ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Σταυρσιμα

χος δ'

δωκας σημεωσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

τε σε σταυρομενον, ἡ κτσις πσα ἑώρακεν, ἠλλοιοτο καὶ ἔτρεμεν, ἡ γδὲ ἐσεετο, ὅλη κλονουμνη, μακρθυμε Λγε, τκαταπτασμα ναοῦ, φβῳ ἐσχσθη βριζομνου σου, καπτραι διερργησαν, ἀπτοφβου καὶ ἥλιος, τς κτνας συνστειλε, ποιητήν σε γινσκοντα.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Ῥήγνυται χειργραφον, τὸ ἀπ' αἰῶνος νυγεσης σου, τς πλευρς πολυλεε, Ἀδμ το προπτορος, καὶ ἡ ἀπωσμνη, φσις τν νθρπων, ῥανσιν αματος το σοῦ, καθαγιζεται νακρζουσα· Δξα τ δυναστείᾳ σου, δξα τ θείᾳ σταυρσει σου, Ἰησοπαντοδναμε, ὁ Σωτρ τν ψυχν μν.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπφυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Πς ὁ ἀνομτατος, δμος τολμ κατακρνασε, τν Κριτν τν θνατον, τν νμον χαρξαντα, ἐν ρμπλαι, Μωστθεπτῃ; πς πξλου τν ζων, τν τν πντων ρντες θνξασαν, οδλως πτοθησαν, ουδ' ἐπνον λογσαντο, ὅτι σμνος Κριος, καΔεσπτης τς κτσεως;

τερα τς Θεοτκουμοια

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις κα ατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Δαιμνων κλονομενον, τας προσβολας κα ες βραθρον, ἀπωλεας θομενον, οκτερησον Δσποινα, καστερωσν με, ἀρετν ν πτρκατς βουλς τν δυσμενν, διασκεδσασα καταξωσον, ποιεν με τ προστγματα, τοσοΥοκαΘεοῦ ἡμν, ὅπως τχω φσεως, ἐν μρτς κρσεως.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

Λστας περιπεσα, τος μιαιφνοις Πανμωμε, κατὸ ἄφθαρτον νδυμα, τς νω λαμπρτητος, τας τοτων φδοις, ἐξεδθην Κρη, καὶ ὑπ' ατν νηλες, ἐτραυματσθην κα καταββλημαι, ἐν τπτς κακσεως, ἡμιθανς λλπρφθασον. Κατν χερσου κτεινον, καὶ ἀνστησον δομαι.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

ν κλνκατκειμαι, τς μελεας Πανμωμε, καὶ ῥαθμως διρχομαι, τν βον κα δδοικα, τν τς τελευτς μου, καιρν Θεοτκε, μὴ ὥσπερ λων φειδς, διασπαρξῃ ὁ ὄφις τν ταπεινν μου ψυχν, παμπνηρος· δι τσῇ ἀγαθτητι, πρτοτλους προφθσασα, πρς μετνοιαν, ἔγειρον.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκονμοιον

δών σε ὁ ἥλιος, καὶ ἡ σελνη φιλνθρωπε, ἐπξλου κρεμμενον, ἀκτνας πκρυψαν, τς δικαιοσνης, Ἤλιε Χριστμου, κατθεμλια τς γς, διεδονθη φβτοκρτους σου, ἡ Μτηρ σου τ σπλγχνα δέ, τιτρωσκομνη βα σοι· ησοῦ ὑπεργαθε, δξα τ εσπλαγχνίᾳ σου.

 

πστιχα Σταυρσιμα

πλον ἀήττητον Χριστέ, τν Σταυρν σου μν δδωκας, καὶ ἐν τοτνικμεν, τς προσβολς τοῦ ἀλλοτρου.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τ ορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Πντοτε χοντες Χριστέ, τν Σταυρν σου ες βοθειαν, τς παγδας τοῦ ἐχθροῦ, εχερς καταπατομεν.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τοςπερηφνοις.

