ΤΕΤΑΡΤΗ Β΄ ΗΧΟΣ

 

Στιχηρπροσμοια Σταυρσιμα

χος β'

τε κ τοξλου σνεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Στερ τΣταυρπροσηλωθες, ἥλιος δν σκοτσθη, ἀπτοφβου σου, κατκαταπτασμα Ναοῦ ἐρργνυτο, ἡ δγκατεσεετο, καπτραι σατως, τρμδιεσχζοντο, ὁρν μσθνουσαι, Κτστην καΘεν πξλου, πσχοντα δκως βουλσει, καὶ ὑπὸ ἀνμων βριζμενον.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

λος καταββληται ες γν, ὅλος νετρπη κακεται, πτμα ξασιον, ὄφις παμπνηρος, ἀνυψωθντος σου, ἐπξλου φιλνθρωπε, Ἀδμ δκατρας, λεται κασζεται, ὁ πρν κατκριτος· θεν καὶ ἡμες δυσωπομεν, σσον μς, οκτειρον πντας, κα τς Βασιλεας σου ξωσον.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Κρσιν δχμνε Βασιλεῦ, ὁ κρναι τσμπαντα μλλων, ἐν τῇ ἐλεσει σου, στφος νεδσω δέ, Στερ κνθινον, ὑπεκτλλων Φιλνθρωπε, τν κ τς πτης, ἄκανθαν προθλυμνον, τδυναστείᾳ σου, πσιν μφυτεων τος πστει, σταρωσιν τν σν προσκυνοσι, τν τς εσπλαγχνας σου πγνωσιν.

τερα τς Θεοτκου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Πλοτος πτωχευντων κατρυφή, κακαταφυγτν πεντων, καὶ ὀρφανν ἡ ἐλπς, σὺ ὑπρχεις Δσποινα, κασδοξζομεν, οἱ ἐν θλψει κραυγζοντες· γα γων, λτρωσαι προφθσασα, κανν τος δολους σου, πσης πηρεας δαιμνων, κατς χαλεπς τιμωρας, κατς αωνου κατακρσεως.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

ντως περραν ληθς, τν νομιν μου τπλθη, τν κεφαλν μου γνή, κααἱ ἀνομαι μου περεπλθυναν, καφορτα δυσβστακτα, καὶ ἄμετρα Κρη, κκτημαι δελαιος, καὶ ἀδιρθωτος. Σον τθερμσου πρεσβείᾳ, πρφθασον κασσν με μνη, τν μαρτανντων διρθωσις.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

σπερ ν λιμνι προσδραμών, ὑπτν γαν σου σκπην, Παρθενομτορ γνή, δομαι σπλαγχνσθητι, μὴ ἀπορρψς με, ἀλλὰ ῥῦσαι τν δολν σου, τς νν πελθοσης, θλψεως, ὡς χουσα τσυμπαθς φυσικν, Μτερ τοΘεοτοῦ Ὑψστου, πντοτε πρεσβεουσα σζε, πσης περιστσεως τος δολους σου.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεoτοκον μοιον

Βτρυν τν παμππειρον γνή, ὃν γεωργτως ν μτρᾳ ἐκυοφρησας, ξλῳ ὡς ἑώρακας, τοτον κρεμμενον, θρηνδοσα λλαζες, καὶ ἔκραζες· Τκνον, γλεκος ναπσταξον, δι' οὗ ἡ μθη ρθῇ, πσα τν παθν Εεργτα, δι' ἐμοτς στετοκυας, σοτν εσπλαγχναν νδεικνμενος.

 

πστιχα Κατανυκτικ

Σσν με ΧριστΣωτρ, τδυνμει τοΣταυροῦ, ὁ σσας Πτρον ν τθαλσσῃ, καὶ ἐλησν με Θες.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

ΤοΣταυροσου τξλον, Χριστὲ ὁ Θες, ξλον ζως νδειξας μν, τος πιστεουσιν ες σέ, κα δι' ατο καταργσας, τν τκρτος χοντα τοθαντου, ἐζωοποησας μς, νεκρωθντας τῇ ἁμαρτίᾳ· διβομεν σοι· Εεργτα τν πντων, Κριε, δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τοςπερηφνοις.

