ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΗΧΟΣ

 

T ΣΑΒΒΑΤΕΣΠΕΡΑΣ

 

ΕΝ ΤΜΙΚΡΕΣΠΕΡΙΝ

 

     Στιχηρὰ Ἀναστσιμα τς κτωχου

χος β'

Tν πραἰώνων κ Πατρς γεννηθντα, τν Θεν λγον σαρκωθντα, κ Παρθνου Μαρας, δετε προσκυνσωμεν· Σταυρν γρ πομείνας, τταφπαρεδθη, ς ατς θλησε, καὶ ἀναστς κ νεκρν, σωσμε τν πλανμενον νθρωπον. (Δς)

 

Χριστς Σωτρ μν, τκαθ' μν χειργραφον προσηλσας, τΣταυρῷ ἐξλειψε, κατοθαντου τκρτος κατργησε, προσκυνομεν ατοτν τριμερον γερσιν.

 

Σν ρχαγγλοις μνσωμεν, Χριστοτν νστασιν· ατς γρ Λυτρωτς στι, καΣωτρ τν ψυχν μν, καὶ ἐν δξφοβερκακραταιδυνμει, πλιν ρχεται, κρναι κσμον ν πλασεν.

Δξα... Κα νν ...

Τ Θεοτοκον Δογματικν

χος β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τομεγστου μυστηρου! βλπων τθαματα, νακηρττω τν Θετητα, οκ ρνομαι τν νθρωπτητα· γρ μμανουλ φσεως μν πλας νοιξεν, ς φιλνθρωπος, παρθενας δκλεθρα οδιρρηξεν, ς Θες, λλ' οτως κ μτρας προλθεν, ς δι' κος εσλθεν, οτως σαρκθη, ς συνελφθη, παθς εσλθεν, φρστως ξλθε, καττν Προφτην τν λγοντα. Ατη πλη κεκλεισμνη σται, οδες ομδιλθδι' ατς, εμμνος Κριος Θες σραλ, ὁ ἔχων τμγα λεος.

 

πστιχα ναστσιμα

Ἡ Ἀνστασς σου ΧριστΣωτρ, πασαν φτισε τν οκουμνην, καὶ ἀνεκαλσω τὸ ἴδιον πλσμα, παντοδναμε Κριε, δξα σοι.

 

Στχ. Μνησθσομαι τοῦ ὀνματς σου ν πσγενεκαγενεᾷ.

 

Πντων θλιβομνων χαρά, καὶ ἀδικουμνων προσττις, καπενομνων τροφή, ξνων τε παρκλησις, καβακτηρα τυφλν, σθενοντων πσκεψις, καταπονουμνων, σκπη καὶ ἀντληψις, καὶ ὀρφανν βοηθς, Μτηρ τοΘεοτοῦ Ὑψστου, σὺ ὑπρχεις, χραντε, σπεσον, δυσωπομεν σζεσθαι τος δολους σου.

 

Στχ. κουσον, θγατερ, καὶ ἴδε, κακλνον τος σου καὶ ἐπιλθου τολαοσου κατοοκου τοΠατρς σου καὶ ἐπιθυμσει Βασιλες τοκλλους σου.

 

Πσαν νομαν φειδς, πσαν κρατς μαρταν, τλας πραξα, πσης κατακρσεως, ξιος πφυκα, φορμς μετανοας μοι παρσχου Παρθνε, πως κατκριτος, κεῖ ὀφθσωμαι· σγρ πιγρφομαι, πρσβυν, σὲ ἐπικαλομαι προσττιν, μή με καταισχνς θεονμφευτε.

 

Στχ. Τπρσωπν σου λιτανεσουσιν οπλοσιοι τολαοῦ.

 

λλο καταφγιον γνή, πρς τν ποιητν καΔεσπτην, οκ επορομεν μες, εμσΘενυμφε, μὴ ἀπορρψς μς, τς θερμς προστασας σου, μηδκαταισχνς, πθτος προστρχοντας, πτν σκπην σου, Μτηρ τοΘεοῦ ἡμν σπεσον, δεξν σου λους τν πλοτον, κατς νν ργς μς δισωσον.

Δξα... Κα νν ... Θεοτοκον

Τίς σε κατ' ξαν παινσει, καμακαρσει Κρη Θενυμφε, πρ τς δισογεγονυας τκσμ πολυτρσεως; εχαριστοντες ον κραυγζομν σοι λγοντες· Χαρε τν δμ θεσασα, κατδιεσττα συνψασα. Χαρε φωτσασα τγνος μν, τφωτοφρ ναστσει, τοΥοσου καΘεοῦ ἡμν· σγρ Χριστιανν τγνος, παστως μεγαλνομεν.

 

πολυτκιον χος β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τε κατλθες πρς τν θνατον, Ζωὴ ἡ ἀθνατος, ττε τν δην νκρωσας τ στραπτς Θετητος, τε δκατος τεθνετας κ τν καταχθονων νστησας, πσαι αΔυνμεις τν πουρανων κραγαζον· Ζωοδτα Χριστὲ ὁ Θες μν δξα σοι.

Θεοτοκον

Πντα πρ ννοιαν, πντα περνδοξα, τσΘεοτκε μυστρια, τ γνείᾳ ἐσφραγισμνη, καπαρθενίᾳ φυλαττομνη, Μτηρ γνσθης ψευδς, Θεν τεκοσα ληθινν, ατν κτευε σωθναι τς ψυχς μν.

 

 

ΕΝ ΤΜΕΓΑΛΕΣΠΕΡΙΝ

 

     Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου χος β'

Tν πραἰώνων κ Πατρς γεννηθντα, τν Θεν λγον σαρκωθντα, κ Παρθνου Μαρας, δετε προσκυνσωμεν· Σταυρν γρ πομείνας, τταφπαρεδθη, ς ατς θλησε, καὶ ἀναστς κ νεκρν, σωσμε τν πλανμενον νθρωπον.

 

Χριστς Σωτρ μν, τκαθ' μν χειργραφον προσηλσας, τΣταυρῷ ἐξλειψε, κατοθαντου τκρτος κατργησε, προσκυνομεν ατοτν τριμερον γερσιν.

 

Σν ρχαγγλοις μνσωμεν, Χριστοτν νστασιν· ατς γρ Λυτρωτς στι, καΣωτρ τν ψυχν μν, καὶ ἐν δξφοβερκακραταιδυνμει, πλιν ρχεται, κρναι κσμον ν πλασεν.

