Χανανααν ζηλσασα ψυχ μου, ὄπισθεν κολλθητι, Χριστκακρζε συχνς. Ἐλησν με, ὦ Δσποτα, παδα οκ χω, δαιμονισαν σρκα δὲ ἄτακτον, δωξον τν πρωσιν, ἐκ τατης δομαι, κακαταπασας τὰ ἄτακτα, τν σκιρτημτων, νεκρν τφβω σου ποτλεσον, τας κεσαις τς χρντως σε, συλλαβοσης Χριστ κατεκοσης σε, κατν πντων γων, Εεργτα πολυλεε.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Τος Νινευταις ποτὲ ἡμαρτηκσιν, Ἰωνν ξπεμψας, Χριστκηρξαι ατος, ομεταγνντες μετβαλον, θυμν ες οκτον πολυτρομενοι ξ λεθρου ργς· πμψον ον Φιλνθρωπε, τῷ ἀναξω κμοί, ἵν' ἐπτν κραταιν σου βοθειαν, στρψω, ἐξ μετρτων μου παραπτσεων, καμετανοας ες τς τρβους, ὁδηγηθτε κακλασω στενζων πικρς, τν πολλν μου πταισμτων, λυτρωθναι τῷ ἐλει σου.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπφυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

ες τν κσμον λθν δι τσσαι, βροτος μαρτνοντας, καπρς μετνοιαν, καλσαι τοτους ς εσπλαγχνος, κμΟκτρμον, τν πρ πντας σε παροργσαντα, οκτερησον, σσν με, δι' ἀγαθτητα, καπρς δόν με δγησον, τς μετανοας, καλογισμόν μοι δς κατανξεως, κατασκευσας τν καρδαν μου, ταπεινν, καὶ ἁπλν περεργον, καπραεαν Σωτρ μου, τσχριτι ς εσπλαγχνος.

τερα Στιχηρτο Προδρμου

δωκας σημεωσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις, καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Τν μαυρωθεσν μου, ψυχν κακίᾳ τοῦ ὄφεως, Ἰωννη μακριε, φτισον πρεσβεαις σου, καεθεαις τρβοις, ὁδγησον βανειν, τας εσαγοσαις πρς ζων, τν μακαραν καθικετεω σε, ἵνα προθμως πντοτε, δοξολογσε πανθαμαστε, ὁ ἀχρεος οκτης σου, ὡς τυχν τς ατσεως.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

Τς στείρας ς βλστημα, ὑπρχων τμιε Πρδρομε, τν ψυχν μου στειρεουσαν, παντοων κ πρξεων, ἀγαθν παμμκαρ, ποησον εχας σου, καρπος προσφρειν τΘεῷ, ἐν μετανοίᾳ καθικετεω σε, ὅπως τς ριστεας σου, κατν θερμν προστασαν σου, μεγαλνω σζμενος, ὁ ἀχρεος οκτης σου.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Κριτ δικαιτατε, καρδιογνστα φιλνθρωπε, καΘεὲ ἀμνησκακε, ἐν ρτς κρσεως, μή με καταισχνς, τν σωτον Λγε, ἀλλτοθεου Βαπτιστοῦ, σεπτας πρεσβεαις ννπικμφθητι, κασσν με τν δελαιον, καθικετεω κα δομαι, Ἰησοῦ ὑπεργαθε, ὁ Σωτρ τν ψυχν μν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον μοιον

σανος γγονα, πσιν ν τρποις Πανχραντε, ἐμπαθς πρ νθρωπον, μνος φθην θλιος, ἀρετς νθου, γυμνς μνος λος· τίς ον μ κλασει π' ἐμέ; τίς μθρηνσει μου τν πλειαν· δι πρτλους κρζω σοι· μαρτον Δσποινα, σσν με, ὥσπερ σωσε πρτερον, ὁ Υἱός σου τν σωτον.

 

πστιχα Κατανυκτικ

θελον δκρυσιν ξαλεψαι, τν μν πταισμτων Κριε τ χειργραφον, κατὸ ὑπλοιπον τς ζως μου, διμετανοας εαρεστσασοι, ἀλλ' ὁ ἐχθρς πατμε, καπολεμετν ψυχν μου, Κριε, πρν ες τλος πλωμαι, σσν με.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τ ορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτιρσαι μς.