 

ΧοροΜαρτρων ντστησαν, τος τυρννοις λγοντες· μες στρατευμεθα τΒασιλετν δυνμεων, εκαπυρκαβασνοις ναλσητε μς, οκ ρνομεθα τς Τριδος τν δναμιν.

Δξα... Κανν... Σταυροθεoτοκον

τε κ τοξλου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πνους πομενασα πολλος, ἐν ττοΥοκαΘεοσου, σταυρώσειχραντε, ἔστενες δακρουσα, καὶ ἀλαλζουσα· Ομοι! τκνον γλυκτατον, ἀδκως πς πσχεις, θλων κλυτρσασθαι τος ξ δμ γηγενες; Ὅθεν Παναγα Παρθνε, σ παρακαλομεν ν πστει, ἵλεων μν τοτον πργασαι.

 

Μετα τν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Σωτηραν εργσω ν μστς γς, Χριστὲ ὁ Θες, ἐπΣταυροτς χρντους σου χερας ξτεινας, ἐπισυνγων πντα τὰ ἔθνη, κρζοντα, Κριε δξα σοι.

 

Τν ζωοποιν Σταυρν, τς σς γαθτητος, ὃν δωρσω μν τοςναξοις Κριε, σοπροσγομεν ες πρεσβεαν, σζε τος βασιλες κατν πλιν σου, ερηνεοντας διτς Θεοτκου, μνε φιλνθρωπε.

Δξα... Κανν... Σταυροθεoτοκον

παρθνος καΜτηρ σου Χριστέ, ἐπξλου ρσσε νεκρν πλωμνον, κλαουσα πικρς, Υἱέ μου λεγε· τί τφοβερν τοτο μυστριον, ὁ πσι δωρομενος ζων τν αἰώνιον, ἑκουσως ν Σταυρπς θνσκεις, θνατον πονεδιστον;

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Τν χραντον Εκνα σου, προσκυνομεν γαθέ, ατομενοι συγχρησιν τν πταισμτων μν, Χριστὲ ὁ Θες· βουλσει γρ ηδκησας σαρκί, ἀνελθεν ν τΣταυρῷ, ἵνα ῥύσος πλασας, ἐκ τς δουλεας τοῦ ἐχθρο· θεν εχαρστως βομν σοι· Χαρς πλρωσας τπντα Σωτρ μν, παραγενμενος ες τσσαι τν κσμον.

 

φωτσας τὰ ἐπγεια διΣταυροῦ, κακαλσας ες μετνοιαν μαρτωλος, μχωρσς με τς πομνης σου ποιμν καλς, ἀλλζτησν με, Δσποτα τν πλανμενον, κατῇ ἁγίᾳ σου πομνσυναρθμησον, ὁ μνος γαθς κα φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεoτοκον

Παρεστσα τΣταυρσου ἡ ἀσπρως τεκοσσε, καμφρουσα ρν δκως πσχοντα, ὠλοφρετο, κλαυθμῷ, καὶ ἀνεβα σοι· Πς πσχεις τφσει παθς, γλυκτατε Υἱὲ; ὑμνσου τν κραν γαθτητα.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

ς Λστς μολογῶ, καβοσοι τῷ ἀγαθ· Μνσθητι μου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου, κασν ατμε συναρθμησον, ὁ ἑκουσως τπθη πρ μν καταδεξμενος.

Μαρτυρικν

θλοφροι Κυρου, μακαρα γῆ ἡ πιανθεσα τος αμασιν μν, καὶ ἅγιαι ασκηναί, αδεξμεναι τσματα μν· ν σταδίῳ γρ τν χθρν θριαμβεσατε, καΧριστν μετπαρρησας κηρξατε, ατν ς γαθν κετεσατε, σωθναι δεμεθα τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Σταυροθεoτοκον

Τὰ ἄνω ζητν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θαμα καινν! ἐβα Πανμωμος, Σταυρτν Υἱόν, ἰδοσα καθηλομενον, ὁ δρακτσμπαντα περιφρων, πθος φσταται, καὶ ὡς κριτς κατακρνεται, ὁ πσι παρχων τν συγχρησιν.

