ΔΕΥΤΕΡΑ Δ' ΗΧΟΣ

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος δ'

ς γενναον ν Μρτυσι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Δερο τλαινα πρσπεσον, τΘεῷ ἐν θερμτητι, τν δακρων κρζουσα, τὸ ἡμρτηκα, ψυχπαμββηλε λεων, τν Κριτν πργασαι, πρτοτλους κα ατῷ, ἐκ καρδας νκραξον· Μὴ ἀπσμου, στεναγμος Θες μου, μπαρψῃ, συντριβν μου τς καρδας, ὦ πολυεσπλαγχνε Κριε.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

ν νυκτ καὶ ἡμρτε, ὁ ἐχθρς παμπνηρος, πολεμν ο παεται δελεάσαι με, καπρς πλειαν λκει με, κακας πρς βραθρα, ἀλλ' ὡς μνος γαθς, τς ατοτυραννδος με πολύτρωσαι, καπαντοας νγκης, Ἰησομου, ὑπεργαθε κα σσον, ἐκ πολυτρπων κολσεων.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπφυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Οκητριον γγονα, λογισμν τν θλιβντων με, καὶ ἀλλοτριοντων με κ σο Δσποτα, τς ντολς σου θτησα, ποιεν σου τ θλημα, οκ θλησα ποτέ, ἀλλ' εδκησον Κριε, ἐνοικήσαμοι, διπλθος λους, καδιδξαι, τοποιεν τ θλημσου, ὡς γαθς κα φιλνθρωπος.

Τν σωμτωνμοια

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις κα ατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Σοτς θεας λλμψεως, δεκτικκαταγγια, καδοχεα πνσεπτα, κατεσκεασας, ττν γγλων στρατεματα, καθεα συστματα, σοτς δξης θεωρος, παρασττας το θρνου σου, τος τν λγον σου, δυνατς ν σχύϊ κτελοντας, κασυντνως κπληροντας, τς ντολς σου φιλνθρωπε.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

γαθτητος πλαγος, ἀναφανειν βουλμενος, ἀγαθς ν ναρχε, πρτον κτισας, παντοδυνμσου νεματι, καθείῳ προστγματι, τν γγλων τος χορος, καδυνμεων τγματα· ντως δει γρ, τκαλν κχυθναι καὶ ὁδεσαι, καὶ ὡς πλεονα γενσθαι, τσδωρματα Δσποτα.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Σεραφεμ ξαπτρυγα, Χερουβεμ πολυμματα, ἐπηρμνοι θρνοι τε περιπουσι, τς φωτουργο σου λλμψεως, ἀμσως μετχοντες, Κυριτητες ρχαί, Ἐξουσαι ρχγγελοι, καοἱ Ἄγγελοι, καΔυνμεις α θεαι τν σν δξαν, Παντοκρτορ εφημοντες, ὑπρ μν δυσωποσσε.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκονμοιον

ς πρεσβεαν κομητον, καπαρκλησιν μμονον, κεκτημνη Πναγνε, πρς τν Κριον, τος πειρασμος κατακομισον, τκματα πρϋνον, τς θλας μου ψυχς, καὶ ἐν θλψει πρχουσαν, τν καρδαν μου, παρακλεσον Κρη, δυσωπσε, καχαρτωσον τν νον μου, ὅπως ξως δοξζω σε.

 

πστιχα Κατανυκτικ

θελον δκρυσιν ξαλεψαι, τν μν πταισμτων Κριε τ χειργραφον, κατὸ ὑπλοιπον τς ζως μου, διμετανοας εαρεστσασοι, ἀλλ' ὁ ἐχθρς πατμε, καπολεμετν ψυχν μου. Κριε, πρν ες τλος πλωμαι, σσν με.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τ ορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Τίς χειμαζμενος κα προστρχων, τλιμνι τοτοδιασζεται; ἢ τίς δυνμενος κα προσππτων, τῷ ἰατρείῳ τοτοθεραπεεται; Δημιουργτν πντων, καὶ Ἰατρτν νοσοντων, Κριε, πρν ες τλος πλωμαι, σσν με.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τοςπερηφνοις.