 

Τίς χειμαζμενος κα προστρχων, τλιμνι τοτοδιασζεται; ἢ τίς δυνμενος κα προσππτων, τῷ ἰατρείῳ τοτοθεραπεεται; Δημιουργτν πντων, καὶ Ἰατρτν νοσοντων, Κριε, πρν ες τλος πλωμαι, σσν με.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τοςπερηφνοις.

 

τν γων Μαρτρων, δεξμενος τν πομονν, καπαρ' ἡμν δχου τν μνδαν Φιλνθρωπε, δωρομενος μν, τας ατν κεσαις, τμγα λεος.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

δωκας σημεωσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στκαθαρτατον, τοΒασιλως παλτιον, δυσωπΠολυμνητε, τν νον μου καθρισον, τν σπιλωμνον, πσαις πλημμελεαις, κακαταγγιον τερπνν, τς περθου Τριδος ποησον, ὅπως τν δυναστεαν σου, κατν πολλν εσπλαγχναν σου, μεγαλνω σζμενος, ὁ ἀχρεος οκτης σου.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος δ'

Τν ταπεινν μου ψυχν, ἐπσκεψαι Κριε, τν ν μαρταις τν βον λον δαπανσασαν, ὃν τρπον τν Πρνην, δξαι κμέ, κασσν με.

 

Διαπλων τ πλαγος τς παροσης ζως, ἐνθυμομαι τν βυσσον τν πολλν μου κακν, καμὴ ἔχων τν κυβερντην λογισμν, τν το Πτρου σοι προσφθγγομαι φωνν. Σσν με Χριστέ, σσν με, ὡς φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Τν Λγον το Πατρς, Χριστν τν Θεν μν, ἐκ σοσαρκωθντα γνωμεν, Θεοτκε Παρθνε, μνη γνή, μνη ελογημνη· διὸ ἀπαστως σὲ ἀνυμνοντες μεγαλνομεν.

 

Μετα τν β' Στιχολογαν

Καθσματα τερα

ννον τ πλαγος τν πολλν μου πταισμτων, οτολμῶ ἀτενσαι, καατσαι τν συγχρησιν, ἀλλδός μοι κατνυξιν πρς μετνοιαν, Κριε κα σσν με.

Κατεπλγη ωσφ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τῇ ἀχλύϊ τν παθν, κατν το βου δονν, σκοτιζμενος νος, τς ταλαιπρου μου ψυχς, πρς λογισμν κατανξεως οκ ρχεται, ἀλλ' οκτειρον Σωτρ, κμτν δελαιον, καδός μοι λογισμν κατανξεως, ἵνα κγπρτλους κβοσω, τεσπλαγχνίᾳ σου Κριε, ΧριστΣωτρ μου, ἀπεγνωσμνον, σσν με τν νξιον.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες· Χαρε δτου φωτς Νεφλη, ατν βαστσασα ν κλποις, τς δξης τν Κριον.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Ταχ προκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τρυγν φιλρημος, ὁ ἱερς Βαπτιστς, κηρξας μετνοιαν, καφανερσας Χριστν, γενμενον νθρωπον, πντων μαρτανντων, ἐγεννθη προσττης, πσι χειμαζομνοις βοηθν ενως. Ατοτας κεσαις Χριστέ, σσον τν κσμον σου.

Μαρτυρικν

Σταυρν πλισμενοι, οἱ Ἀθλοφροι σου, ἐνκησαν τ μηχανματα, τοῦ ἀρχεκκου χθροῦ, Χριστὲ ὁ Θες μν, ἔλαμψαν ς φωστρες, τος βροτος δηγοντες, νμουσι τς ἰάσεις, τοςν πστει ατοσιν. Ατν τας κεσαις, σσον τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

μνη κυσασα, τν ποιητν το παντς, ἡ μονη κοσμσασα, τν νθρωπτητα, ττκσου χραντε, ῥῦσαμε τν παγδων, τοδολου Βελαρ, στσν με ππτραν, τν Χριστο θελημτων, ατν κδυσωποσα κτενς, ὃν σωμτωσας.

 

Κανν Κατανυκτικς οὗ ἡ ἀκροστιχς νευ Ερμν κα Θεοτοκων

Καθαρτικος με δκρυσιν πλνον, Λγε.Ποημα ωσφ.