 

Ὁ ἐνδοξαζμενος, ἐν τας μνεαις τν γων σου, Χριστὲ ὁ Θες, ὑπ' ατν δυσωπομενος, κατπεμψον μν τ μγα λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Ὁ ἐξ ψστου κληθες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μὴ ἐποδρου μου Μτερ καθορσα, ἐν ξλκρεμμενον, τν σν Υἱὸν κα Θεν, τν φ' ὑδτων κρεμσαντα, τν γν σχτως, καπσαν κτσιν δημιουργσαντα· κα γρ ναστσομαι, καδοξασθσομαι, καττοῦ ᾍδου βασλεια, συντρψω σθνει, καὶ ἀφανσω τοτου τν δναμιν, κατος δεσμους κλυτρσομαι, τς ατοκακουργας ς εσπλαγχνος, καΠατρτῷ ἰδίῳ, προσαγγω ς φιλνθρωπος.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξηγρασας μς, ἐκ τς κατρας το νμου, ττιμίῳ σου αματι, τΣταυρπροσηλωθες, κατλγχκεντηθες, τν θανασαν πγασας νθρποις. Σωτρ μν δξα σοι.

Ατμελον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ὑψωθες ν τ Σταυρῷ ἑκουσως, τῇ ἐπωνμσου καινπολιτείᾳ, τος οκτιρμος σου δρησαι Χριστὲ ὁ Θες, εφρανον ν τ δυνμει σου, τος πιστος Βασιλες μν, νκας χορηγν ατος, καττν πολεμων, τν συμμαχαν χοιεν τν σν, ὅπλον ερνης, ἀήττητον τρπαιον.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκον

Τν θελοσιον σφαγην το Δεσπτου, κατανοοσα ἡ Ἄγνη κα Παρθνος, ὀδυρομνη λεγε δακρουσα· Τκνον ποθειντατον, πς θανεν ρετσω; πς δ τεθαντωσαι, τν κακοργων ν μσῳ, ὁ κατφσιν δκαιος Θες; Δοξολογσου, Υἱὲ τμακρθυμον.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ταχ προκατλαβε, πρν δουλωθναι μς, ἐχθρος βλασφημοσσε, καὶ ἀπειλοσιν μν, Χριστὲ ὁ Θες μν, ἄνελε τΣταυρσου, τος μς πολεμοντας, γντωσαν πς σχει, Ὀρθοδξων Πστις, πρεσβεαις τς Θεοτκου, μνε φιλνθρωπε.

μοιον

Σταυρ σε προσλωσαν, οἱ Ἰουδαοι Σωτρ, δι' οὗ ἐκ τν θνν μς, ἀνεκαλσω ποτέ, Χριστὲ ὁ Θες μν, ἔτεινας τς παλμας, ἐν αττβουλσου, λγχδτν πλευρν σου, κατεδξω νυγναι, τπλθει τν οκτιρμν σου, μνε φιλνθρωπε.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκον

Παρθνε Πανμωμε, Μτηρ Χριστο τοΘεοῦ, ῥομφαα διλθσου, τν παναγαν ψυχν, ἡνκα σταυρομενον, ἔβλεψας κουσως, τν Υἱὸν κα Θεν σου, ὅν περ ελογημνη, δυσωποσα μ πασῃ, συγχρησιν πταισμτων, ἡμν δωρσασθαι.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Ταχ προκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρν κα τν θνατον, ὑπρ μν γαθέ, δι' ἄμετρον λεος, ἑκν πμεινας, κακρσιν τν δικον, ὅπως τς καταδκης, καὶ ἀρχαας κατρας, πντας λευθερσς, τος πτφθαρντας· δι σου προσκυνομεν, Λγε τν Σταρωσιν.

Μαρτυρικν

Σμερον τ τν γγλων στρατεματα, ἐν τμνμτν θλοφρων παραγγονε, τς τν πιστν διανοας φωτσαι, κατν οκουμνην τ χριτι φαιδρναι, δι' ατν Θες δυσωπομενος, δρησαι μν τ μγα λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Ταχ προκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρ σε ψομενον, ὡς θεσατο ἡ Ἄχραντος Μτηρ σου, Λγε Θεο μητρικς, θρηνοσα φθγγετο· Τί τ καινν κα ξνον, τοτο θαμα Υἱέ μου; πς ζωτν λων, ὁμιλες τ θαντῳ; ζωσαι τος θανέντας, θλων ς εσπλαγχνος;

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Σταυρπαγες Χριστς, τν πλνην λει. Ἰωσφ.