 

δα' χος β' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν βυθκατστρωσε ποτέ, τν Φαραωντιδα πανστρατιν, ἡ ὑπροπλος δναμις, σαρκωθες Λγος δέ, τν παμμχθηρον μαρταν ξλειψεν, ὁ δεδοξασμνος Κριος· νδξως γρ δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Παραβς τν πρτην ντολν, πλαι πρωτπλαστος, ἐκ τοφυτοθνατον πετργησεν, ὑψωθες ν ξλδέ, ὁ ἀθνατος, καθαντου γευσμενος, τν θανασαν, πσι τοςνθρποις δωρσατο.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ΤοΣταυροπαγντος πγς, ππτωκε τφραγμα, τοδυσμενος, καπαντελς φνισται, ὁ πρν πωσμνος δέ, πρς Παρδεισον πανρχεται νθρωπος, δξα σοι τοτω, μνεδοκσαντι Θεῷ ἡμν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς κριοί, ὡς ρνες λογικοί, ἐναποσφαττμενοι, καμεληδν νηλες κοπτμενοι, πανεφημοι Μρτυρες, προσηνχθητε, ττυθντι ς νν πρβατον, κατν κκλησαν, τν πρωτοτκων φαιδρνατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταθηρν τν νστασιν σοφοί, πντοτε ποιομενοι, τος πονηρος χθρος κατεπαλασατε, ξφεσι τεμνμενοι, καὶ ἐν δατι καπυρπροσριπτμενοι· θεν μακαρου τλους, Ἀθλοφροι ξιθητε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ερς κλει σε χορς, πλην διδευτον, γν κλεκτν, καὶ ὄρος λατμητον, Παναγα Δσποινα· τν Δεσπτην γρ τν πντων κησας, τν θελουσως, σταρωσιν σαρκκαταδεξμενον.

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς,

κατ' Ἀλφβητον ξ ντιστρφου.

 

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς ρααν, ὡς περικαλλῆ, ὅλην ς μμητον, ἐν γυναιξΘεός σε κλεξμενος, σοτν μτραν κησε τν μμητον, ὃν δυσπει Πανμωμε, μμου γκλημτων, ἅπαντας υσθναι τος μνοντς σε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ψαλμικς γνὴ ἐκ δεξιν, οἷά περ Βασλισσα, τοῦ ἐκ τς σς νηδος ναλμψαντος, βασιλως στηκας, ὃν κτευε, δεξιν παρασττην με, δεξαι ν μρᾳ, τς νταποδσεως Πανμωμε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χερσωθεσαν φσιν τν βροτν, πσιν τοπμασι, τν ετν τεκοσα τν ορνιον, ὅλην νεκανισας· λλδομαι, τς ψυχς μου τν αλακα, ἀποχερσωθεσαν, δεξον καρποφρον Θεονμφευτε.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξνθησεν ἡ ἔρημος, ὡσεκρνον Κριε, ἡ τν θνν στειρεουσα, Ἐκκλησα τπαρουσίᾳ σου, ἐν ᾗ ἐστερεθῃ ἡ καρδα μου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρομενος σλευσας, πσαν κτσιν, Κριε, κατος πιστος στριξας, ἐπιγνντας τν δυναστεαν σου, κατν φατον Λγε συγκατβασιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Παρδεισον νέῳξας, τΣταυρσου Δσποτα, κατν Λστν εσγαγες, ἐπιγνντα τν Βασιλεαν σου, κατν πλοτον τς θεας εσπλαγχνας σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ξνθησαν ομρτυρες, ὥσπερ ῥόδα εοσμα, τας νοητας κοιλσι, καδυσδη πλνην μεωσαν, καπιστν τς καρδας εωδασαν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Φωστρες οκουμνης, πιστν σωτρες γιοι, φωτιστικας τοΠνεματος φρυκτωραις, πντας φωτσατε, τος μς κατ χρος μακαρζοντας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ψομενον ν ξλσε, τν ζωοδτην βλπουσα, καὶ ἑκουσως θνσκοντα, κατος πσι ζων παρχοντα, ἐδονετο τσπλγχνα Πανμωμος.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φορσας με τν νθρωπον, ἐκ γαστρς σου πρεισιν, ὁ ποιητς Πανχραντε, ἀφθαρσας στολν δωρομενος, τος πολλος γυμνωθεσαν τοπμασιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πρτιμον κησας, Θεν Λγον χραντε, ὃν κτενς κτευε, οκτειρσαι τν ταπεινν μου ψυχν, ἡδονν τιμίᾳ σκυθρωπζουσαν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ττραματα θερπευσον, τς ψυχς μου Πναγνε, τν ταπεινν καρδαν μου, φαρμαχθεσαν ἰῷ τοῦ ὄφεως, δραστικσου φαρμκπεριποησαι.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λλυθας, ἐκ Παρθνου, οπρσβυς οκ γγελος, ἀλλ' ατς Κριος σεσαρκωμνος, καὶ ἔσωσας, ὅλον με τν νθρωπον· δικραυγζω σοι· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Κατργησας, τς ρχς τοδεινοπολεμτορος, ἐν ξλῳ ὑψομενος, κατν ρν ξηφνισας· θεν σε δοξζομεν, οδισοσεσωσμνοι μνε Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