 

δα' χος δ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πατξας Αγυπτον, καΦαρατν τραννον, βυθσας ν θαλσσῃ, λαν δισωσας δουλεας, Μωσαϊκς δοντα, ᾠδν πινκιον, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Κεκρυμμνως πρττοντα, ἔργα τοσκτους Κριε, μφανερς λγξς, μστηλιτεσς ππντων, ἀλλφωτλμπρυνον γνησας μετανοας, Σωτρ κα σσν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

μαρτας πντοτε, ἐφ' ἁμαρτας Δσποτα, ὁ ἄσωτος συνπτω, καοκ ασθνομαι το φβου, τοσοποτΚριε· διό με πρ τοτλους σσον, οκτερησον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Θυρε σκεπμενοι, τς εσεβεας γιοι, κατχοντες ς ξφος Σταυρο τὸ ὅπλον, πρς τν πλην το δυσμενος, ἔνδοξοι ξλθετε, κατοτον κατηδαφσατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Αμοβρους λοντας, καξφη κατατμνοντα, καβρσματα λεβτων, ξεσμος νχων, σπαθισμος τε καὶ ἀλγεινά, βσανα, οΜρτυρες, οθεοι οκ πτοθησαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν Σκηνν τν χραντον, κακιβωτν κα τρπεζαν, τὸ ὄρος οὗ ἐτμθη, ἄνευ χειρς νθρπου, λθος τοπαντς Κριος, Μαραν τν Παρθνον, ὕμνοις τιμσωμεν.

 

Κανν το Προδρμου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς:

δν πλκω σοι εκτικν, μκαρ πθῳ. Ἰωσφ.

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τρισττας κραταιος, ὁ τεχθες κ παρθνου, ἀπαθεας ν βυθῷ, ψυχς τ τριμερς, καταπντισον δομαι, ὅπως σοι ς ν τυμπντνεκρσει το σματος, ἐπινκιον σω μελδημα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς μγιστος στρ, τοῦ Ἡλου προτρχων, κατεφτισας τν γν, τας λμψεσι τας σας, Βαπτιστ· θεν κρζω σοι· Φτισν μου τν καρδαν, τας δεινας μαυρτησι, τν περων πταισμτων τυφλττουσαν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Διλυσας ποτέ, ἐν τ τκτεσθαι μκαρ, τς στειρσεως δεσμ· διό σε δυσωπῶ, τν κρπως στειρεουσαν, πθεσι ψυχν μου δεξον, τας εχας σου κατκαρπον, ἀρετν ετεκναν προσφρουσαν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ητρπισας δν, Ἠλιοὺ ἐν δυνμει, προελθν τΛυτρωτῇ, πρς ρμον τς ψυχς, τς κινσεις κατεθυνον, σκλον παντα καί, λθον, ἐμπαθεας οδιμε, Βαπτιστὰ ὑπεξαρων πρεσβεαις σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νεφλη φωτεινή, τς ψυχς μου τ νφη, τπολλκαχαλεπά, τας σας φωτιστικας μεσιτεαις διλυσον· πως δω τς κτνας, τοῦ ἐκ σοῦ ἀνατελαντος, καφωτφς προσλβωμαι δυτον.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στερεν βροντν κα κτζων πνεμα, στερωσν με Κριε, ἵνα μνσε ελικρινς, καποιτθλημσου, ὅτι οκ στιν γιος, ὡς σὺ ὁ Θες μν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

τν τυφλν τὰ ὄμματα φωτίσας, τος φθαλμος μου φτισον, ἐσκοτισμνους τας δονας, κατοβου τας φροντσι, καμηδαμοτος κρμασι, τος σος τενζοντας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δε καιρς, ἀννηψον ψυχ μου, ἐκ τν κακν ν πραξας, κατΔεσπτκαλυτρωτῇ, ἀναβησον ν φβ· Τς μετανοας πλας μοι, Χριστέ, ἀναπτασον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σεσοβημνος φθη Βελαρ, τος θεοις γωνσμασι τν θλοφρων, καὶ ὑπ' ατν συμπατομενος ρται, νεκρς καὶ ἀνενργητος, ὁ πρην καυχμενος.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μαρτυρικς τν δρμον διανσας, ὁ τν γων σλλογος, τς μυριδας τν νοητν Αθιπων, θείῳ σθνει ς ληθς δικοψε, καδξης πτυχε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν προπατρων λυσας τν λπην, χαρν μν κυσασα, τν ζωοδτην, καΛυτρωτν, Παναγα Θεοτκε, ὃν κτενς κτευε, σωθναι τς ψυχς μν.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τξον δυνατν σθνησε, καοἱ ἀσθενοντες περιεζσαντο δναμιν· δι τοτο στερεθη, ἐν Κυρίῳ ἡ καρδα μου.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Πσαν ρετν ξσκησας, πσαν μαρταν πκαρδας μσησας, κατν τρβον τς μετανοας, τοςνθρποις μκαρ δειξας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λγου σαρκωθντος Προδρομος, μγιστος δεχθης, καδιτοτο σο δομαι, τν λγων παθν με ῥῦσαι, ὁδηγν με πρς μετνοιαν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