Ἕτερα Στιχηρά, Ἀνατολικά

Στν σταυρωθντα καταφντα, γγελος κρυξε Δεσπτην, καὶ ἔλεγε τας γυναιξ· Δετε δετε, που κειτο Κριος· νστη γρ καθς επεν, ς παντοδναμος· διό σε προσκυνομεν τν μνον θνατον, ζωοδτα Χριστέ, ἐλησον μς.

 

ν τΣταυρσου κατργησας, τν τοξλου κατραν, ν τταφσου νκρωσας, τοθαντου τκρτος, ἐν δτῇ Ἐγρσει σου, ἐφτισας τγνος τν νθρπων· διτοτ σοι βομεν· Εεργτα Χριστέ, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

νογησν σοι Κριε, φβπλαι θαντου, πυλωροδὲ ᾅδου δντες σε πτηξαν· πλας γρ χαλκς συντριψας, καμοχλος σιδηρος συνθλασας, καὶ ἐξγαγες μς κ σκτους, κασκις θαντου, κατος δεσμος μν διρρηξας.

 

Tν σωτριον μνον δοντες, ἐκ στομτων ναμλψωμεν, δετε πντες ν οκΚυρου, προσπσωμεν λγοντες· ὁ ἐπξλου σταυρωθες, καὶ ἐκ νεκρν ναστς, καὶ ὢν ν κλποις τοΠατρς, ἱλσθητι ταςμαρταις μν.

Θεοτοκον

Παρλθεν σκιτο νμου, τς χριτος λθοσης· ς γρ βάτος οκ καετο καταφλεγομνη, οτω παρθνος τεκες, καπαρθνος μεινας, ἀντστλου πυρς, δικαιοσνης ντειλεν λιος, ἀντ Μωϋσως Χριστς, ἡ σωτηρα τν ψυχν μν.

 

πστιχα ναστσιμα χος β'

Ἡ Ἀνστασς σου ΧριστΣωτρ, ἅπασαν φτισε τν οκουμνην, καὶ ἀνεκαλσω τὸ ἴδιον πλσμα, παντοδναμε Κριε δξα σοι.

Τὰ κατ’ Ἀλφάβητον.

Διξλου Στερ κατργησας, τν τοξλου κατραν, κρτος θαντου τταφσου νκρωσας, ἐφτισας, δτγνος μν τῇ Ἐγρσει σου· διβομν σοι· Ζωοδτα Χριστὲ ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ν τΣταυρΧριστέ, φανες καθηλωμνος, ἠλλοωσας κλλος κτισμτων, κατμν πνθρωπον στρατιται δεικνμενοι, λγχπλευρν σου κντησαν. Ἑβραοι δσφραγσαι τφον τσαντο, τν σν ξουσαν οκ πιστμενοι, ἀλλ' ὁ δι' οκτον σπλγχνων σου καταδεξμενος ταφν, κατριμερος ναστς, Κριε δξα σοι.

 

Ζωοδτα Χριστέ, ἑκουσως Πθος ποστς δι θνητος, ἐν δδκατελθν ς δυνατς, τος κετν λευσιν μένοντας τν σν, ἀφαρπσας ς κ χειρς κραταιοῦ, Παρδεισον νθ' ᾍδου, οκεν δεδρησαι· δικαὶ ἡμν τος δοξζουσι τν σν τριμερον γερσιν, δρησαι λασμν μαρτιν, κατμγα λεος.

Θεοτοκον

θαματος καινοῦ, πντων τν πλαι θαυμτων! τίς γρ γνω Μητρα, ἄνευ νδρς τετοκυαν, καὶ ἐν γκλαις φρουσαν, τν πασαν τν κτσιν περιχοντα; Θεοῦ ἐστι βουλτκυηθν, ὃν ς βρφος Πναγνε, σας λναις βαστσασα, καμητρικν παρρησαν πρς ατν κεκτημνη, μπασδυσωποσα πρ τν στιμντων, τοοκτειρσαι κασσαι τς ψυχς μν.

 

πολυτκιονχος β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τε κατλθες πρς τν θνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθνατος, ττε τν δην νκρωσας τῇ ἀστραπτς Θετητος, ὅτε δκατος τεθνετας κ τν καταχθονων νστησας, πσαι αΔυνμεις τν πουρανων κραγαζον·Ζωοδτα Χριστὲ ὁ Θες μν δξα σοι.

Θεοτοκον

Πντα πρ ννοιαν, πντα περνδοξα, τσΘεοτκε μυστρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμνη, καπαρθενίᾳ φυλαττομνη, Μτηρ γνσθης ψευδς, Θεν τεκοσα ληθινν· ατν κτευε σωθναι τς ψυχς μν.

 

ΕΝ ΤΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚ

 

Κανν Τριαδικς, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Ττρισσν μντς θεαρχας σλας.

 

δα' Ἦχος β'

ν βυθκατστρωσε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν τριττν καμαν ρχικν, φσιν τς Θετητος, ᾀσματικς μνσωμεν λγοντες. Τοῦ ἐλους πλαγος νεξντλητον, οσιδες ς χουσα, σ τος προσκυνοντας φρορησον, κασσον ς φιλνθρωπος.

 

πηγκαὶ ῥίζπεφυκώς, ὁ Πατρ ς ατιος, τς ν Υἱῷ καὶ ἁγίῳ σου Πνεματι, συμφυος Θετητος, ττρισλιον τκαρδίᾳ μου πγασον σλας, καμεθξει λμπρυνον, σς θεουργοῦ ἐλλμψεως.

 

Τριφεγγς Μονς θεαρχική, πσαν διασκδασον, ἁμαρτιν καπαθν μου τν ζφωσιν, φωτεινν κτνων σου, γλυκυτταις ν μετουσαις, καποησον σοτς προστου, δξης με ναν, κασκηνν χραντον.

Θεοτοκον

ον τν πρν τς φσεως μν, πεπονθυας τοπον, καπρς φθορν λισθησσης χραντε, σαρκωθες ν μτρσου, ὁ Θες Λγος, φιλανθρπως νστειλε, κατν θεαρχαν τρφωτον, ἡμς μυσταγγησεν.

 

δγ'

ν πτρμε τς πστεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στητι τς φσεως θεαρχα, ὁμτιμον δοξζω σε τος προσποις· ζωγρ κ ζως χορηγς οσα, ἀρρήτως πφυκας, ες Θες μν, καοκ στιν γιος πλν σου Κριε.