φπλωσο, ἐν Σταυρῷ, κασυνστειλεν λιος, τφς θεωρσας σε, ὄρη καπτραι σχσθησαν, κατκαταπτασμα, ττοναοδιερργη παντοδναμε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεκρομενοι, τν χθρν παντελς νεκρσατε, σιδρξεμενοι, τς δερματνης νεκρσεως, πθος ξεδσασθε, Μρτυρες θεοι, καδξαν νεδσασθε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Δικοψαν, κεφαλς ν κστσει οΜρτυρες, πονηρν δυνμεων, τς κεφαλς κτεμνμενοι, κατν διαμνουσαν, ἐκληρονμησαν δξαν γαλλμενοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ντειλεν, ἐκ γαστρς σου Πατρς τὸ ἀπαγασμα, Χριστς, καὶ ἐφτισε τν Οκουμνην σταυρομενος, Κρη πειργαμε, κατν δαιμνων σκτος ξηφνισεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σταγνα μοι, κατανξεως μβρισον Δσποινα, ἐξαρουσα παντα, τν τς καρδας μου κασωνα, κατς διανοας μου, τς σφαλερς νθυμσεις ναστλλουσα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ομφαίᾳ με, ἡδονς τν πληγντα, κακεμενον, τραυματανχραντε, μὴ ὑπερδς, ἀλλ' ἴασαι, λγχκαταματι, τοσταυρωθντος, Υοσου καΘεοῦ ἡμν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλουτσασα, δεσποτεαν πσης τς κτσεως, δεινς με πτωχεσαντα, χριτος θεας οκτερησον, ὅπως μεγαλνω σε, ὡς γαθν μου προσττιν Παναμμητε.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μεστης Θεοῦ, καὶ ἀνθρπων γγονας, Χριστὲ ὁ Θες· δισογρ Δσποτα, τν πρς τν ρχφωτον Πατρα σου, ἐκ νυκτς γνωσας, προσαγωγν σχκαμεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κρίῳ παγες, ττς γς θεμλια σλευσας, καλγχ νυττμενος, ἐχθρν τν ρχκακον κατσφαξας, κακρουνος σωτηρας, πσι Χριστὲ ἐπγασας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Μφρων ρν, ὃν χερσδιπλασας πλανμενον, τς χερας ξτεινας, Λγε πξλου θανατομενος, καὶ ἐζωσας τοτον, ξλποττεθνξαντα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οφλοι Θεοῦ, οθερμοὶ ἀνθρπων ντιλπτορες, τὰ ἄνθη ττμια, τπεριφανσκεη τοΠνεματος, οσοφοὶ Ἀθλοφροι, ἀξως μακαρζονται.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νομμως θλν, ὁ χορς ὁ ἅγιος τν σν θλητν, ἀνμους κατσχυνε, μνε Νομοδτα τδυνμει σου, κατελσας τν δρμον, μαρτυρικς κατστεπται.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ρθης γνή, μετ τκον φθορος· Θες γρ κ σοῦ, ἐτχθη ς νθρωπος, ὃν κατανοσασα σταυρομενον, τν τν σπλγχνων δνην, μφρουσα λλαζες.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