τι νδημν τσματι, βον σωμτων πεδεκνυσο Πρδρομε, ὂν μιμεσθαι μς εχας σου, ἐνδυνμωσον δεμεθα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κσμος δι σοῦ ἠληται, ὁ τπαραβσει χρειωθες Μητροπρθενε· δι τοτο δας σμτων, κατχρος μακαρζει σε.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακκοα Θες, τν κον σου καὶ ἐφοβθην, κατενησα τὰ ἔργα σου, ὁ Προφτης λεγε· καὶ ἐδξασσου τν δναμιν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

γυμνθην τν ρετν, κατν κακαν νεδυσμην, καὶ ἰδοασχνης ππλησμαι, Ἰησοφιλνθρωπε, καταστολας νθοις με φαδρυνον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Διαπλων τς κοσμικς, θαλσσης Λγε, τν πλον αθμως, ναυαγίῳ περιπεσα, ἡδονν το σματος, πρς μετανοας ρμον με θυνον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πεκθηραν ληθς, τν σηπεδνα τς μαρτας, καρτερας θείῳ ἄλατι, ογενναοι Μρτυρες, κασωτηραν πσιν βρβευσαν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κυλιμενοι πγς, καθπερ λθοι οἱ Ἀθλοφροι, ττς πλνης χυρματα, παντελς συντριψαν. Ατν πρεσβεαις Κριε σσον μς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σωτηραν σε ν παντί, καιρκατπῳ ἐπικαλομαι, μπαρδς με Πανμωμε, ἡ Θεν κυσασα, τν λυτρωτν μοκαΣωτρμου.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δι' ἀγπησιν Οκτρμον τς σς εκνος, ἐπΣταυροσου στης, καὶ ἐτκησαν θνη· σ γρ ε φιλνθρωπε, ἰσχς μου καὶ ὕμνησις.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς τρυγνα σε τὸ ἔαρ τς ληθεας, παναληθσι λγοις, προμηνουσαν κσμῳ, γνντες μακαρζομεν, ἀοδιμε Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Συντριβντα με το πλνου τας πηρεαις, τς Παλαις μεστης, κατς Νας πρχων, ὅλον νακανισον, πρεσβεαις σου Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

τν ρημον οκσας μεμπτβίῳ, ἐρημωμνον πσῃ, παραβσει τν νον μου, θεαις νακανισον, πρεσβεαις σου Πρδρομε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λασμς μν κα λτρωσις γνωρσθη, ὁ σς Υἱὸς Παρθνε, ὃν κτευε σσαι, τος ν κατανξει σε, ψυχς μακαρζοντας.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ντειλν μοι Κριε, τφς τν προσταγμτων σου, ὅτι πρς σ Χριστέ, τπνεμμου, ὀρθρζει καὶ ὑμνεσε· σγρ πλεις μου Θες, καπρς σ κατφυγον, τς ερνης Βασιλεῦ.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

αθμως διανσαντα, τν βον τν φθειρμενον, κατας πταις σκοτιζμενον, τοπλνου καθ' ἑκστην, Ἰησοοκτερησον, καπρς φς δγησον, μετανοας κα ζως.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ψθη καρδα μου, ὑποβολας τοῦ ὄφεως, κακατηνχθην πτμα μγιστον, ἡ τν κατερραγμνων, Ἰησοῦ ἀνρθωσις, ἐπστρεψον σσν με, διπλθος οκτιρμν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταγσι κατεσβσατε, αμτων τν πολθεον, τς πλνης κμινον μακριοι, καὶ ὄμβροις αμτων, φλογμν κατεπασατε, παθημτων πντοτε, τοΣωτρος θληταί.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