 

Στξεις τς ἀΰλους καορανους, ὑπστησας ς σοπτρα τοσοκλλους, Τρις ἡ ἀδιαρετος μοναρχα, ὑμνεν παστως σε, ἀλλκαννμν, ἐκ πηλνου στματος, δξαι τν ανεσιν.

 

Στερωσον τς Πστεως ν τπτρᾳ, καπλτυνον γπης σου τπελγει, καρδαν καδινοιαν τν σν δολων, Μονς τρισλιε· σγρ εΘες μν, ἐφ' ᾧπερ λπζοντες, μασχυνθεημεν.

Θεοτοκον

πσαν πρν πστασιν οσισας, τς κτσεως ν μτρσου οσιθη, ἀπερῳ ἀγαθτητι, Θεοτκε, καφς τρισλιον, πσιν ντειλε, τς μις Θετητος, καΚυριτητος.

 

Κθισμα

τε κατ' ἀρχς, τν δμ διπλασας Κριε, ττε τλγ σου τῷ ἐνυποσττῳ, ἐβησας εσπλαγχνε. Ποισωμεν καττν μετραν μοωσιν, τδΠνεμα τὸ ἅγιον συμπαρν δημιουργν· διβομν σοι, Ποιητὰ ὁ Θες μν, δξα σοι.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

τε πρς μς, ὁ Θες λθεν κατηξωσε, ττε σου Πναγνε, τν καθαρωττην νηδν γκατκησε, καὶ ἔσωσε δισοτν νθρπων τ φραμα, χαρισμενος πασι βασιλεαν ορανν· διβομν σοι, Θεοτκε γνή, χαρε Δσποινα.

 

δδ'

μνσε, ἀκο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νοεν σε, οδτξεις ϋλοι, ἐξισχουσι τν γγλων, τρις μονς, ἄναρχε· λλ' ον μες πηλνγλττῃ, τν σν οσιδη γαθτητα, καὶ ἀνυμνομεν πστει καδοξζομεν.

 

πρχων, πλαστουργς τς φσεως, Παντοκρτορ, τς τν νθρπων, πσαν μν βλπεις νν, ὡς πανδερκς δυναμαν· δικατοικτερησον τν δολν σου, καπρς ζων βελτστην πανγαγε.

 

Μονδος, ἀρχικς σγχυτα, τρα πρσωπα νυμνομεν, ὡς εδικς χοντα, καμεριστς τς ποστσεις· λλ' ον νωμνα, καὶ ἀμριστα, ἔν τε βουλῇ, καδξκαΘετητι.

Θεοτοκον

Ναόν σε, καθαρν καὶ ἄχραντον, ἀειπρθενε Θεοτκε, ὁ Παντουργς ερηκε, μνην σαφς κ τοαἰῶνος, ἐν κατοικσας νεμρφωσε, τν τν νθρπων φσιν, ὡς φιλνθρωπος.

 

δε'

φωτισμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς λικς, ἐππντα τὰ ὄντα τς σς προνοας, τς ερηνοδρους πλν κτνας, κασωτηρους, Βασιλετς ερνης, φρορησν με ν τερνσου· σγρ εζωή, καερνη τοσμπαντος.

 

ΤΜωϋσῇ, ἐν τβτῳ ὡς φθης πυρς ν εδει, Ἄγγελος κλθης Πατρς Λγος, τν πρς μς σου προδηλν παρουσαν, δι' ἧς πσι σαφς νγγειλας, κρτος θεαρχας μις τρισυπστατον.

 

φυσικν, συναδιον δξαν προβαλλομνη, μοναρχικωττη Τρις γα, τος νυμνοντας ρθοδξσε πστει, τς σς δξης δεν ξωσον, ἄναρχον καμαν αγν τν τρισλιον.

Θεοτοκον

Συνεκτικς, κατ' οσαν πρχων Θες Λγος, πντων τν αἰώνων ν τγαστρσου, Παρθενομτορ, συνεσχθη φρστως, τος νθρπους νακαλομενος, πρς τὸ ἑνικν τς μις Κυριτητος.

 

δς'

ν βσσ πταισμτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεληττοῦ ἐλους λησον, τος ες σπιστεοντας, Θετρισλιε, κατν πταισμτων λτρωσαι, καπαθν κακινδνων τος δολους σου. (Δς)

 

ν φτπελγει χρησττητος, τν περινητον τς σς λλμψεως, κατριλαμπος Θετητος, φωτοδτιδα αγλην μοι βρβευσον.

Θεοτοκον

πορρτως Παρθνε ὁ Ὕψιστος, ἄνθρωπος γνετο κ σοτν νθρωπον, ὁλικς νδυσμενος, καφωττριλαμπεμε κατηγασε.

 

Κθισμα

Εσπλαγχνας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσπλαγχνας τπλαγος μν φαπλσας, ὑπδεξαι μς λεμον. Βλψον ες λαν τν σδοξζοντα, δξαι τς δς τν ατουμνων σε, Τρις μονς ναρχε· ες σγρ λπζομεν τν τν λων Θεν, τν πταισμτων δοναι τν συγχρησιν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Εσπλαγχνας κυσασα πηγν, συμπαθς σὺ ὑπρχεις, ἀγαθΘεοτκε. Σγρ τν πιστν μνη ντληψις, στν λυπουμνων παρκλησις· διό σοι νν παντες, ἐν πστει προσππτομεν, ερεν λσιν δεινν, οπλουτοντες μνην σε βοθειαν.

 

δζ'

Εκνος χρυσς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

υθμζεις εί, τν γγλων στρατις πρς τρεψαν, μνος πρχων ναλλοωτος, ὁ τρισυπστατος Κριος· δεξον ον κμοτν καρδαν, ἀπερτρεπτον πντοτε, πρς τδοξζειν σε θερμς, καὶ ἀνυμνεν εσεβς. (Δς)

 

Χορονοεροί, τν ἀΰλων οσιν τας σας κτσι, Θεμονρχα κατρισλιε, καταυγαζμενοι, γνονται, θσει δευτερεοντα φτα, ὧν κμταςλλμψεσι, καμετουσαις δεξον φς, ὡς φωτουργς τριλαμπς.

Θεοτοκον

θνειν μς, καὶ ὑψον πρς ορανος μδιαλεπς, τος σφιλοντας, ὁ δι' ἄφατον φιλανθρωπαν γενμενος, ἄνθρωπος ν μτρ Παρθνου, καθεσας τν νθρωπον, καθρνδξης τΠατρσυγκαθεζμενος.