 

δα' χος δ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νοξω τ στμα μου, καπληρωθσεται Πνεματος, καλγον ρεξομαι, τβασιλδι Μητρί, καὶ ὀφθσομαι, φαιδρς πανηγυρζων, καὶ ᾄσω γηθμενος, τατης τ θαματα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρ διεπτασας, θεας παλμας μακρθυμε, κατν πολλμενον, κσμον κλεσας, πρς πγνωσιν, τοκρτους σου οκτρμον· θεν μεγαλνομεν, τν εσπλαγχναν σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τν φιν νψωσεν, ὁ Μωϋσς εκονζοντα, τν θεαν σου σταρωσιν, Λγε προναρχε, δι' ἧς ππτωκεν, ὁ ἰοβλος φις, τοπτματος πρξενος, Ἀδμ γενμενος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γων λαμπρτητας, νν κατοικεν ξιθητε, ἀσλευτον Μρτυρες, παραλαβντες σαφς, ὡς δλωσεν, ὁ Παλος Βασιλεαν, καδξης συμμτοχοι, Χριστογεγνατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ψομενα κματα, τν νυποστων κολσεων, ὑμν οκ βθισε, τσκφος Μρτυρες· κυβερνσει γρ, τοπντων Βασιλως, λιμνας φθσατε, τς ναπασεως.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ομφαα ς φησεν, ὁ Συμεν τν καρδαν σου, διλθεν ς βλεψας, Χριστν σταυρομενον, μνον Δσποινα, νυττμενον τ λγχ· θεν λαλζουσα, πνους πφερες.

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου

Ποημα Θεοφνους

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ὁ ὢν φσει κτιστος, κατΠατρσυναδιος, καχρνων πρτερος, καπροαινιος, ἐκ σοΔσποινα, κτιστς καὶ ὑπχρνον, ὡς νθρωπος γνεται, σζων τν νθρωπον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σμνη Θενυμφε, τν ν ψστοις καθμενον, ἀγκλαις βστασας, σρκα γενμενον· σ γρ πφηνας, ἐκ πντων τν αἰώνων, δοχεον πξιον, τοΠαντοκρτορος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μαραν τν χραντον, δετε μνσωμεν παντες, ὡς μνην κυσασαν, Χριστν τν Κριον, τν καινσαντα, τν νθρωπνην φσιν, Παρθνον τε μενασαν διαλβητον.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος σος μνολγους Θεοτκε, ὡς ζσα καὶ ἄφθονος πηγή, θασον συγκροτσαντας, πνευματικν στερωσον, καὶ ἐν τθείᾳ δξσου, στεφνων δξης ξωσον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ς πρβατον ελκε πρς σφαγήν σε, λας παρνομος Χριστέ, Ἀμνν Θεοῦ ὑπρχοντα, καθλοντα λυτρσασθαι, λκου πικρο τπρβατα, ἃ φιλανθρπως γπησας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Παρστης κριτς κριτῇ ἀδκῳ, ὁ κρνων δικαως πσαν γν , καὶ ἤνεγκας απσματα, ἐλευθερσαι θλων με, δεδουλωμνον Κριε, τπονηρκοσμοκρτορι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

θλσαντες γιοι νομμως, ἀνμους σχνατε χθρος, καγνμθανατομενοι, διτν πντων γερσιν, τν το θαντου πρξενον, κατεπαλασατε δρκοντα.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Γθεν νυψθησαν εκλεας, ἤδη πιβντες ληθος, μαρτυρικς ο Μρτυρες, κατας ἀΰλοις Τξεσιν, οἱ ὑλικοὶ ἡνθησαν, χαρς ρρτου πληρομενοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κ σοῦ ἡ ἀνπλασις τς Εας, ὡρθη Παρθνε ληθς, Θες σαρκ τικτμενος, καὶ ἐν Σταυρῷ ὑψομενος, κακαταρσσων δαμονας, θεοχαρτωτε Δσποινα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ ν σοφίᾳ, καδυνμει κα πλοτκαυχμεθα, ἀλλ' ἐν σοττοΠατρς, ἐνυποσττσοφίᾳ Χριστ· ο γάρ στιν γιος, πλν σου φιλνθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