στμενοι πρ βματος, καμστιξι ξεμενοι, κακεφαλς ποτεμνμενοι, καπλθει μιλοντες, χαλεπν κολσεων, ἀκλινες μενατε, ἐπινεσει θεϊκῇ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ντειλν μοι Δσποινα, ἀκτνα τοῦ ἐλους σου, τῷ ἐν τσκτει τν πταισμτων μου, ὑπρχοντι Παρθνε, καπρς φς δγησον, μετανοας χραντε, ἵνα πστει σε μνῶ.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν φωτισμν σου Κριε, κατπεμψον μν, κατς χλος μς τν πταισμτων λσον γαθέ, τν σν ερνην ορανθεν δωρομενος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ρημικος με νθραξι, παθν παγωγας, ἐρμου θρμμα, πυρομενον δρσῳ, σοτν πρεσβειν, τς τοτων βλβης, διατρησον τρωτον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

πτς σς βαπτζεται, ἁγας δεξις, Πατρς θεα, παμμκαρ δεξιά, σζουσα μς τας σας πρεσβεαις, ἀππσης στενσεως.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Καταφυγήν σε Πρδρομε, κασκπην κραταιν, καμγα τεχος, πς κσμος σε χει, λτρωσαι μς τας σας πρεσβεαις, τν δεινν περιστσεων.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν καλλονν γπησε, Θεός σε ακβ, Παρθνε Κρη, ἐπικαλλωπζων πντας δι σοῦ ἀμαυρωθντας, παραβσει τ πρτερον.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν πελγει το βου, τας πρξεσμου κατλθον ες βυθν, ἀλλ' ὡς κ κτους ωνς, οτω βο σοι· κ βυθο τν κακν με νγαγε δομαι, Υἱὲ τοΘεοκαΛγε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νυσταγμῷ ἀμελεας, κατεβαρνθην τλας τν ψυχν, καὶ ἁμαρτας πνκατηνχθην, μετανοας πρς φς με ξγειρον Κριε, κατσεσπλαγχνίᾳ σσον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Πς πτθην τλας; πς μακρνθην Θεο τοῦ ἀγαθοῦ, πς ο λαμβνω ν ασθσει, τφρικτν κριτριον κενο, ἐν μλλκρνεσθαι; Ποιητμου,

οκτερησν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λρα φθητε ντως, ἀναφωνοσα μλος σωτριον εί, κακαθηδνουσα πιστν καρδας, κατν μθην τς πλνης, τελεως δικετε, Ἀθλητακατηγλαϊσμνοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

περβντες τος ρους, τος νθρωπνους ο Μρτυρες Χριστοῦ, τπρς τν Κτστην νανεσει θεϊκῇ, τν βασνων τος θλους, ὑπφερον χαροντες, ὡς ν σματι λλοτρίῳ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παναγα Παρθνε, προστασα πντων τν πιστν, πρστηθι ῥῦσαμε πειλς, κασκτους, τοφρικτοκριτηρου, ἐν ρτς κρσεως, ἵνα πστει εὶ ὑμνσε.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λθον ες τ βθη τς θαλσσης, κακατεπντισμε, καταιγς πολλν μαρτημτων, ἀλλ' ὁ Θες, ἐκ φθορς νγαγε, τν ζων μου ς φιλνθρωπος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

στασο βαπτζων ν τος εθροις, τν μαρτας πντων, τν νθρπων αροντα Δεσπτην, ὃν δυσωπεν μὴ ἐλλεπς Πρδρομε, οκτειρσαι τς ψυχς μν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κήρυξ νεδεχθης μετανοας, ἐν συντρησν μου, τν καρδαν κατεσπιλωμνην, τας βλαβερας μαρταις Πρδρομε, καὶ ἀννευσιν μὴ ἔχουσαν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