δν τς ζως, ἡ τεκοσα χραντε, ὁδγησον, ὁδν ες εθεῖάν με, νν ες νοδας τε καβραθρα, χαλεπν συμπτωμτων, ἀλγως κρημνιζμενον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ξενσας φρενί, ἐμαυτν γνμονι, Παρθνε Μτηρ Θεοῦ, ἀστως βωσα, χραν ες μακρν περιπλανμενος, ἀλλ' ἐπστρεψον σσον, τας σας με παρακλσεσιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ναμτων τν σν, ζωηρτων πτισον, τν δολν σου, φλογμσυγκαιμενον, τν μαρτιν κακινδυνεοντα, προσβολας τν δαιμνων, Παρθενομτορ χραντε.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πρς Κριον κ κτους, ὁ Ἰωνς βησε· Σύ με νγαγε κ πυθμνος δου δομαι, ἵνα ς Λυτρωτῄ ἐν φωνανσεως, ἀληθεας τε πνεματι θσω σοι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νεαζοσαις κραις θες, παλμας ποτὲ Ἰακβ, Σταυρν προγραψεν, ἐν Λγε ξεπτασας, παλμας καχειρς, πλνου πολεμτορος, ἐλυτρσω Χρισττὸ ἀνθρπινον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρωθντος σου Χριστέ, παμβασιλεβουλματι, ἡ βασιλεουσα μαρτα ξωστρκισται, Ἀδμ δὲ ὁ ποτέ, Παραδεσου ποικος, ἐν ατσε μνν εσοικζεται.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος ραους ν στγμασιν, ἱερος πρχοντας, τος τν επρπειαν, στολισθντας τν ορνιον, τος ντως ποθητος, τοΚυρου Μρτυρας, ἀδιστκτκαρδίᾳ ὑμνσωμεν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

νστακτον λαμπδα, τν αυτν τηρσαντες οθεοι Μρτυρες, ἠρδεθησαν πλουσιτατα, τος αμασιν ατν, κατς θεας τυχον, τονυμφνος εσδου γηθμενοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνομν σε Πανμνητε, ὡς Θεν κυσασαν, τν περμνητον, ἐν ξλτν ρχκακον δυνμει τατοῦ, ὀλσαντα τραννον, ες μν σωτηραν κακαχημα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν βσσ πταισμτων κυκλομενος, τν νεξιχναστον τς εσπλαγχνας σου, ἐπικαλομαι βυσσον, ἐκ φθορς Θεός με νγαγε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μή με δεξς δαιμνων πχαρμα, ἐν τκριτηρίῳ τμλλοντι Δσποινα, ἀλλ' εμενς προσβλψαι μοι, τν Κριτν καΥἱόν σου δυσπησον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λογισμος παροργζω σε Κριε, κατας πονηρας καὶ ἀθσμοις μου πρξεσιν, ες λασμν προσγω σοι, τν Μητρα σου, οκτειρον, σσν με.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κατακρσεως ῥῦσαμε Δσποινα, τν ατοκατκριτον ντα τος πτασμασιν, ὡς τν Κριτν κυσασα, καΘεν τν πντων κα Κριον.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ντθεον πρσταγμα παρανομοντος, τυρννου, μετρσιον, τν φλγα νερρπισε, Χριστς δὲ ἐφπλωσε, θεοσεβσι Παισί, δρσον τν τοΠνεματος, ὁ ὢν ελογημνος καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ομφαα τπρτερον στρεφομνη, τντμοι δδωσιν, ἀφ' οτλγχττρωσαι, Σταυρῷ ἀνυψομενος, εσπλαγχνε Κριε· θεν μεγαλνω σε, τστιμίῳ πθει ερν πθειαν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ὁ ὄφις ψομενος πΜωσως, τν θεαν νρτησιν, ἐν ξλπροεικνιζε Χριστοῦ, τοτν δλιον φιν νεκρσαντος, πντας τε ζωσαντος μς, τος νεκρωθντας τας παραβσεσιν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Υοχρηματζετε θείᾳ μεθξει, ἀνρχου Γενντορος, Υοῦ ἀνρχου γιοι, τπθος τὸ ἄχραντον κμιμησμενοι· θεν δελφος μς καλεῖ, κακληρονμους τς βασιλεας ατοῦ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταυρῷ ἀναρτμενοι ς Δεσπτης, καλγχ νυττμενοι, καξφει συγκοπτμενοι, πυρτε καὶ ὕδατι προμεριζμενοι, κακατατεμνμενοι τροχος, οθεοφροι χαιρον Μρτυρες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν βτρυν τν ππειρον γεωργτως, ἁγνὴ ὃν βλστησας, ἐν ξλῳ ὡς ἑώρακας, κρεμμενον κραζες· Τκνον μου γλυκτατον, γλεκος ναπσταξον, δι' οπαθν μθη νασταλσεται.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σχς μου καὶ ὕμνησις κασωτηρα, βεβαα ντληψις, κατεχος προσμχητον, ὑπρχουσα Δσποινα, τος πολεμοντς με δαμονας πολμησον εί, ἐπιζητοντας τοθανατσαμε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεν σωματσασα παρθενικν σου, αμτων θωσας, Παρθνε τὸ ἀνθρπινον· διό με τος πθεσι, καταρρυπομενον, κακαταφθειρμενον, ἐχθροτας μεθοδεαις, ῥῦσαι πρεσβεαις σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κμινος γννησιν προδιετπου, τν σν Παναμμητε· τος Παδας γρ οκ φλεξεν, ὡς οδτν μτραν σου, τπρ τὸ ἄστεκτον· θεν δυσωπομν σε, πυρς τοαωνου, ῥῦσαι τος δολους σου.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κμινος ποτέ, πυρς ν Βαβυλνι, τς νεργεας διεμριζε, τθείῳ προστγματι, τος Χαλδαους καταφλγουσα, τος δπιστος δροσζουσα, ψλλοντας· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα τν Κριον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Αματι τσῷ, πλευρς ξ κηρτου, ἐναποστζοντι μακρθυμε, ἡ κτσις γασται, ποταμοδὲ ἐξηρνθησαν πολυθεας, ὄμβροι τε φθησαν εσεβεας, πλνης αχμν ναστλλοντες.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταρωσιν τν σν, ὁ Ἥλιος δσθη, κατς κτνας ναπκρυψε, πτραι δὲ ἐσχσθησαν, καὶ ὁ ᾅδης κτω φριξε. Δικαων δὲ ἐσκρτησαν πνεματα, προσδοκντα, τν παντελΛγε λτρωσιν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