 

δη'

νδλματος χρυσο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πρσιτε Τρις, συναδιε συνναρχε θεαρχα, ἡ ἀπαρλλακτος ν πσι, πλν τν φωσφρων διοττων, πσαν πονηρν κατργησον, τν ντικειμνων βουλν, καὶ ἐνχλησιν των δαιμνων, ἀβλαβτηρν με εί, Κριε πντων. (Δς)

 

Σοφς καπανσθενς, ἀπεργραπτε τρισλιε Μοναρχα, ἡ ὑποστσασα τν κσμον, κασυντηροσα ν λωβττξει παντελεῖ, ἐνοκησον τῇ ἐμκαρδίᾳ, ὑμνεν καδοξζειν σε σιγτως, σν χορος γγλων, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Σοφα τοΠατρς, ἀκατληπτε νκφραστε ΘεοΛγε, τν μετβλητν σου φσιν οκ λλοισας, τν τν νθρπων φσιν συμπαθς νλαβες, κατν νιααν Τριδα, ἐδδαξας πντας σβειν, ὡς κυριαρχαν, ἁπντων τν αἰώνων.

 

δθ'

τν πρὸ ἡλου φωστρα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ φωτς νρχου, συνναρχος Υἱὸς φς ξαντειλε, κασυμφυς φς πνεμα κπορεεται, ἀπορρτως θεοπρεπς, ἀρρεστου τς γεννσεως, πιστευομνης μα δέ, κατς φρστου κπορεσεως.

 

Λμψον τς καρδας, τρισλιε Θετης τν μνοντων σε, ττριλαμπεφωτσου, καδς σνεσιν, τοῦ ἐν πσι κατανοεν, καπρττειν τσν θλημα, τὸ ἀγαθν κατλειον, καμεγαλνειν καδοξζειν σε.

 

πειρος τφσει, ὑπρχων ς Θες, ἄπειρον πλαγος τν οκτιρμν, ὡς χων κατκτερησας, Τρις πρτην, οτω κανν, οκτερησον τος δολους σου, κατν πταισμτων λτρωσαι, καπειρασμν καπεριστσεων.

Θεοτοκον

Σσν με Θεμου, παντοας πηρεας κακακσεως, ὁ ἐν τρισπροσποις νυμνομενος, ἀνεκφρστως μοναδικς, Θες καπαντοδναμος, κατν σν πομνην φλαττε, τς Θεοτκου ταςντεξεσιν.

 

πακοτοῦ ἤχου χμα

Μεττπθος πορευθεσαι ν τμνματι, πρς τμυρσαι τσμσου αΓυνακες, Χριστὲ ὁ Θες, εδον γγλους ν ττφκαὶ ἐξστησαν· φωνς γρ τι νστη Κριος, ἤκουον ξ ατν, δωρομενος τκσμτμγα λεος.

 

ΕΝ ΤΟΡΘΡ

 

πολυτκιονχος β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τε κατλθες πρς τν θνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθνατος, ττε τν δην νκρωσας τῇ ἀστραπτς Θετητος, ὅτε δκατος τεθνετας κ τν καταχθονων νστησας, πσαι αΔυνμεις τν πουρανων κραγαζον· Ζωοδτα Χριστὲ ὁ Θες μν δξα σοι.

Θεοτοκον

Πντα πρ ννοιαν, πντα περνδοξα, τσΘεοτκε μυστρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμνη, καπαρθενίᾳ φυλαττομνη, Μτηρ γνσθης ψευδς, Θεν τεκοσα ληθινν, ατν κτευε σωθναι τς ψυχς μν.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα ναστσιμα

χος β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

εσχμων ωσφ, ἀπτοξλου καθελών, τὸ ἄχραντν σου Σμα, σινδνι καθαρᾷ, ελσας καὶ ἀρμασιν, ἐν μνματι καινῷ, κηδεσας πθετο· λλτριμερος νστης Κριε, παρχων τκσμτμγα λεος.

Δξα...

Τας μυροφροις Γυναιξί, παρτμνμα πιστς, ὁ Ἄγγελος βα· Τμρα τος θνητος πρχει ρμδια, Χριστς δδιαφθορς δεχθη λλτριος, ἀλλκραυγσατε· νστη Κριος, παρχων τκσμτμγα λεος.

Κανν ... Σταυροθεοτοκον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

περδεδοξασμνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε, ὑμνομν σε· διγρ τοΣταυροτοΥοσου, κατεβλθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θνατος τθνηκε, νεκρωθντες νστημεν, καζως ξιθημεν, τν Παρδεισον λβομεν, τν ρχααν πλαυσιν· διεχαριστοντες δοξολογομεν, ὡς κραταιν Χριστν τν Θεν μν, καμνον πολυλεον.

 

Μεττν β' Στιχολογαν, ἕτερα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν λθον τομνματος, σφραγισθναι μκωλσας, τν πτραν τς πστεως, ἀναστς παρσχες πσι, Κριε δξα σοι.

Δξα...

Τν Μαθητν σου χορς, σν μυροφροις Γυναιξν, ἀγλλεται συμφνως· κοινν γρ ορτν σν ατος ορτζομεν, ες δξαν κατιμν τς σς ναστσεως, καδι' ατν, φιλνθρωπε Κριε, τλασου παρσχου τμγα λεος.

Κανν ... Σταυροθεοτοκον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

περευλογημνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε· διγρ τοῦ ἐκ σοσαρκωθντος, ὁ ᾅδης χμαλτισται, ὁ Ἀδμ νακκληται, ἡ κατρα νενκρωται, ἡ Εα λευθρωται, ὁ θνατος τεθαντωται, καὶ ἠμεις ζωοποιθημεν· διὸ ἀνυμνοντες βομεν· Ελογητς Χριστς Θες μν, ὁ οτως εδοκσας δξα σοι.

 

Ἡ Ὑπακοὴ Ἦχος β'

ΜεττΠθος πορευθεσαι ν τμνματι πρς τμυρσαι τσμσου αγυνακες Χριστὲ ὁ Θες, εδον γγλους ν ττφκαὶ ἐξστησαν· φωνς γρ κουον ξ ατν, ὅτι νστη Κριος, δωρομενος τκσμτμγα λεος.

 

Οἱ Ἀναβαθμο

ντφωνον Α'

ν τοραντὰ ὄμματα, ἐκπμπω μου τς καρδας, πρς σΣωτρ, σσν με σῇ ἐπιλμψει.