χσας ρμοις ν βτοις, ψυχας το Λγου μκαρ, τν πβασιν λευσομνην· θεν φωνας σιγτοις πασα, Ἐκκλησα μακαρζει σε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμου διετρνωσαν εκνες, τν σν φρικτν λοχεαν, Θεονμφευτε, ὧν τς κβσεις, ἡμες νυν καθορντες Δσποινα, ἐπαξως σε δοξζομεν.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τεκνι τ χρυσῇ, μπροσκυνσαντες Παδες βραμιαοι, ἐδοκιμζοντο, ὥσπερ χρυσς ν χωνευτηρίῳ· ν καμνγρ πυρς, ὡς ν θαλμφωτεινῷ, ἐχρευον βοντες· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νον βρφος ραθες, τς παλαις καταδκης, λυτροσαι κσμον Χριστέ, ὡς εσπλαγχνος, διβο· Πεπαλαιωμνον, ἁμαρταις με πολλας, καινοποησον Σωτρ, κασσν με βοντα· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ποττν Μανασσν, μετανοσαντα σσας, ὁ οκτειρσας Πρνην δακρσασαν, ὁ τν Λστν λγδικαισας, τν πολλ καχαλεπά, ἡμαρτηκτα σοι Σωτρ, κμβοντα δξαι· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ναυαγου χαλεποῦ, πολυθεας κρατοντος τν οκουμνην, νηχρησμενοι τς εσεβεας οἱ Ἀθλοφροι, κυβερνσει το Χριστοῦ, πρς λιμνα τς ζως, ἀππλευσαν βοντες· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λαμπρυνμενοι σαφς, ὥσπερ χρυσς ν χωνείᾳ, ἐν τας βασνοις δοκιμζοντο οἱ Ἀθληταί, ἀποδεδειγμνοι κσφραγσματα σεπτά, παθημτων το Χριστοῦ, ταμεοις ορανοις, ἐν φθαρσίᾳ πολλῇ ἐθησαυρσθησαν νν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν Σωτρα κα Θεν, καΛυτρωτν κα Δεσπτην, σαρκτεκοσα, Πναγνε Δσποινα, τοτον εὶ Ἄχραντε δυσπει, ὅπως λσιν τν δεινν, καπολλν μαρτιν, τν φεσιν λαβντες, ὑμνολογμεν ατοτος πρ νον οκτιρμος.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βραμιαοι ποτέ, ἐν Βαβυλνι Παδες, καμνου φλγα κατεπτησαν, ἐν μνοις κραυγζοντες· τν Πατρων Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Μεζων παντς γεννητοῦ, ἀποδειχθες Προφτα Θεοῦ, μεγλως μαρτντα με, μεγστπρεσβείᾳ σου, φλογς μεγστης ῥῦσαι, ὅπως σμακαρζω.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

καρπος φθην συκῆ, κατν τομν πτοομαι, βελτωσν με μεσιτείᾳ σου, καὶ ἔγκαρπον ποησον, ὅπως σμακαρζω, Πρδρομε το Σωτρος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κομισον πσαν χθροῦ, ἐγειρομνην βλβην, καττν πστει προστρεχντων σοι, ἀγρπνοις πρεσβεαις σου, τοΛυτρωτοτν λων, Πρδρομε ωννη.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

παγωγς πονηρς, καπρονομς Παρθνε, κατς δουλεας τοῦ ἀλστορος, τος δολους σου φλαττε, τος σ ψυχκαγλσσῃ, ἀεδοξολογοντας.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἐν φλογὶ πυρὸς παρίστανται, σοὶ Χερουβείμ, Σεραφεὶμ Κύριε, καὶ πᾶσα κτίσις ὕμνον ᾄδει σοι τερπνόν. Ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν τὸν μόνον Δημιουργόν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Οκ νμεινα τφβσου, οτν σν ντολν κουσα, τθλημσου οκ ποησα ποτ· τί γνωμαι τλας; φιλνθρωπος πρχων, οκτερησν με μνε Σωτρ, καμή με πορρψς.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Γεωργ καλν, τοφβου σου, τδρεπνῃ, βοῶ ἔκτιλον, προρρζους πντας κανθδεις λογισμος, ψυχς μου τς θλας, κασπρμετανοας, βλαστνειν σωτηρας Χριστέ, ἀξωσν με στχυν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πλατνθησαν στενομενοι, ἐν βασνοις πολλας, χριτι οἱ Ἀθλοφροι, καὶ ἐστνωσαν χθροῦ, ὁδος βαρθρων πλρεις, κανν καθοδηγοσιν, ἡμς πρς τς δος το Θεοῦ, ἐν πστει καὶ ἀγπῃ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ναυγησεν δλιος, ἐμπεσν ες βυθν Μρτυρες, τς καρτερας καὶ ἀθλσεως μν, κακεται ππντων γελμενος ὁ ἄφρων, ὑμες δ τς νκης εί, τος στεφνοις γκοσμεσθε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κοιλα σου Πανμωμε, θημωνα σεπτς λωνος, ἐδεχθη κσμῳ, στον φρουσα ζως, τν τρφοντα τ πντα· διό σε ς αταν, ἁπντων τν καλν, οπιστοσυμφνως νυμνομεν.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λυτρωτ τοπαντς Παντοδναμε, τος ν μσφλογς εσεβσαντας, συγκαταβς δρσισας, καὶ ἐδδαξας μλπειν. Πντα τὰ ἔργα, ελογετε μνετε τν Κριον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