διαπλσας, κατ' ἀρχς κ χοός με τν νθρωπον, πλαστουργεται δι' ἐμέ, ἐν τγαστρσου Πανμωμε, τν πλαι κατπτωσιν, ἐπανορθομενος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κρτος θαντου, κακατρας ρχαας πφασιν, συλλαβοσα τν ζων, Θεογενντορ κατργησας· δι σου τν χραντον, σβομεν γννησιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σπροστασαν, ἀσφαλΘεομτορ κεκτμεθα, τς λπδας πσοί, ἀνατιθντες σζμεθα, πρς σ καταφεγοντες, περιφρουρομεθα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν τεκοσαν, τν Θεν Θεοτκον δοξζομεν, τγεννματι τ σῷ, προσηγοραν ρμζοντες, κακλσιν κατλληλον, Πναγνε Δσποινα.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν νεξιχναστον θεαν βουλν, τς κ τς Παρθνου σαρκσεως, σοτοῦ Ὑψστου, ὁ Προφτης, Ἀββακομ, κατανον κραγαζε· Δξα τ δυνμει σου Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ινα πολσς με κ τν δεσμν, τν τς μαρτας φιλνθρωπε, ἐθελουσως δεσμεθης κα Σταυρῷ, ὥσπερ κακοργος τθνηκας· Δξα τ πολλεσπλαγχνίᾳ σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Στγματα πνεγκας Λγε Θεοῦ, κατν πονεδιστον θνατον, ἀθανατζων, τν οσαν τν βροτν, θανατωθεσαν πθεσι. Δξα τ πολλεσπλαγχνίᾳ σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οτν γαλλασιν τν το Θεοῦ, μλλοντες κληροσθαι ν Πνεματι, τΠαναγίῳ, ἀγαλλμενοι ψυχῇ, τος ακισμος πνεγκαν, κατν βιαιτατον θνατον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χερας φαιρομενοι κα κεφαλς, γλσσν τε κοπτμενοι Μρτυρες, τν θεολγον, καστερομενοι φωτς, καμεληδν τεμνμενοι, ἄτμητοι Χριστδιεμενατε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥήγνυται χειργραφον τ τοῦ Ἀδμ, λγχνυττομνου σου Δσποτα, ἡ Θεοτκος, ἀνεβα τ Σταυρῷ , παρισταμνη Κριε, καὶ ὀδυνηρς λαλζουσα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

καθμενος ν δξῃ, ἐπθρνου Θετητος, ἐν νεφλκοφῃ, ἦλθεν ησος ὁ ὑπρθεος, τῇ ἀκηρτπαλμκαδισωσε, τος κραυγζοντας· δξα Χριστ τδυνμει σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ραιθης πρ πσαν, των γγλων επρπειαν, ὡς τεκοσα τοτων, Κρη ποιητν τε κα Κριον, ἐκ σν χρντων αμτων σωματομενον, τν υμενον, πντας ατν τος δοξζοντας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥύπον πντα τς προτρας, ἀποθμενοι βρσεως, τς ζως τν ρτον, τν ξ ορανοσιτιζμεθα, τν κ τς γς τς Παρθνου νατελαντα, ἣν ς πρξενον, τν γαθν νυμνσωμεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἡ ἁγα Θεοτκος, ἡ σκηνὴ ἡ ἀμλυντος, τοφωτς πλη, τρπεζα κα στμνος πγχρυσος, τὸ ἀλατμητον ρος κα κατσκιον, ἡ χωρσασα, τν πλαστουργν μακαρζεται.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χαρισμτων σου τὰ ῥεθρα, καπηγατν ἰάσεων, κατοθεου πλοτου, αδιανομαδιαδδονται, ζωαρχικς κ παλμης Θεονμφευτε, τοτεχθντος, ἐκ τς σς γαστρς Παντοκρτορος.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξστη τ σμπαντα, ἐπτθείᾳ δξσου· σγρ πειργαμε Παρθνε, ἔσχες ν μτρᾳ, τν ππντων Θεν, καττοκας χρονον Υἱόν, πσι τοςμνοσσε, σωτηραν βραβεοντα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

δών σε ὁ ἥλιος, ἐπΣταυροῦ ὑψομενον, Δσποτα συνστειλεν κτνας, φανειν μ σθνων, σοΣτερ δναντος, καφωταγωγοντος τος νυκτί, τς πλνης καθεδοντας, προσκυνοντας τ κρτος σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυροσαι κα σζεις με, δι' εσπλαγχναν Κριε, ὄξους καχολς δχτν γεσιν, τς νηδνου, ἀπολυτρομενος, γεσεως μς ς γαθς, δι' ἧς πατθημεν, καφθορᾷ ὑπεπσαμεν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τς πλνης λσατε, χειμνα θεοι Μρτυρες, Πνεματος γου πιθλψει, καπρς τὸ ἔαρ, τς ναπασεως, χαροντες φθσατε μοῦ, πντων προϊστμενοι, ὑπαρχντων ν θλψεσιν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