 

λησον μς τος πταοντς σοι πολλκαθ' ἑκστην ραν, ὦ Χριστμου, καδς πρτλους τρπους, τομετανοεν σοι.

Δξα... κανν ...

γίῳ Πνεματι, τβασιλεειν πλει, τὸ ἁγιζειν, τκινεν τν κτσιν· Θες γάρ στιν, ὁμοοσιος ΠατρκαΛγῳ.

 

ντφωνον Β'

Εμὴ ὅτι Κριος ν ν μν, τίς κανς σος φυλαχθναι, ἐκ τοῦ ἐχθροῦ ἅμα, καὶ ἀνθρωποκτνου;

 

τος δοσιν ατν, μπαραδς Στερ τν σν δολον, λοντος τρπον κατ' ἐμοκινονται· καγρ οἱ ἐχθρομου.

Δξα... κανν ...

γίῳ Πνεματι, ζωαρχα καγρας· πντα γρ τκτιστά, ὡς Θες ν δυναμοῖ, συντηρεῖ ἐν Πατρδι' Υοδέ.

 

ντφωνον Γ'

Οπεποιθτες πΚριον, ἐοκασιν ρει τῷ ἁγίῳ, οοδαμς σαλεονται, προσβολας τοΒελαρ.

 

ν νομαις χερας ατν μὴ ἐκτειντωσαν οθεως ζντες· ογρ ἐᾷ Χριστς, τῇ ῥάβδτν κλρον ατοῦ.

Δξα... κανν ...

γίῳ Πνεματι, προσπηγζει πσα σοφα, ἔνθεν χρις ποστλοις, κατος θλοις καταστφονται Μρτυρες, καΠροφται ρσι.

 

Προκεμενον

ξεγρθητι, Κριε Θες μου, ἐν προστγματι ᾧ ἐνετελω, κασυναγωγλαν κυκλσει σε.

Στχ. Κριε, ὁ Θες μου, ἐπσοὶ ἤλπισα.

 

Κανν ναστσιμος

 

δα' Ἦχος β' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐν βυθκατστρωσε ποτέ, τν Φαραωντιδα, πανστρατιν, ἡ ὑπροπλος δναμις, σαρκωθες Λγος δέ, τν παμμχθηρον μαρταν ξλειψεν, ὁ δεδοξασμνος Κριος· νδξως γρ δεδξασται».

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

τοκσμου ρχων γαθέ, ᾧ ἀπεγραψμεθα, τῇ ἐντολτσμπειθαρχσαντες, τΣταυρσου κκριται· προσβαλν γάρ σοι ς θνητῷ, περιππτωκε ττς ξουσας κρτει σου, καὶ ἀσθενς διλεγκται.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

Λυτρωτς τογνους τν βροτν, κα τς κηρτου ζως ρχηγς, ες τν κσμον λλυθας· τγρ ναστσει σου, διεσπραξας τοθαντου τσπργανα, ἣν δοξολογομεν παντες· νδξως γρ δεδξασται.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

περτρα πφηνας γνή, πσης ορτου τε, καὶ ὁρατς ειπρθενε κτσεως· τν γρ κτστην ττοκας, ὡς ηδκησε σαρκωθναι ν μτρσου, ᾧ σν παρρησίᾳ πρσβευε, σωθναι τς ψυχς μν.

 

     Κανν Σταυροαναστσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς, σν τος Ερμος.

δω τν ανον τφερεσβίῳ λγῳ.

 

Ερμςτριπτον συνθη ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δναμις σθενοσιν, ἀνστασις πεσοσι, καὶ ἀφθαρσα τος τεθνεσι, γγονας Χριστέ, τς σαρκς τπθει σου, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

κτειρε τν πεσοσαν, εκνα καὶ ἀνστησε, συντριβεσαν πλαστουργς Θες κακαινουργς, νεκρωθες τσώματι, ὅτι δεδξασται.

 

     Κανν τς περαγας Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

 ᾌδω τν ανον τερεσβίῳ Κρῃ.

 

Ερμς ατς

ϋλος πλαι κλμαξ, καξνως χερσωθεσα, ὁδς θαλσσης, τν σν δλου γννησιν γνή, ἣν μνομεν παντες, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δναμις τοῦ Ὑψστου, Ὑπστασις τελεα, ΘεοΣοφα, σωματωθεσα χραντε κ σοῦ, τος βροτος, ὡμλησεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

δευσε διπλης, ἀβτου κεκλεισμνης, τς σς νηδος, δικαιοσνης λιος γνή, κατκόσμῳ ἔλαμψεν, ὅτι δεδξασται.

 

δγ' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐξνθησεν ἡ ἔρημος, ὡσεκρνον Κριε, ἡ τν θνν στειρεουσα, Ἐκκλησα τπαρουσίᾳ σου, ἐν ᾗ ἐστερεθῃ ἡ καρδα μου».

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

κτσις ν τπθει σου, ἠλλοιοτο βλπουσα, ἐν ετελεπροσχματι, ὑπ' ἀνμων, μυκτηριζμενον, τν δρσαντα πντα θείῳ νεματι.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

κ χος κατ' εκνα με, τχειρσου πλασας, κασυντριβντα πλιν δέ, ες χον θαντου δι' ἁμαρταν Χριστέ, συγκαταβς ες δην συνανστησας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ττγματα ξστησαν, τν γγλων Πναγνε, κατν νθρπων φριξαν, α καρδαι π ττκ σου· δισε Θεοτκε, πστει σβομεν.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

Τξον συνετρβη ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πντων πκεινα Χριστς, ἠλττωται βραχύ, τπθει ττς σαρκς, τς γγλων φσεως.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νεκρς μετ' ἀνμων λογισθεις, ἐκλμπων Γυναιξί, στεφνδξης Χριστέ, ὤφθης τς γρσεως.

 

Τς Θεοτκουατς

χρνου πκεινα παντς, ὡς χρνων Ποιητς, ἐκ σοΠαρθνε κν, βρφος πεπλαστοργηται.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νηδν πλατυτραν ορανν, ὑμνσωμεν πιστοί, δι' ἧς δμ ν τος ορανος, χαρων πεπολτευται.

 

δδ' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐλλυθας κ Παρθνου, οπρσβυς, οκ γγελος, ἀλλ' ατς Κριος, σεσαρκωμνος καὶ ἔσωσας, ὅλον με τν νθρωπον· δικραυγζω σοι· Δξα τδυνμει σου Κριε».