 

Ὁ ἐνδοξαζμενος ν τας μνεαις τν γων σου, Χριστὲ ὁ Θες, ὑπ' ατν δυσωπομενος, κατπεμψον μν τ μγα λεος.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Χαρε φωτς Νεφλη, χαρε Λυχνα φωτεινή, χαρε Στμνε τοΜννα, χαρε ἡ Ῥάβδος αρν, χαρε Βάτε φλεκτε, χαρε Λαμπς, χαρε θρνε, χαρε ρος γιον, χαρε Παρδεισε, χαρε θεα Τρπεζα, χαρε Πλη μυστική, χαρε πντων λπς.

 

Μετα τν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος δ'

Τν ταπεινν μου ψυχν, ἐπσκεψαι Κριε, τν ν μαρταις τν βον λον δαπανσασαν, ὃν τρπον τν πρνην, δξαι κμέ, κασσν με.

 

Διαπλων τ πλαγος τς παροσης ζως, ἐνθυμομαι τν βυσσον τν πολλν μου κακν, καμὴ ἔχων τν κυβερντην λογισμν, τν το Πτρου σοι προσφθγγομαι φωνν. Σσν με Χριστὲ ὁ Θες, σσν με ς φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Φοβερν τ μυστριον, κατθαμα παρδοξον, πς Παρθνος, στν Κτστην τν πντων βστασε, καμεττκον πλιν σα κα παρθνος διμεινεν! ὁ τεχθες ξ ατς τν πστιν στριξον, τὰ ἔθνη πρϋνον, κατν κσμον ερνευσον, ὁ Θες ς φιλνθρωπος.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Ταχ προκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ταχ συνεισλθωμεν, ες τν νυμφνα Χριστοῦ, καπντες κοσωμεν, τς μακαρας φωνς, ατοτοΘεοῦ ἡμν. Δετε οἱ ἀγαπντες, τν ορνιον δξαν, μτοχοι γεγοντες, τν φρονμων παρθνων, φαιδρνατε τς λαμπδας μν, διτς πστεως.

Κατεπλγη ωσφ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ναλγισαι ψυχή, πς παραστμεν τ κριτῇ, ἐν τῇ ὥρτφρικτῇ, τθενται θρνοι φοβεροί, κατν νθρπων α πρξεις διελγχονται, ττε Κριτς δυσπητος· πρ βματος γρ πρ προπορεεται, ὥσπερ γρα θλασσα σν χῳ, κατακαλπτον τος πτασαντας. Ἀναλογζου τατα ψυχ μου, κατὰ ἔργα σου εθυνον.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

κυρως καὶ ἀληθς Θεοτκος πρεσβεουσα, ὡς Μτηρ ν παρρησίᾳ τΥἱῷ σου καΘεῷ ἡμν, διαφλαξον πομνην, ἐξαιρτως τ σκπσου προστρχουσαν, πρς σ καταφεγουσαν τν λιμνα, ττεχος, τν μνην προστασαν το γνους τν νθρπων.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Ταχ προκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἀΰλοις ν στμασι, Τρις πρθεε, ἀπαστως μνοσσε, τν σωμτων χοροί, καφβῳ, παρστανται, Ἅγιος κβοντες, Τρισυπστατε Φσις. Ἐλησον γον χειρν σου, τν οκεων τ πλσμα, ατν τας κεσαις, μνε φιλνθρωπε.

Μαρτυρικν

Σμερον τ τν γγλων στρατεματα, ἐν τμνμτν θλοφρων παραγγονε, τς τν πιστν διανοας φωτσαι, κατν οκουμνην τ χριτι φαιδρναι· δι' ατν Θες δυσωπομενος, δρησαι μν τ μγα λεος.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Τῇ ἀνατραφεσῃ ἐν τΝαῷ, ες τὰ Ἅγια τν γων, τπεριβεβλημντν πστιν κα τν σοφαν, κατν μεμπτον παρθεναν, ὁ Ἀρχιστρτηγος Γαβριλ, προσφερεν ορανθεν, τν σπασμν κα τχαρε. Χαρε ελογημνη, χαρε δεδοξασμνη, ὁ Κριος μετ σοῦ.