μβροις θεου αματος, τν γν πσαν ρδεσατε, ἐναποξηρναντες τος μβρους, τς θεας, ἅγιοι Μρτυρες· θεν πρς τὸ ὕδωρ τς ζως, νν κατεσκηνσατε, ὑπρ πντων πρεσβεοντες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σαρκὶ ὃν κησας, Χριστν θεοχαρτωτε, ξλῳ ἀναρτμενον ς εδες, θρνων πλσθης, κατμακρθυμον, τοτου κατεπλττου ληθς· θεν μεγλυνες, τν ατοσυγκατβασιν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σεβες οκ ψονται, τν δξαν σου Χριστέ, ἀλλ' ἡμες σε μονογενς, πατρικς παγασμα, δξης Θετητος, ἐκ νυκτς ρθρζοντες, ἀνυμνομν σε φιλνθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

νατελας λιος κ σοῦ ὁ νοητς, τηλαυγες τς μαρμαρυγς, τς ατοΘετητος, πσιν φπλωσε, Θεοτκε Δσποινα· δι πντες σε δοξζομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ληθΘεν μν τεκοσαν σαρκικς, Πατρς τν μονογενῆ, Θεοτκον πναγνον, σὲ ὀνομζομεν, τν φωνν κατλληλον, προσαρμζοντες τ τκσου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συμφυς κα σμμορφος πρχων τ Πατρί, ὁ Υἱὸς μονογενς, τοςνθρποις γγονεν, θλων μφυλος, σαρκωθες ὁ Ὕψιστος, ἐκ γαστρς σου Μητροπρθενε.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν θεαν τατην κα πντιμον, τελοντες ορτν ο θεφρονες, τς Θεομτορος, δετε τς χερας κροτσωμεν, τν ξ ατς τεχθντα, Θεν δοξζοντες.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τος πνοις ος περ πμεινας, σταυρομενος τος πνους κατπαυσας, τς νθρωπτητος, καπρς τν πονον παντας, διαγωγν μετγεις, εσπλαγχνε Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

λου σλας κρπτετο, ναοδὲ ἡ φαιδρτης ρργνυτο, γκατεσεετο, πτραι σν φβῳ ἐσχζοντο, ἐπΣταυροτν Κτστην, ὁρν μ σθνουσαι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεκρς ὁ ὄφις γνετο, βασνοις νεκρουμνους θεμενος, τος θεους Μρτυρας, κατν ζων τν αἰώνιον, κληρονομοντας ντως, τθείᾳ χριτι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πολλς βασνους πστητε, πολλν κα τν πθλων τχετε, πολυαρθμητα, πλθη Μαρτρων εζα· δι ττν κακν μου, πλθη μεισατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λιμν γενο μοι Πανμωμε, πελγει τν δεινν θαλαττεοντι, ἡ ναυαγσασαν, πσαν τν φσιν τ τκσου, Θεογενντορ Κρη, νν διασώσασα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βησε, προτυπν τν ταφν τν τριμερον, ὁ Προφτης, Ἰωνς ν τ κτει δεμενος· κ φθορς με ῥῦσαι, Ἰησοβασιλετν δυνμεων.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γνεας σε, καθαρν ερηκς νδιατημα, ἐν γαστρσου, καθαρς Δεσπτης σκνωσεν, ἐκκαθραι θλων, τν νθρπων Παρθνε τ φραμα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ορνωσας, γεωθεσαν τν φσιν Πανμωμε, τν νθρπων, καφθαρεσαν ατν καινοργησας· δι τοτο μνην, ἀσιγτοις φωνας σε γεραρομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συνλαβες, ἐν γαστρΘεομτορ τν ναρχον, Θεν Λγον, δι' ἡμς τος νθρπους γενμενον, καθ' ἡμς τρπτως, ἐν δυσγνωριζμενον φσεσιν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ λτρευσαν, τκτσει ο θεφρονες, παρτν κτσαντα, ἀλλπυρς πειλν, ἀνδρεως πατσαντες, χαροντες ψαλλον· περμνητε, ὁ τν Πατρων Κριος, καΘες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