αμα πιστος, ἡ κνις τν λειψνων, τν θλοφρων βρει πντοτε, ἰχρες δυσατα θεραπεουσι παθματα. Ὡς θαυμαστς εΚριε, κρζομεν εχαρστως, ἐν τος γοις σου Μρτυσιν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στματα θηρν, κα βρσματα λεβτων, πξν τε κρους, βρος κασωνος, ὀνχων σπαργματα, ὑπεμενατε στερρτατα, κακθειρξιν καβαιον θνατον θλοφροι· θεν Χριστσυνευφρανεσθε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σρκα κ τς σς, γαστρς λαμβνει θλων, κακαθορται ὁ ἀόρατος, κασταρωσιν δχεται, κακατρα νομζεται, κατρας ξαιρομενος, ἅπαντας Υἱός σου, θεοχαρτωτε Δσποινα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ζλου τκαλά, κακν μακρυνομνη, δι' ἐμμελεας θεων πρξεων, ψυχμου πρεσβεουσαν, ὑπρ σοτν θεομτορα, καπντων κατασχυντον, ἔχουσα προστασαν, ὡς συμπαθκαφιλγαθον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λυσας δεσμοῦ, τς πλαι καταδκης, Θεοκυτορ τὸ ἀνθρπινον· διὸ ἱκετεω σε, διαλσαι πντα σνδεσμον, κακας τς καρδας μου, ἄχραντε συνδεσμοσα, θείᾳ στοργμε τοΚτσαντος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δξης του Πατρς, ἀπαγασμα τεκοσα, τν δοξίᾳ σκυθρωπζουσαν, πταισμτων καρδαν μου, Θεοτκε καταφαδρυνον, καδξης με νδειξον, μτοχον ϊδου, ελογημνη Πανμωμε.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νρχου γενντορος, Υἱὸς Θες καΚριος, σαρκωθες κ Παρθνου μν πφανε, τὰ ἐσκοτισμνα φωτσαι, συναγαγεν τὰ ἐσκορπισμνα· διτν Πανμνητον, Θεοτκον μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ἰάσω τσντριμμα, κατν ταλαιπωραν μου, τσ μλωπι, Λγε νεξιχναστε, κατν συγχωσθεσαν εκνα, τος πονηρος πθεσι, ἐκθηρας τπθει σου, Κριε, ὁ Θες τς σωτηρας μου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ρθης ψομενος, ἐν κυπαρσσΔσποτα, κατπεκκακδρδι' ἀγαθτητα, ὁ ες τς γας Τριδος, μοναδικν πστασιν χων, ἐν δυσθελσεσιν να σσς τὸ ἀνθρπινον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταυρν σπερ θρακα, ἐνδεδυμενοι Μρτυρες, ἀπαρτρωτοι πσι βλεσιν φθητε, τοδημιουργοτς κακας· θεν ατν νν καταπατετε, τοτον καταπαζοντες, ὡς οκτρν στρουθον πντοτε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γμν ταματα, ὑμν νν ποδχεται, ορανς δτθεα κκτηται πνεματα, μεττν πυρνων Ταγμτων, τθεϊκθρνπαρεσττα, ἀθλοφροι Μρτυρες, Ἐκκλησας πργοι σειστοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φθαρεσαν κανισας, τν φσιν τοπροπτορος, ὑπρ φσιν τεκοσα, καπαρθενεουσα, φσεως πσης τν Πλστην, ὃν ν Σταυρκρεμμενον πλαι, ἠλλαζες βλπουσα, Παναγα Μητροπρθενε.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Γευσμενος βρσεως, μ προσηκοσης θνατον, ὁ Ἀδμ κ τοξλου πικρς τργησε, ξλδπαγες Υἱός σου, τν γλυκασμν τς θανασας, ἐπγασεν χραντε· διτοτσε γεραρομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Βασλισσα πφυκας, τν Βασιλα Κριον, ὑπρ λγον τεκοσα, τν διαλσαντα, ᾍδου τβασλεια Κρη, ὃν κτενς δυσπει τς νω, Βασιλεας παντας, ἀξισαι τος μνοντς σε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γθυνον Δσποινα, τν ταπεινν καρδαν μου, ἡδονν κακωθεσαν τας πικλσεσιν, ὡς τν γαθν τετοκυα, καὶ ἀγαθὴ ὑπρχουσα λη, καπρς μετανοας με, ἀγαθς πλας εσγαγε.