 

Κανν Κατανυκτικς, οὗ ἡ Ἀκροστιχς νευ τν Θεοτοκων,

"Σσν με Στερ, ὡς τν σωτον πλαι. Ἰωσφ".

 

δα' χος δ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τρισττας κραταιος, ὁ τεχθες κ Παρθνου, ἀπαθεας ν βυθῷ, ψυχς τ τριμερς, καταπντισον δομαι, ὅπως σοι ς ν τυμπνῳ, τνεκρσει το σματος, ἐπινκιον σω μελδημα.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Σωτήρ μου ησοῦ, ὁ τν σωτον σσας, ὁ τς Πρνης τν κλαυθμν, δεξμενος ποτέ, ὁ Τελνην στενξαντα, νεματσου δικαισας, ἀναρθμητα πτασαντα, ἐπιστρέφοντα δξαι, κασσν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς λην δαπανᾷ, τν ψυχν μου κακας, ἡ πυρκατς φλογς, ὑπκκαυμα ποιεῖ, τς μελλοσης φιλνθρωπε, σβσον, τατην δροσισμ σου, τοῦ ἐλους Μακρθυμε, μετανοας παρχων μοι δκρυα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συνσεως πολλς, ὁ χορς πεπλησμνος, τν γων θλητν, ἀσνετον βουλν, καὶ ἀλλκοτον φρνημα, πντων τν παρανομοντων, νηφαλως ξκλινε, κατν θεων βραβεων πτυχε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οκσμου τ τερπνά, παρωσμενοι πντα, ὑπερκσμιον ζων, ελφατε σοφοί, Ἀθλοφροι πανεφημοι· πσης ον με τς το κσμου, ἐκλυτρσασθε σχσεως, τν γνησως μς μακαρζοντα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πρφωτε λαμπς, τοῦ Ἡλου τς δξης, τς ψυχς μου τν πυρσν, σβεννμενον εί, ῥαθυμίᾳ προσναψον, θεων ργων τῷ ἐλαίῳ, Παναγα πρδουσα, ἵνα πστει κα πθδοξζω σε.

 

Κανν τν σωμτων, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

"ᾨδτετρτη τν σωμτων νων".

 

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς Νες καθαροί, τμεγλκαπρτῳ, παριστμενοι Νοΐ, καθεας στραπς, ἐμπιπλμενοι γγελοι, αγλμε τῇ ὑμετρᾳ, καταυγσατε μλποντα, τν πανατιον Λγον παννδοξοι.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Δι' ὅλου πρς Θεν, νενευκτες τ πθῳ, κατας θεαις καλλονας, μορφομενοι εί, ὦ Ἀρχγγελοι νδοξοι, στσεσι παναρμονοις, περιπετε κρζοντες, ἐπινκιον μνον τ Κτσαντι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνη ν γαστρί, δεξαμνη τν Λγον, ὃν γγλων στρατιαί, δοξζουσιν εί, τν ψυχν μου καταγασον, λουσα τς μαρτας, τν ζοφδη κακνοιαν, καφωτζουσα γνσει το Πνεματος.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φ' ὕψους κατλθες, βουλσει πγς, ὁ ὑπερνω πσης ρχς, καταπεινν νψωσας ξ δου κατωττου, φσιν βροτεαν· ο γρ στιν γιος, πλν σου φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νυκτί με το βου, τσκτος τν παθν, κατλαβε Χριστὲ ὁ Θες, φς ον τυγχνων δυτον, ἀκτσι μετανοας με καταυγσας, σσν με φιλνθρωπε, ἵνα δοξζω σε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Μερδος με δεξον, Χρισττν κλεκτν, τς ναντας μορας Σωτρ, ἀποχωρσας δκρυσι, καὶ ἐλεημοσνκεκαθαρμνον, ὅπως κατχρος σε, δοξζω πντοτε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