νετρπη, ὁ πολμιος κα ββληται, πτμα ξασιον, ἀνυψωθντος Χριστοῦ, ἐν ξλῳ, κασσωσται, ὁ πρν κατκριτος, ἐκβον ατ· τν Πατρων Κριος, καΘες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νεκρωθντα, διξλου με θωσας, θανν ν ξλΧριστέ, καθεοις τραμασι σος, ἰάσω ττραματα, ττς καρδας μου. Ὑπερμνητε, ὁ τν Πατρων Κριος, καΘες ελογητς εἶ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φανζετο, τσματα πληττμενα, ἀπεροις μστιξιν, ἀλλ' ὄντως τεπρεπς, ψυχς ραιτερον, ὑμν δεκνυτο, Χριστομρτυρες, ἀεβοντων· Κριε, ὁ Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ναυαγσας, ὁ πολμιος τος αμασιν, ὑμν πλετο, σν μυρισιν ατοῦ, ὑμες δ πανεφημοι, Μρτυρες χαροντες, ἀνεμλπετε, ὁ τν Πατρων Κριος, καΘες ελογητς εἶ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμφη μωμος, παλτιον το κτσαντος, θρνος πυρμορφος, καὶ ἀγεργητος γῆ, ἐδεχθης Πανμωμε· θεν βομν σοι· Χαρε Δσποινα, ἡ τος βροτος θεσασα, θεϊκκυοφορίᾳ.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

διασσας ν πυρί, τος βραμιαους σου Παδας, κατος Χαλδαους νελών, ος δκως δικαους νδρευσαν, ὑπερμνητε Κριε, ὁ Θες τν Πατρων ελογητς εἶ.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

νακαλομενος μς, αχμαλωτισθντας Παρθνε, ὁ Λγος ὁ ὢν ν ρχῇ, ἐν γαστρσου σκηνσας σεσρκωται, ὁ φιλνθρωπος Κριος, ὁ Θες τν Πατρων ελογημνος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλη φνης νοητή, τς νατολς τς ξ ψους, ἐπιφανεσης πγς, τοςνθρποις κ σο Θεονμφευτε, ὑπρ λγον καὶ ἔννοιαν, τοΘεοτοτν Πατρων ελογημνου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πεποικιλμνη ρετας, τοπαμβασιλως παρέστης, ἐκ δεξιν τοῦ ἐκ τν σν, σαρκωθντος αμτων νμφευτε, ἐκτενς κετεουσα, λυτρωθναι ππσης μς νγκης.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥῆξον πταισμτων τς σειρς, τσμητρικπαρρησίᾳ, τν εσεβς τε κα πιστς, μελδοντων Παρθνε τ Τκσου. Ὑπερμνητε Κριε, ὁ Θες τν Πατρων ελογητς εἶ.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παδας εαγες ν τ καμνῳ, ὁ τκος τς Θεοτκου διεσσατο, ττε μν τυπομενος, νν δὲ ἐνεργομενος, τν οκουμνην πασαν, ἀγερει ψλλουσαν· Τν Κριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Λεις τν δεσμν με τν χρονων, ἐν χρνῳ ὁ ἄχρονος γενμενος, δεθες δ θελματι, κατν περφανον, δεσμοςλτοις Δσποτα, παραπεμψμενος, σζεις με Σταυρ κατπθει· θεν ελογσε, Χριστες τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ψθης ν ξλῳ ἑκουσως, καπσαν τν κτσιν συνανψωσας, Λγε περμνητε, ἄναρχε ἀόρατε, ὁ τς ρχς του σκτους τε, καὶ ἐξουσας Χριστέ, τπθει σου παραδειγματσας· θεν σε μνομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πβητε αμασιν οκεοις, ὡς ρματι Μρτυρες παγκσμιοι, καπρς περκσμια, ἤρθητε σκηνματα, παρΧριστοῦ ἐπξια, γρα λαμβνοντες, καΚριον μνετε βοντες, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

κρίῳ ὑψομενοι κα βθρῳ, ῥιπτμενοι θηρσ τε διδμενοι, πυρτε καὶ ὕδατι, διαμεριζμενοι, οἱ ἀθλοφοροι Μρτυρες, χαροντες ψαλλον· Τν Κριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