 

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

Σταυρωθτω κραζον, ο τν σν χαρισμτων εὶ ἐντρυφντες, κακακοργον ντ' εεργτου, ᾐτοντο λαβεν οτν δικαων φονευταί, ἐσιπας δΧριστέ, φρων ατν τν προπτειαν, παθεν θλων, κασσαι μς ς φιλνθρωπος.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

κουσως πτωχεσας, τν πτωχεαν τοῦ Ἀδμ, Χριστὲ ὁ Θες, ἦλθες πγς, ἐκ Παρθνου σαρκωθες, καΣταυρν κατεδξω, ἵνα μς λευθερσς, τς δουλεας τοῦ ἐχθροῦ, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τν γων σου τπλθη, δυσωποσσε Χριστέ, ἐλησον μς, ὡς φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

τε κ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τε σε ὁ ἄνομος λας, Στερ, τν ζων τν πντων, ξλῳ ἀνρτησε, ττε πανμωμος, ἉγνκαΜτηρ σου, παρεστσα κραγαζεν, ὀλοφυρομνη. Τκνον μου γλυκτατον, φς τν μν φθαλμν, ομοι! πς κακοργων ν μσῳ, ξλπροσπαγναι νσχου, ὁ τν γν κρεμσας ν, τος δασιν;

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Τν φωνήν σοι προσγομεν, τοΛστοκαβομν σοι. Μνσθητι μν Σωτρ, ἐν τβασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

ν σταυρῷ ἀνυψομενος, συνανψωσας πασαν, φσιν Σωτρ τν βροτν, ἀπαστως μνοσν σε.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Τοῦ Ἀδμ τχειργραφον, σοτλγχδιρρηξας, γρφων ν ββλατν, τν ζντων Φιλνθρωπε.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Μιμηταχρηματσαντες, τοΣταυρν πομεναντος, δξης ατκοινωνοί, γεγνατε Μρτυρες.

Δξα...

Πατρ προναρχος, ὁ Υἱὸς συνναρχος, ὑμνεται μιτιμῇ, καδξσν Πνεματι.

Κανν... Σταυροθεοτοκον

ν Σταυρῷ ὡς ἑώρακας, ὃν σπρως κησας, τοτου νμνεις Παρθνε, τὸ ἄφατον λεος.