βφησαν ντως, τος αμασιν μν, οπδες, καὶ ὀξτερον, πρς ορανν βδισαν, μεττς μαρτας τν γν λιπντες, Μρτυρες φμιλλοι, θεων Δυνμεων.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στρεβλομενον σμα, ὑμν τος ακισμος, ἐλετο Χριστοῦ Ἀθληταί, ψυχς δὲ ἐκρατνετο, ὁ τνος τῇ ἀγππροσδεδεμνος, ἀλτως το Κτσαντος, πντα βουλματι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μαρα Κυρα, ὡς οσα το παντς, τν Κριον γεννσασα, κυριευθντα πθεσι τν νον μου, κακακίᾳ μελανωθντα, ἐλεθερον ποησον, κακαταλμπρυνον.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τας περκοσμαις, ὁ ὑμνομενος χορεαις, τς τξεις τοτων Χριστέ, καττν πιστν συστματα, μιμεσθαι θεοφρνως ποησον Λγε· ο γρ στιν γιος, πλν σου φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ρωτος θερμοῦ, συντονίᾳ ὀρεκτν, προσομιλοντες πρτπηγῇ, λειτουργικς παρστασθε, ὑμνοντες σιγτως, μαν οσαν, Θετητος ναρχον, θεοι ρχγγελοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τς Εας τν πλαι, κατραν περιφανς, διλυσας, τν Χριστν κυοφοροσα, Μτηρ γνή, τν πντας στεφανοντα τας ελογαις· ο γρ στιν χραντε, πλν σου βοθεια.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

καθμενος ν δξῃ, ἐπθρνου Θετητος, ἐν νεφλκοφῃ, ἦλθεν ησος ὁ ὑπρθεος, τῇ ἀκηρτπαλμκαδισωσε, τος κραυγζοντας· δξα Χριστ τδυνμει σου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς Κριτ δικαιοττῳ, νν προσππτω σοι Κριε· κατακεκριμνον, κακατεγνωσμνον με οκτειρον, κατς δικαας σου ῥῦσαι ποφσεως, κατς στσεως, τν κλεκτν καταξωσον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τν λστας περιπεσντα, ἀνημροις φιλνθρωπε, τν τραυματισθντα, ἴασαι Χριστέ, ἐπιχων μοι, τς μετανοας τν ονον κα τὸ ἔλαιον, καὶ ἐνδων με, καταστολν τν σωτριον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

νεδσασθε ξ ψους, σωτηρου μτιον, ἐν τῇ ἀπεκδσει, σματος πανεφημοι Μρτυρες, κατν κδσαντα πρην τους προπτορας, ἐγυμνσατε, ἄπνουν νεκρν ργασμενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ητορεοντες νμων, κατενπιον Μρτυρες, τοΘεοτν λγον, γνσει εσεβεας κοσμομενοι, σοφος καὶ ῥήτορας πντας, κατσχνατε, ἀσεβοντας, κατν δυσμεν θανατσαντες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πσκαθπερ μβρος, τς σοφας ἡ ἄβυσσος, Ἰησος κατλθε, μνην καθαράν σε ερμενος, Θεογενντορ Παρθνε, κακατκαυσεν, ἁμαρτας, χειμρρους δεινος θείᾳ χριτι.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

καταλπτδυνμει, ἐκ μὴ ὄντων παργαγες, ορανους Νας, Λγε το Θεοῦ ὑπεροσιε, κατῇ ἀρρτσου δξκατεκλλυνας, τος κραυγζοντας· Δξα Χριστ τδυνμει σου.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