δοσα πνσαντα ν ξλῳ, τν πσιν γργορσιν παρχοντα, θεαν κα σωτριον, Μτηρ Πανμωμος, ἀλαλαγμῷ ὠδρετο καὶ ἀνεκραγαζε· Τί τοτο τ καιντατον θαμα; ὁ ζωοποισας, τπντα θνσκει θλων.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πσαις πρσιτος πρχων, ὁ Κτστης τας νωτραις Κρη τξεσιν, ᾤκησε τν μτραν σου, ἄφλεκτον τηρσας σε, καμεττκον, ᾧ νν κραυγζομεν· Τν φθορον, Κριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μμων καθαρ καμολυσμτων, καπσης γιωσνης οσα τμενος, Λγον τν πανγιον, πντας γιζοντα, κατΠατρσυνναρχον, ἐκυοφρησας· διό σε τν Παρθνον μνομεν, καὶ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στματι κα γνμΘεοτκον, φρονοντες μολογομν σε Πανμωμε· ττοκας γρ Πναγνε, σρκα περιθμενον, τν Ποιητν κα Κριον, καΒασιλα Χριστν· διό σε τν Παρθνον μνομεν, καὶ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν κιβωτν τν παναγαν, τν πισκιαζομνην θείῳ Πνεματι, τν τν προαινιον, Λγον καὶ ἀΐδιον, δι' εσπλαγχναν φατον, ἐνανθρωπσαντα, τεκοσαν Θεοτκον μνομεν, καὶ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πας γηγενς, σκιρττω τ πνεματι λαμπαδουχομενος, πανηγυριζτω δέ, αλων Νων φσις γεραρουσα, τν ερθαυμσια τς Θεομτορος, καβοτω· Χαροις παμμακριστε, Θεοτκε γνὴ ἀειπρθενε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

στασο κριτς, ὁ κρναι τ σμπαντα, μλλων φιλνθρωπε, στφος νεδσω δέ, ἐθελουσως, Στερ κνθινον, παρακος τν κανθαν, Χριστπροθλυμνον, ὑπεκτλλων, πσιν μφυτεων τε, τν τς σς εσπλαγχνας πγνωσιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πς λας, ὁ ἄδικος δκαιον, ὄντα καὶ ἄμεμπτον, φθνσκοτιζμενος, σφωτοδτα, Σταυρπροδδωσιν! οπερ τπθος λιος, ὁρν σκοτζεται, καφαιδρτης, Ναοδιαρργνυται, καδονεται τς γς τ θεμλια.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σμμορφοι παθν, Χριστοχρηματζετε, ἅγιοι Μρτυρες, κασυγκληρονμοι δέ, τς βασιλεας, κατς λαμπρτητος· δι φωταγωγσατε, τος μνδος μν, ἁμαρτας, ζφου παλλττοντες, καποικλων σοφο περιστσεων.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

δη πρς ατά, σοφοτορνια, κατεσκηνσατε, δξης τε λαβμενοι, τς ϊδου, κατας μεθξεσι, τας ερας θεομενοι, μμνησθε πν πστει τν τν μν, τν τιμντων, πανερον, κασεπτν μν μνμην πανεφημοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φτισον γνή, τος πθῳ ὑμνοντς σε, καμεγαλνοντας, λσον τν παθν μν, τσκτος Κρη, πασον τν κλδωνα, τοπονηροτσκνδαλα, ἐκ μσου ποησον, τος τς γαρ, γνους καθυπταξον, Βασιλεεσεβετας πρεσβεαις σου.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εα μν τ τς παρακος νοσματι, τν κατραν εσκσατο, σδπαρθνε Θεοτκε, ττς κυοφορας βλαστματι, τκσμτν ελογαν ξνθησας· θεν σε πντες μεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

νθρακα τν νοητν γνθενυμφε, Ἡσαας ν τεθαται, φρεις γκλαις Θεοτκε, μορφτῇ ἡμετρᾳ ἑνομενον, κακσμσωτηραν πυρσεοντα· θεν σε πντες μεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σμβολα Πανμωμε τς σς γεννσεως, οΠροφται προεκρυξαν, πρρωθεν τατα μυηθντες κα θείᾳ ἐπιπνοίᾳ τοΠνεματος, τκσμδιαπρυσως κηρξαντες, ὧν τς κβσεις νν θαυμζομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ραος τ κλλει καρπς καὶ ἔκλαμπρος, παρπντας τς κοιλας σου· σ γρ Παρθνε Θεοτκε, Θεν σεσαρκωμνον γννησας φανντα, διτσσαι τν νθρωπον· θεν σε πντες μεγαλνομεν.