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

Παρίστασο ὡς κριτής, ὁ Θες μου τβματι, οκραυγζων Δσποτα, κρσιν νγων τος θνεσιν, ἣν διτοπθους σου, τοκουμνεργσω, σωτηραν Χριστέ.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

Τπθει σου τοῦ ἐχθροῦ, αἱ ῥομφααι ξλιπον, τν πεναντων δέ, ἐν τες δου καθδσου, πλεις καθρθησαν, κατοτυρννου τθρσος καταββληται.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σλιμνα σωτηρας, κατεχος κρδαντον, Θεοτκε Δσποινα, πντες πιστοὶ ἐπιστμεθα· σγρ τας πρεσβεαις σου, ἐκ τν κινδνων λυτροσαι τς ψυχς μν.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

Ερμς

κκοα Κριε, τν νδοξν σου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δοσα ν ξλσε, Χριστπαγντα Παρθνος, ἡ ἀνωδνως σε κυσασα, τς μητρικς δνας πμεινε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νενκηται θνατος, νεκρς σκυλεει δου τς πλας· τοπαμφγου γρ αγντος μοι, τὰ ὑπρ φσιν πντα δεδρηται.

 

Τς Θεοτκουατς

δοὺ ὑπερψωται, τθεον ρος οκΚυρου, ὑπερνω τν Δυνμεων, ἡ θεομτωρ μφανστατα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νομμων τς φσεως, Παρθνε περ μνη τεκοσα, τν δεσπζοντα τς κτσεως, κατηξιθης θεας κλσεως.

 

δε' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Μεστης Θεοῦ, καὶ ἀνθρπων γγονας, Χριστὲ ὁ Θες· δισογρ Δσποτα, τν πρς τν ρχφωτον Πατρα σου, ἐκ νυκτς γνωσας, προσαγωγν σχκαμεν».

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

ς κδρος Χριστέ, τν χθρν τ φραγμα συντριψας, ἑκουσως Δσποτα, ἐν τκυπαρσσῳ ὡς ηδκησας, κατπεκκακδρσαρκσυνανυψομενος.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

ν λκκΧριστέ, κατωττῳ ἔθεντσε, ἄπνουν νεκρν, ἀλλ' οκείῳ μλωπι, ἐπιλελησμνους τραυματας Σωτρ, τος ν τφοις πνοντας, σεαυτσυνεξανστησας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δυσπει τν σν, Υἱὸν καΚριον, Παρθνε γνή, αχμαλτοις λτρωσιν, τος ξ ναντας περιστσεως, ἐπσοπεποιθσιν, ερηνικν δωρσασθαι.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

Ὁ ἄνθραξ τῷ Ἡσαΐᾳ, προοφθες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νηστεειν πανηνμενος, Ἀδμ γεεται, θανατηφρου τοξλου πρτερος, ἀλλτοτου τν μαρταν ξαφανζει, σταυρωθες δετερος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τν φσιν παθητς, καθνητς γγονας, ὁ ἀπαθς τῇ ἀΰλΘετητι, ἀφθαρτσας νενεκρωμνους Χριστέ, κευθμνων δου ξανστησας.

 

Τς Θεοτκουατς

Νεφλαι τς εφροσνης, γλυκασμν ῥάνατε, τος πγς, ὅτι παιδον δδοται ὁ ὑπρχων πρτν αἰώνων, ἐκ τς Παρθνου σαρκωθες Θες μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τβω κατσαρκίῳ μου, τφς λαμψε, κατστυγνν τς μαρτας λυσεν, ἐπ΄ σχτων κ τς Παρθνου, ἄνευ σπορς σωματωθες ὁ Ὕψιστος.

 

δς' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐν βσσ πταισμτων κυκλομενος, τν νεξιχναστον τς εσπλαγχνας σου, ἐπικαλομαι βυσσον· κ φθορς Θεός με νγαγε».

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

ς κακοργος δκαιος κκριται, καμετὰ ἀνμων τξλπροσλωται, τος πευθνοις φεσιν, τ οκείῳ δωρομενος αματι.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

Δι' ἑνς μν νθρπου τοπρτου δμ, πλαι ες τν κσμον εσλθεν θνατος, καδι' ἑνς νστασις, τοΥοτοΘεοπεφανρωται.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πειρνδρως Παρθνε κησας, καδιαιωνζεις παρθνος μφανουσα, τς ληθος Θετητος, τοΥοκαΘεοσου τσμβολα.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

χου ημτων δεσεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Φλακας θου τπτασαντι, τΧερουβεμ τοξλου τς ζως, ἀλλ' ἰδντα σε τς πλας νοιξαν· φθης γρ δοποιν τΛστ Παρδεισον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ρημος δης καὶ ἄπορος, διθαντου γγονεν νς· ν πολν γρ πλοτον θησαρισεν, ες πρ πντων μν, ὁ Χριστς κνωσεν.

 

Τς Θεοτκουατς

Φσις νθρπων δουλεουσα, τῇ ἁμαρτίᾳ Δσποινα γνή, δι σοῦ ἐλευθερας τυχε· σς γρ Υἱὸς ς μνς, ὑπρ πντων τθυται.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πιβομεθα πντες, σ τν ληθ Μητρα τοΘεοῦ, παροργσαντας οκτας λτρωσαι· μνη γρ πρς Υἱόν, παρρησαν κκτησαι.

 

Κοντκιονχος β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὰ ἄνω ζητν

νστης Σωτρ, ἐκ τφου Παντοδναμε καὶ ᾍδης δν, τθαμα ξεπλττετο, κανεκροὶ ἀνσταντο, καὶ ἡ κτσις δοσα συγχαρει σοι, καὶ ὁ Ἀδμ συναγλλεται, κακσμος Σωτρ μου νυμνεσε εί.

Οκος

Σετφς τν σκοτισμνων, σεἶ ἡ ἀνστασις πντων καὶ ἡ ζωτν βροτν καπντας συνανστησας, τοθαντου τκρτος Σωτρ σκυλεσας, κατοῦ ᾍδου τς πλας συντρψας Λγε, καοθνητοκατιδντες τθαμα θαμαζον, καπσα κτσις συγχαρει ν τσῇ Ἀναστσει, Φιλνθρωπε. Δικαπντες δοξζομεν, καὶ ὑμνομεν τν σν συγκατβασιν, κακσμος Σωτρ μου νυμνεσε εί.