υθμιζμεναι τν νω, αΔυνμεις το Πνεματος, τας ναις τοτου, καθεαις αγας πυρσευμεναι, ἀμεταπττους τς τξεις κληρσαντο, μαν σβουσαι, πντων ρχν κα Θετητα.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τοπροσπου σου τ κλλος, τὸ ὡραον θεσασθαι, καταξιωθεσαι, αλειτουργικασου λαμπρτητες, κατς κεθεν μφσεις εσδεχμεναι, σοκραυγζουσι· Δξα Χριστ τδυνμει σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Βασλισσα Παρθνος, διαχρσστολσματι, ὡραϊζομνη, Υἱῷ Βασιλενν παρσταται, ἡ ἀσυγκρτως γγλους περχουσα, τος κραυγζοντας· Δξα Χριστ τδυνμει σου.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νν ναστσομαι, προφητικς φη Θες, νν ψωθσομαι, νν δοξασθσομαι, τν πεσντα προσλαβν κ τς Παρθνου, καπρς φς τ θαυμαστν, ἀνυψν τς μς Θετητος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πς κατκριτος, σοτΚριτῇ, πντων κα Θεῷ, μλλω παρστασθαι, καδιελγχεσθαι, περπντων τν δεινν, ὧν περ φρνως πλημμλησα κν, καὶ ἐμαυτν λως κατηχρεωσα!

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Σσν με Κριε, ὅτι κακν, ππλησμαι πολλν, ἴασαι Δσποτα, τς μαρτας μου, κατὰ ἕλκη τδεινά, καμὴ ἐάσς πολσθαι με, τν μνον ησομου, πολλά σοι πτασαντα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τλος μακριον, οἱ Ἀθληταί, εραντο σαφς, δξης πτυχον, Χριστν δοξσαντες, τος οκεοις μλεσι, τν θλοθτην, ακισμος κα σπαραγμος, ὁμιλεν νδρικς αρομενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

λβον ορνιον, πανευκλες, θεοι θληταί, στφος μραντον, καφς νσπερον, καοκαν μηδαμς παλαιουμνην, ἀχειρτευκτον κληροσθε, Μρτυρες το Χριστοπανεφημοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σοτθαυμσια, προφητικαί, ἔφησαν φωναί, ὄρος καλοσασε, καπλην χραντε, καλυχναν φαεινν, ἐξ ς τ φγγος, ἀληθς τ θαυμαστν, φρυκτωρεῖ, Ἁγνκσμον παντα.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τρμδοξζουσι, τΧερουβεμ κα τΣεραφεμ, θρνοι, Ἀρχγγελοι, καΚυριτητες, καΔυνμεις, καὶ Ἀρχαί, καὶ Ἐξουσαι, σν γγλοις τ σεπτν, τς μις κα τριττς Θετητος.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

φθησαν γγελοι, φωτοειδς, λμποντες Χριστέ, σοτν νστασιν διακηρττοντες, τας σαις Γυναιξί, κατν χθρν σου, κατασεοντες τν νον, ἀστραπας τς σαυτο Θετητος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νν περιφρορησον, παρεμβολας, Ἀρχαγγελικας τν κκλησαν σου, τν σ δοξζουσαν, ὀρθοδξοις ν φωνας, ὁ ἐκ Παρθνου πορρτως γεννηθες, καβροτος κ φθορς υσμενος.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λθον ες τ βθη τς θαλσσης, κακατεπντισμε, καταιγς πολλν μαρτημτων, ἀλλ' ὡς Θες, ἐκ φθορς νγαγε, τν ζων μου πολυλεε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νεκρς χρηματζων ο γινσκω, ἀναισθητν τλας, κασυνεδησιν μεμολυσμνην, φρων εί, ὁ Θες πλστης μου, μες τλος πολσς με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Απρξεις μου μλλουσιν οκτρμον, ἐπτοβματς σου, ὥσπερ δμιοι κατηγορεν μου, ἐξ ν Χριστέ, διτχους ῥῦσαμε, ὁδηγν με πρς μετνοιαν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συντριψε δμος παρανμων, ὀσττν θλοφρων, ἀλλ' οκ θραυσε τοτων τν πστιν, δι' ἧς Θεοῦ, κληρονμοι φθησαν, τοΣωτρος τν ψυχν μν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς τμιοι λθοι ππτραν, τς ρραγος λπδος, ᾠκοδμηνται οἱ Ἀθλοφροι, καὶ ὡς ναοί, τοῦ Ἁγου Πνεματος, πρς ναν Θεοῦ ἐσκνωσαν