 

πστιχα τν Ανων Σταυρσιμα

Τεχος μν γνοιτο Σταυρς σου, ἸησοΣωτρ μν· λλην γρ λπδα ο πιστοοκ χομεν, εμστν ν ατσαρκπροσηλωθντα, καπαρχοντα μν τ μγα λεος.

Ατμελον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. νεπλσθημεν τ πρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα κα ηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

δωκας σημεωσιν, τος φοβουμνοις σε Κριε, τν Σταυρν σου τν τμιον, δι' οὗ ἐθριμβευσας, τς ρχς το σκτους, κατς ξουσας, καὶ ἐπανγαγες μς, ες τν ρχααν μακαριτητα· δι σου τν φιλνθρωπον, οκονομαν δοξζομεν, Ἰησοπαντοδναμε, ὁ Σωτρ τν ψυχν μν.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου το Θεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τίς οκ ξσταται ρν, ἅγιοι Μρτυρες, τν γνα τν καλν, ὃν γωνσασθε; πς ν σματι ντες, τν σματον χθρν τροπσασθε; Χριστν μολογσαντες, τΣταυρῷ ὁπλισμενοι· θεν παξως νεδεχθητε, δαιμνων φυγαδευταί, καβαρβρων πολμιοι, ἀπαστως πρεσβεοντες, σωθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

ς γενναον ν Μρτυσι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς ἑώρακε Κριε, ἡ Παρθνος κα Μτηρ σου, ἐν Σταυρ κρεμμενον, ἐξεπλττετο, καὶ ἀτενζουσα λεγεν· Υἱὲ ποθειντατε, πς ν ξλτοΣταυροῦ, ἀνηρτθης μακρθυμε; πς τς χερς σου, κατος πδας σου Λγε προσηλθης, ὑπ' ἀνμων κα ταμα, τσν ξχεας Δσποτα;

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Διξλου ὁ Ἀδμ, Παραδεσου γγονεν ποικος, διξλου δ Σταυροῦ, ὁ Λστς Παρδεισον κησεν· μν γρ γευσμενος, ἐντολν θτησε το ποισαντος, ὁ δσυσταυρομενος, Θεν μολγησε τν κρυπτμενον· Μνσθητμου βον ν τ Βασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Καθορσαί σε Σταυρῷ, τεταμνον μνε Μακρθυμε, αΔυνμεις ορανν, ἀποροσαι τρμῳ ἐξσταντο, ἡ γῆ ἐκυμανετο, καφωστρων κλλος ναπεσβννυτο. Ἀδμ κατκριτος, ἀδκως φιλνθρωπε κρινομνου σου, ἐδικαιοτο μνν σου τν γαθτητα.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ’ μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ν τ Κρανίῳ ὑψωθες, τοῦ ἐχθροτν κραν συντριψας, ἐπξλου δ θανών, τος καρπ τοξλου τεθνξαντας, ἐζωσας Δσποτα, καΠαραδεσου πολτας δειξας, ἀπαστως μνοντς σε, Χριστὲ ὁ Θες μν κα βοντς σοι· Μνσθητι καὶ ἡμν ν τ Βασιλείᾳ σου.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

σπερ πλον τν Σταυρν, ἀναλαβντες γιοι Μρτυρες, πρς παρταξιν χθρν, λογισμγενναίῳ ἐξλθετε, κατοτους λσαντες, ἀφθαρσας στφανον νεδσασθε, καδξης τχετε, καθεας λαμπρτητος ξιγαστοι· θεν πστει μς πντες μακαρζομεν.

Δξα...

να δεξς μφανς, τν πρς μς Σωτρ εσπλαγχναν σου, προσηλθης τ Σταυρῷ , ὁ Πατρσυνν κα τΠνεματι, κασπγγον κα κλαμον, ἐμπαιγμος κα μστιγας καθυπμεινας, βουλμενος ῥύσασθαι, πυρς αωνζοντος τος κραυγζοντας·

Μνσθητι καὶ ἡμν ν τ Βασιλείᾳ σου.

Κανν... Θεοτοκον

Ὁ ἀχρητος παντί, ἀστενοχωρτως κατκησε, τν γαν σου νηδν, Θεογενντορ χραντε Δσποινα, καξλνεκρομενος, τν ζων τ κσμῳ ἐπγασεν. Ατν ον κτευε, νεκρσαι τ φρνημα τς σαρκς μν, κασσαι μς πντας ς φιλνθρωπος.