αθυμας με πνκρατομενον, καὶ ὁμχλκακας σκοτομενον, φωτιστικας πρεσβεαις σου, ἐπανρθου κα δδου, ὡς ν μρᾳ ἀρετν εσχημνως πορεεσθαι.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Πειρασμν με χειμζει κλυδνιον, καπαθν καταιγς συνταρσσει με, χερμοι δδου Πρδρομε, ἐμβιβζων πρς ρμον, τς μετανοας, τς ψυχς μου τ σκφος πρεσβεαις σου.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

τν αροντα κσμου τ πτασματα, ποταμοις βαπτσας ν δασι, τν τν κακν μου βυσσον, ἀποξρανον εθροις τν πρεσβειν σου, Ἰωννη μακριε Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Θεωρσας τ Πνεμα τὸ ἅγιον, ἐνωτσθης φωνς το Γενντορος, προσμαρτυροσης Πρδρομε, ὑπσοτῷ ἀρρτως, βαπτιζομνῳ Ἰησοῦ, ὃν δυσπει σωθναι μς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς πηγ τς μν ναπλσεως, συντριβντα με λον νπλασον, τας προσβολας τοῦ ὄφεως, ὅπως πστει κα πθῳ, σμακαρζω, Θεοτκε Παρθνε Πανμνητε.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ποησε κρτος ν βραχονι ατο· καθελε γρ δυνστας πθρνων, καὶ ὕψωσε ταπεινος, ὁ Θες τοῦ Ἰσραλ, ἐν ος πεσκψατο μς, Ἀνατολὴ ἐξ ψους, κακατηθυνεν μς ες δν ερνης.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δοὺ ἠνεχθη νυμφν μυστικς, οφρνιμοι κοσμοσι τς λαμπδας, ἐλαίῳ τν ρετν, καεσρχονται φαιδροί· πθου τν πνον ψυχή, τς αθυμας πως,ες Νυμφνα φωτεινν, συνεισλθς τΧριστῷ, λαμπαδηφοροσα.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς πρνη κατχω σου τος πδας νοητς, καδκρυσιν κπλνω τοτους Λγε, ἀππλυνν με Σωτρ, τοβορβρου τν παθν. Ἡ πστις σου σσωκε σε, νν κμοὶ ὑποφωνσας, ὅπως σου τν μετρον, ὑμνεσπλαγχναν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σκιρτσκαρδίᾳ, γηθομντε ψυχῇ, οΜρτυρες τὰ ἄνω κατοικοσι, τστγματα το Χριστοῦ, ὥσπερ κσμον επρεπῆ ἀεκεκτημνοι, καὶ ἡμν, ερνην ξαιτοσι, καδεινν παλλαγν, καπταισμτων λσιν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γασται πας τπος, θεοι θληταί, τλεψανα μν καθπερ λλην, ὁ Ἰσραλ κιβωτν, κεκτημνος ν δεινος, ἀγλλεται δὲ ὁ ορανς, μεττν σωμτων, τς ψυχς μακριοι, ὑμν κεκτημνος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φιλγαθε Κρη τν φιλγαθον Θεν, κυσασα, ἀγθυνον βο σοι, κεκακωμνην δεινς, τν θλαν μου ψυχν, τος πθεσι κα τας πονηρας, ἐπιβουλας το πλνου, ἵνα πστει σε μνῶ, τν λπδα πντων.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εα μν ττς παρακος νοσματι, τν κατραν εσκσατο, σδπαρθνε Θεοτκε, ττς κυοφορας βλαστματι, τκσμτν ελογαν ξνθησας· θεν σε πντες μεγαλνομεν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

σχς μου καὶ ὕμνησις Χριστς Κριος, ὃν δυσπει μκαρ Πρδρομε, κατπαθν με νισχσαι, καπσης προσβολς τοῦ ἀλστορος, τθεον ργαζμενον θλημα, ὅπως μνσε εοδομενος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ραα τρυγν κα χελιδν δλαλος, ἀνεδεχθης θεε Πρδρομε, ἔαρ μηνουσα τ θεον, Χριστν, ὃν κδυσπει χειμνς με, ῥυσθναι ψυχοφθρου κα κλδωνος, τς μαρτας κετεω σε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Σκιρτσας νηδύϊ τς μητρς μνυσας, ἐκ Παρθνου τν κλμψαντα, τοτον κτευε, σαρκς μου, σκιρτματα νεκρσαι νεκροντμε, πληρσατε χαρς τν καρδαν μου, ὅπως μνσε θεε Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

κρσις νλεως ψυχ τοςλεος, μποιοσιν, ὅρα πρσεχε, ἔλαιον βάλε ες τν λαμπδα, δυνμενον τηρεν σε κομητον· γγζει Νυμφος, γρηγρησον, μὴ ἐσβεσμνην σχς προαρεσιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φιλγαθον τξασα Θεν φιλγαθε, Θεοτκε τοτον ατησαι, πσης με ῥύσασθαι κακας, καατοκαρδισαι τῷ ἔρωτι, σαρκς δυπαθεας μισσαντα, ὅπως μνσε τν Πανύμνητον.