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν μαυρωθεσν μου καρδαν, τας σκοτεινας φδοις, θεονμφευτε τς μαρτας, τφωτισμῷ, τῷ ἐν σοκαταγασον, ἡ τν λιον κυσασα.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ακκλπαρεστσαι το Δεσπτου, κακαθαρς τρυφσαι, τς λλμψεως τς ρχιφτου, Ἀγγελικαί, στρατιαλαμπρνετε, τος ν πστει μς μλποντας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σοφα τ σδημιουργσας, Ἀγγελικς χορεας, Κυριτητς τε κα Δυνμεις κα Σεραφεμ, ὡς Δεσπτης δειξας, αωνως σε γεραροντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς θρνοις Χριστ τοςπηρμενοις, ἐπαναπεπαυμνος, κατσμπαντα θείᾳ προνοίᾳ, περισκοπν, ἐν γκλαις Δσποτα, τς Παρθνου ναππαυσαι.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νοι τρες ν Βαβυλνι, πρόσταγμα τυραννικν, ες φλναφον θμενοι, μσον το πυρς νεβων· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τνι σε ξομοισω, ομοι! τλαινα ψυχή, ποθοσαν τὰ ἄτοπα, καμτκαλὰ ἐκζητοσαν· δι πρτλους, σπεσον, τρπους χρηστος πιδεξασθαι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

μβρους Χριστ δακρων δδου, ὅπως τὰ ἐμκακά, ἀποκλασωμαι πικρς, καμσυγχωρσς με Στερ, νν πολσθαι, πτασαντσοι πολλὰ ὑπρ νθρωπον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νκρωσιν το νεκρωθντος, Λγου φροντες σαρκί, πλνην νεκρσατε, ζτε δ θανντες ν δξῃ, κανεκρωθντας πθεσιν, Ἀθληταθεραπεετε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ποος τπος νν οκ χει, Μρτυρες φωταγωγος, ὑμς κα προπργια; ποα ο φαιδρνεται χρα, ὑμν τοςθλοις νδοξοι, καδσει τν ἰάσεων;

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μνη μνεις μετ τκον Δσποινα παρθενικ κλλει διαλμπουσα, μνη τ μητρων διδρας· Θεν γρ μνη τεκες, λυτρωτν τν ψυχν μν.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μρτυρας τν πεπραγμνων, ἔχοντες τος νοερος, Ἀγγλους λμεθα, ἁγνς βιωτεειν βοντες· Ελογητς ε Κριε, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

νθρακι κεκαθαρμνος, θρνσου τΣεραφεμ, ὁρπαριστμενα, ὁ θεος βον σαας· Ελογητς ε Κριε, ὁ Θες τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τγματα τν σωμτων, πντων ς τν Ποιητν, τεκοσα κα Κύριον, Παρθνε σαφς περβης, ελογημνος Πναγνε, ὁ καρπς τς κοιλας σου.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λυτρωτ τοπαντς Παντοδναμε, τος ν μσφλογς εσεβσαντας, συγκαταβς δρσισας, καὶ ἐδδαξας μλπειν· Πντα τὰ ἔργα, ελογετε μνετε τν Κριον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πεφνθην τος κτνεσιν μοιος, ὑποκψας λγων τος πθεσι, Λγε Θεο προναρχε, ἐπιστρψας με σσον, ἀναβοντα· Ελογετε μνετε τν Κριον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Λυμαινμενος ς λυμνατο, μονιός με Σωτρ, ὥσπερ μπελον, γεωργηθεσαν πθεσιν, ἐξ οὗ ῥῦσαμε τχος, κακαρποφρον, ἀρετας τν ψυχν μου νδειξον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Αβαφατν αμτων πχρωσαν, πορφυρδα μν θεοφαντον, ἣν στολισθντες Μρτυρες, στεφηφροι τας νκαις, τῷ ἐν ψστοις, Βασιλεαωνίῳ παρστασθε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ερς τν Μαρτρων κατλογος, ἀνιρων διλυσε σστημα, τκελεον παρνομα, κανομμως θλσας, πρς το Δεσπτου τν πντων, νομμως κατστεπται.