 

δζ' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἀντθεον πρσταγμα, παρανομοντος, τυρννου μετρσιον, τν φλγα νερρπισε, Χριστς δὲ ἐφπλωσε, θεοσεβσι Παισί, δρσον τν τοΠνεματος, ὁ ὢν ελογημνος καὶ ὑπερνδοξος».

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

Οκ φερες Δσποτα, δι' εσπλαγχναν, θανττν νθρωπον, καθορν τυραννομενον, ἀλλ' ἦλθες καὶ ἔσωσας δίῳ Αματι, ἄνθρωπος γενμενος, ὁ ὢν ελογημνος καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

δντες σε πτηξαν, ἠμφιεσμνον, στολν κδικσεως, οπυλωροτοῦ ᾅδου Χριστέ, ἀγνμονα τραννον, οκτην Δσποτα· λθες γρ χειρσασθαι, ὁ ὢν ελογημνος καὶ ὑπερνδοξος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γων γαν σε, κατανοομεν, ὡς μνην κυσασαν, Θεν τν ναλλοωτον, Παρθνε μλυντε, Μτερ νμφευτε· πσι γρ πγασας πιστος, τν φθαρσαν τθείῳ τκσου.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

Ῥήτορες νεδεχθησαν Παδες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κρινε τν προπτορα πλαι, ἐν τῇ Ἐδμ παρακο· λλ' ἑκουσως κρθη, τπαραβντι λων τὸ ἔγκλημα, ὁ ὑπρθεος τν Πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Σσωκας τν τρωθντα τγλσσῃ, τῇ ἰοβλῳ ἐν δμ, τὸ ἐθελοσιον δγμα· τῷ ἑκουσίῳ πθει ἰάσω γρ, ὁ ὑπρθεος τν Πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Βανοντα ν σκιμε θαντου, ἀνεκαλσω πρς τφς, τν σκοτεινμορφον δην, τῇ ἀστραπβαλν τς Θετητος, ὁ ὑπρθεος τν Πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Τς Θεοτκουατς

Ἑώρα ν νυκτὶ Ἰακβ μν, ὡς ν ανγματι Θεν σεσαρκωμνον, ἐκ σοδὲ ἐν φρυκτωρίᾳ ὤφθη τος μλπουσιν, ὁ ὑπρθεος τν Πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σμβολα τς ν σοὶ ἀπορρτου, προκαταγγλλων συμπλοκς, τῷ Ἰακβ προσπαλαει, δι' ἧς κν νθη νθρποις γνή, ὁ ὑπρθεος τν Πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ββηλος μὴ ἕνα κηρττων, τν τς Παρθνου σε Υἱόν, τς πανυμντου Τριδος, καὶ ἀδιστκτγνμκαγλσσβον, ὁ ὑπρθεος τν Πατρων, Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

δη' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Κμινος ποτέ, πυρς ν Βαβυλνι, τς νεργεας διεμριζε, τθείῳ προστγματι, τος Χαλδαους καταφλγουσα, τος δπιστος δροσζουσα, ψλλοντας· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον».

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

Αματι Χριστε, τσπεφοινιγμνην, τν τς σαρκς σου καθορντα στολν, ἐν τρμῳ ἐξσταντο, τν πολλν μακροθυμαν, ττν γγλων Τγματα, κρζοντα· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα τν Κριον.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

Σμου τθνητν, ἐνδυσας Οκτρμον, ἀθανασαν τῇ ἐγρσει σου· διὸ ἀγαλλμενος, εχαρστως ναμλπει σοι, ὁ ἐκλεκτς λας Χριστέ, κρζων σοι· Κατεπθη, ὄντως ες νκος θνατος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν τοΠατρς, ἀχριστον ν μτρᾳ, θεανδρικς πολιτευσμενον, ἀσπρως συνλαβες καὶ ἀφρστως πεκησας, Θεογενντορ Πναγνε· θεν σε σωτηραν, πντων μν πιστμεθα.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

νδλματος χρυσο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρθης ν σταυρῷ, καθηλομενος πλοσιος ν λει· κν τφης δέ, κατριμερος ξανστης, καὶ ἐλυτρσω πντας τος βροτος φιλνθρωπε, πστει μελδοντας. Ὑμνετω τν Κριον πσα κτσις, καὶ ὑπερυψοτω ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Λυτροσαι τς φθορς, ὑπελθν τκαταχθνια, ΘεοΛγε, ὄνπερ διπλασας δυνμει σου, Χριστμου θείᾳ, καὶ ἀφθαρτσας, δξης ϊδου μτοχον, τς σς πειργσω. Ὑμνετω κραυγζοντα πσα κτσις, καὶ ὑπερυψοτω Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Τς Θεοτκουατς

ρθη πγς, δισοῦ, κατος νθρποις συνανεστρφη, ὁ ἀγαθτητι σγκριτος, καδυνμει, ᾧ μελδοντες πντες οπιστοκραυγζομεν· οσιωθεσα μνετω τν Κριον πσα κτσις, καὶ ὑπερυψοτω ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κυρως σε γνν, καταγγλλοντες δοξζομεν Θεοτκε· σγρ τν να πεκησας, τς Τριδος σεσαρκωμνον, ᾧ σν τΠατρκαΠνεματι πντες μελδομεν· μνετω τν Κριον πσα κτσις, καὶ ὑπερυψοτω ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἀνρχου Γενντορος, Υἱὸς Θες καΚριος, σαρκωθες κ Παρθνου μν πφανε, τὰ ἐσκοτισμνα φωτσαι, συναγαγεν τὰ ἐσκορπισμνα· διτν πανμνητον, Θεοτκον μεγαλνομεν».

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

ς ν Παραδεσφυτευθν, ἐν τΚρανίῳ Σωτρ, ττρισλβιον ξλον τοσοῦ ἀχρντου Σταυροῦ, αματι καὶ ὕδατι θείῳ, ὡς κ πηγς τς θεας πλευρς σου, Χριστὲ ἀρδευμενον, τν ζων μν ξνθησε.

 

Στχ. Δξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστσει σου, Κριε.

 

Καθελες δυνστας, σταυρωθες παντοδναμος, κατν κτω κειμνην, ἐν ττοῦ ᾅδου φρουρᾷ, φσιν τν νθρπων ψσας, τπατρικῷ ἐνδρυσας θρνῳ, μεθ' ἧς σε ρχμενον, προσκυνοντες μεγαλνομεν.

Τριαδικν

Στχ. γα Τρις Θες λησον κα σσον μς.