 

πστιχα τν Ανων

Κατανυκτικ

Πρβατν εμι τς λογικς σου πομνης, καπρς σ καταφεγω, τν Ποιμνα τν καλν. Ζτησν με τν πλανηθντα Θες, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τ πρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα κα ηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Ζλη μαρτημτων περιέχει με Σωτρ, καμφρων τν κλδωνα, σοπροσππτω τμνΚυβερντῃ, ὡς τΠτρτν χερμοι κτεινον, τς φιλανθρωπας σου, κασσν με.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου το Θεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

γγλων συμμτοχοι, γεγνατε γιοι Μρτυρες, ἐν σταδίῳ τν Χριστν νδρεως κηρξαντες· πντα γρ τὰ ἐν κσμκατελπατε τερπνά, ὡς νπαρκτα, τν πστιν δὲ ὡς γκυραν σφαλῆ ἐκρατσατε· θεν κα τν πλνην, ἀπελσαντες, πηγζετε τος πιστος αμτων χαρσματα, ἀπαστως πρεσβεοντες, σωθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Θεοτκε Παντνασσα, τν ρθοδξων τ καχημα, αρετικν τ φρυγματα, κατπρσωπα κατασχυνον, τν μ προσκυνοντων, μηδτιμντων, Πναγνε, τν σεβσμιον εκνα σου.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Διξλου ὁ Ἀδμ, Παραδεσου γγονεν ποικος, διξλου δ Σταυροῦ, ὁ Λστς Παρδεισον κησεν· μν γρ γευσμενος, ἐντολν θτησε το ποισαντος, ὁ δσυσταυρομενος, Θεν μολγησε τν κρυπτμενον. Μνήσθητμου βον, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

τοΠτρου τν κλαυθμν, κατς Πρνης Λγε τ δκρυα, προσδεξμενος Χριστέ, κατν Τελνην μνον στενξαντα, οκτερας ς εσπλαγχνος, καὶ ἐμπροσππτοντα κα ατομενον, πταισμτων συγχρησιν, δοθναμοι Κριε περγαθε, λτρωσαι τς κεῖ, γεννης ς εσπλαγχνος.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Τς στειρσεως δεσμά, διαλσας μγιστε Πρδρομε, τν καρπαν τς μς, ταπεινς καρδας διλυσον, καφρειν εὐόδωσον, ἐναρτους πρξεις τ μεσιτείᾳ σου, δι' ὧν πολψομαι, ζων τν δπανον, ἀνακρζων Χριστ· Μνσθητμου Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

Μαρτυρικ

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Συντριβμενοι ποινας, καθηρσν γροις διδμενοι, κατεμνμενοι δεινς, καες βυθν θαλσσης ιπτμενοι, πυρδαπανμενοι, καὶ ὠμοττκρσει καταξεμενοι, Θεν οκ ρνσασθε, παρ' οὗ ἡμν Μρτυρες ξαιτσασθε, ερνην κα φωτισμν κα μγα λεος.

Δξα...

νακαθραντες τν νον, τΤριδι πντες βοσωμεν· Πτερ, Υἱὲ μονογενς, Πνεμα γιον καὶ ὁμτιμον, τος δολους σου φλαττε, τος ελικρινεσοι πθλατρεύοντας, μιτΘετητι, Βασιλείᾳ δξτε, κακραυγζοντας· Μνσθητι καὶ ἡμν, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

Κανν ... Θεοτοκον

Τν συνναρχον Πατρί, καὶ Ἁγίῳ Πνεματι σνθρονον, ὑπεδξω ν γαστρί, καὶ ὑπρ νον κα λγον κησας, γενμενον νθρωπον, ἐπ' εεργεσίᾳ τς νθρωπτητος, Μαρα Θενυμφε, χωρον ερχωρον το Θεοῦ ἡμν, ὃν ατησαι κτενς, σζεσθαι τος δολους σου.