Θεοτοκον

Ελογεπσα κτσις τν τκον σου, ελογαις μς στεφανσαντα, κατν ρν ξραντα. Παντευλγητε μνη, δεδοξασμνη, ἡ τγνος μν χαριτσασα.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς πρχων ζωὴ ἡ ἀθνατος, ἀθαντου ζως τος μεθξοντας, δημιουργν πστησας, καὶ ἐδδαξας μλπειν· Πντα τὰ ἔργα, ελογετε μνετε τν Κριον.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νοερς σε κυκλοντες ρχγγελοι, τας παστοις φωνας νακρζουσι, θεοπρεπς γεραροντες, τΔεσπττν λων, ἀναβοντες· Ελογετε, ὑμνετε τν Κριον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νομικα προετπουν εκνες σε, τεξομνην Θεν Παμμακριστε, ὕλσαρκς νομενον, τν πρν ϋλον ντα, φσει τ θείᾳ, ελογομεν Παρθνε τν τκον σου.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Εα μν τ τς παρακος νοσματι, τν κατραν εσκσατο, σδΠαρθνε Θεοτκε, ττς κυοφορας βλαστματι, τκσμτν ελογαν ξνθησας· θεν σε πντες μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δομετανοας καιρς, τί μλλομεν, τί τῷ ὕπνβυθιζμεθα; τς αθυμας ποστμεν, κοσμσωμεν λαμπδας ς γγραπται, ἐλαίῳ εποιας, μμενωμεν, ἔξω τς θρας δυρμενοι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς στι καιρς μετανοεν, ἐπστρεψον, τν κακν σου ν ποησας, γνσει ψυχ μου καὶ ἀγνοίᾳ, καβησον τ πντα γινσκοντι· μρτηκα συγχρησον Δσποτα, μή με βδελξτν νξιον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συνξεν κ πσης Χριστς θλσαντας, τος γους μφανστατα, χρας κα πλεως ες τπους, ἐνδξους ες τιμαν κατπαυσιν, κανν τν πρωτοτκων φαιδρνουσι, τν κκλησαν γαλλμενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πνσεπτος θκη τν σεπτν Μαρτρων σου, φρυκτωραις θεου Πνεματος, αγαζομνη παραδξως, ἰάσεων κπμπει φαιδρτητας, ἐνθπτει νοσημτων πρειαν, Κριε μνε πολυλεε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτς τοῦ ἐν σο μαρμαρυγας Θενυμφε, τν ψυχν μου φωταγγησον, κεμενον βθρῳ ἀπωλεας, ἀνστησον, ἐχθρος καταρρσσουσα, τος θλβοντας ετν καρδαν μου, καπρς τ πθη συνωθοντς με.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κρυπτν θεον χραντον, ἐν σοτελεται μφανς Μυστριον, Παρθνε χραντε· κα γρ Θες κ σο σεσωμτωται, δι' εσπλαχναν· διό σε ς Θεοτκον μεγαλνομεν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ΟΝον τν Γενντορα κα προβολα, τοΥοκαΠνεματος, ὑμνοντες γγελοι, νν πρς μς τς θεας χρησττητος, τς χορηγας συντνως, διαπορθμεειν προθυμθητε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ραως κοσμομενοι τς φθαρσας, δωρεκαχριτι, θεοι ρχγγελοι, στν πηγν Χριστ τν ἀέναον, τς φθαρσας μνοντες, ὡς εεργτην μεγαλνουσι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νυμφνα σαρκσεως τς πορρτου, καπαστδα μψυχον, πιστογινσκομεν, κακιβωτν το νμου τς χριτος, σΘεοτκε· διό σε, ἀκαταπαστως μεγαλνομεν.