 

Μονδα τρισριθμον, Τριδα μοοσιον, ὀρθοδξως μνοντες, πιστοδοξσωμεν, ἄτμητον πρθεον φσιν, τρισοφεγγῆ ἀνσπερον αγλην, τν μνην κρατον, τν τφς μν κλμπουσαν.

 

Κανν Σταυροαναστσιμος

Τν κ ΘεοΘεν Λγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν μστν καταδκων, ὡς μνς νηρτθης, Χριστὲ ἐπΚρανου τοΣταυροῦ, λγχπλευρν κκεντομενος, τν ζων δωρσω, ἡμν τος χοϊκος ς γαθς, τος ν πστει τιμσι, τν θεαν σου νστασιν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τν τῷ ἰδίῳ θαντῳ, τοθαντου τκρτος, δυνμει καταργσαντα Θεν, πντες πιστοπροσκυνσωμεν, ὅτι τος π' αἰῶνος νεκρος συνεξανστησε, κατος πσι παρχει, ζων κατν νστασιν.

 

Τς Θεοτκου

λος πρχεις φεσις ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ῥάβδος σχος δδοται, φσει τσαθρᾷ, Λγος Θεοῦ, ἐν μτρσου γνή, κατατην νστησε, πρς δην λισθσασαν· διό σε πναγνε, ὡς Θεοτκον μεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν ρετσω, Δσποτα, δξαι συμπαθς, πρσβυν Μητρα, σν πρ μν, κασοτς χρησττητος, τσμπαντα πλησθσονται, ἵνα σε παντες, ὡς εεργτην μεγαλνωμεν.

 

     Ες τος Ανους, Στιχηρὰ Ἀναστσιμα

χος β'

Πσα πνοή, καπσα κτσις, σ δοξζει Κριε, ὅτι διτοΣταυροτν θνατον κατργησας, ἵνα δεξς τος λαος, τν κ νεκρν σου νστασιν, ὡς μνος φιλνθρωπος.

 

Επτωσαν ουδαοι, πς οστρατιται πλεσαν τηροντες τν Βασιλα; διατγρ λθος οκ φλαξε τν πτραν τς ζως; ἢ τν ταφντα δτωσαν, ἢ ἀναστντα προσκυνετωσαν, λγοντες σν μν· Δξα τπλθει τν οκτιρμν σου. Σωτρ μν δξα σοι.

 

Χαρετε λαοί, καὶ ἀγαλλισθε, Ἄγγελος κθισεν ες τν λθον τομνματος· ατς μς εηγγελσατο επν· Χριστς νστη κ νεκρν, ὁ Σωτρ τοκσμου, καὶ ἐπλρωσε τσμπαντα εωδας. Χαρετε Λαοί, καὶ ἀγαλλισθε.

 

ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γγελος μν τΧαρε, πρτς σς συλλψεως Κριε, τΚεχαριτωμνῃ ἐκμισεν, Ἄγγελος δτν λθον τοῦ ἐνδξου σου μνματος, ἐν τσῇ Ἀναστσει κλισεν. Ὁ μν νττς λπης, εφροσνης σμβολα μηνων, ὁ δὲ ἀντθαντου, Δεσπτην ζωοδτην κηρττων μν. Διβομν σοι· Εεργτα τν πντων, Κριε δξα σοι.

τερα Στιχηρά, Ἀνατολικά.

ρραναν μρα μετδακρων, ἐπτμνμά σου αΓυνακες, καὶ ἐπλσθη χαρς τστμα ατν, ἐν τλγειν· νστη Κριος.

 

Ανεστωσαν θνη καλαοΧριστν τν Θεν μν, τν κουσως δι΄ μς σταυρν πομεναντα, καὶ ἐν τῷ ᾅδτριημερεσαντα, καπροσκυνηστωσαν ατοτν κ νεκρν νστασιν, δι' ἧς, πεφτισται πντα τοκσμου τπρατα.

 

σταυρθης, ἐτφης, Χριστέ, ὡς βουλθης, ἐσκλευσας τν θνατον, ὡς Θες καΔεσπτης, δωρομενος τκόσμζων αἰώνιον, κατμγα λεος.

 

ντως παρνομοι σφραγσαντες τν λθον, μεζονος μς θαματος ξισατε, ἔχουσι τν γνσιν οφλακες, σμερον προλθε τομνματος, καὶ ἔλεγον· Επατε, ὅτι μν κοιμωμνων, ἦλθον οΜαθηταί, καὶ ἔκλεψαν ατν. Κατίς κλπτει νεκρν, μλιστα δκαγυμνν; Ατς νστη ατεξουσως ς Θες, καταλιπν καὶ ἐν ττφτὰ ἐντφια ατοῦ. Δετε δετε ουδαοι, πς οδιρρηξε τς σφραγδας, ὁ τν θνατον πατσας, καὶ ἐν τγνει τν νθρπων, τν τελετητον ζων δωρομενος, κατμγα λεος.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΝ

 

ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

     Μακριοι οἱ ἐλεμονες, ὅτι ατοὶ ἐλεηθσονται.

 

Τν φωνν σοι προσγομεν, τοΛστοῦ, καβομν σοι· Μνσθητι μν Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

     Μακριοι οκαθαροτκαρδίᾳ ὅτι ατοτν Θεν ψονται.

 

Τν Σταυρν σοι προσγομεν, ες πταισμτων συγχρησιν, ὃν πρ μν, κατεδξω φιλνθρωπε.

 

     Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Προσκυνομν σου Δσποτα, τν ταφν κατν γερσιν, δι' ὧν κ φθορς λυτρσω, τν κσμον φιλνθρωπε.

 

     Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Τθαντσου Κριε, κατεπθη θνατος, κατῇ Ἀναστσει σου Στερ, τν κσμον δισωσας.

 

     Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Οἱ ἐν σκτει καθεδοντες, στφς θεασμενοι, ἐν τος κατωττοις τοῦ ᾅδου, Χριστὲ ἐξανστησαν.

 

     Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Μυροφροις πντησας, ἀναστς κ τομνματος, κατος μαθητας πηγγελω, επεν σου τν γερσιν.

Δξα...

Τν Πατρα δοξσωμεν, τν Υἱὸν προσκυνσωμεν πντες, κα τὸ ἅγιον Πνεμα, πιστς νυμνσωμεν.

Κανν... Θεοτοκον

Χαρε θρνε πυρμορφε. Χαρε νμφη νμφευτε. Χαρε Θεν τος νθρποις, Παρθνε κυσασα.