 

πστιχα τν Ανων

Κατανυκτικ

Πρβατν εμι τς λογικς σου πομνης, καπρς σ καταφεγω, τν Ποιμνα τν καλν, ζτησν με τν πλανηθντα Θες, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τ πρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα κα ηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Πλνν με τος δκρυσμου Σωτρ, ὅτι ερπωμαι ν πολλας μαρταις· δι καπροσππτω σοι. Ἥμαρτον λησν με Θες.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου το Θεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τίς οκ ξσταται ρν, ἅγιοι Μρτυρες, τν γνα τν καλν, ὃν γωνσασθε; πς ν σματι ντες, τν σματον χθρν τροπσασθε; Χριστν μολογσαντες, τΣταυρῷ ὁπλισμενοι; ὅθεν νεδεχθητε δαιμνων φυγαδευταί, καβαρβρων πολμιοι, ἀπαστως πρεσβεοντες, σωθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

κ παντοων κινδνων, τος δολους σου φλαττε, ελογημνη Θεοτκε, ἵνα σε δοξζωμεν, τν λπδα τν ψυχν μν.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Διξλου ὁ Ἀδμ, Παραδεσου γγονεν ποικος, διξλου δ Σταυροῦ, ὁ Λστς Παρδεισον κησεν· μν γρ γευσμενος, ἐντολν θτησε το ποισαντος, ὁ δσυσταυρομενος, Θεν μολγησε τν κρυπτμενον· Μνσθητμου βον ν τ Βασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

πρ πντας τος βροτος, ἐπγς γὼ ἐπλημμλησα, καπτοομαι τὸ ἐκεῖ, ἀπαραλγιστον δικαστριον, ἐν ᾧ ἀκατκριτον, συντηρσας ττε με περγαθε, κολσεως λτρωσαι, διδος μοι μετνοιαν ποπλνουσαν, παντοων με μολυσμν ς φιλνθρωπος.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Χερουβεμ κα Σεραφεμ, Ἐξουσαι, θρνοι ρχγγελοι, Κυριτητες μοῦ, καΔυνμεις, ἅγιοι γγελοι, Ἀρχαὶ ὑψηλταται, τΔεσπτῃ ἄφεσιν παριστμενοι, πταισμτων ατσασθε, καβου διρθωσιν τος βοσι πιστς· Μνσθητι καὶ ἡμν ν τ Βασιλείᾳ σου.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

μιλοντες τ πυρί, τν φρυγανδη πλνην φλξατε, Ἀθλοφροι το Χριστοῦ, κατῇ ὑμν πλημμρτοαματος, τν βθιον δρκοντα, παντελς πανεφημοι πεπνξατε, κανκην ρμενοι, τοςνω στρατεμασι συναγλλεσθε, πρεσβεοντες κτενς πρ τν ψυχν μν.

Δξα...

τρισλιος αγή, ἡ ττοκσμου φνασα πλρωμα, της ψυχς μου τ δεινά, ἀποσοβοσα πθη κατπεμψον, φωτς σου μρυγμα, καὶ ἱλασμν πταισμτων το κρζειν σοι, ἀνρχΓενντορι, Υἱῶ τσυνθρντε, κατΠνεματι. Τρις παντουργικδναμις σσον μς.

Κανν ... Θεοτοκον

μαρτνοντα εί, καὶ ῥαθυμίᾳ ὅλως κρατομενον, κατοικτερηρησον γνή, καμετανοας τρποις βελτωσον, διδοσα κατνυξιν, τπεπωρωμνψυχμου Πναγνε, ἐλπς κατασχυντε, τν πθῳ ὑμνοντων σε κα βοντων Χριστῷ. Μνσθητι καὶ ἡμν ν τ Βασιλείᾳ σου.