ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ ΗΧΟΣ

 

Στιχηρπροσμοια Σταυρσιμα Δεσποτικ

χος β'

τε κ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Στερ τΣταυρπροσηλωθες, ἥλιος δν σκοτσθη, ἀπτοφβου σου, κατκαταπτασμα Ναοῦ ἐρργνυτο, ἡ δγκατεσεετο, καπτραι σατως, τρμδιεσχζοντο, ὁρν μσθνουσαι, κτστην καΘεν πξλου, πσχοντα δκως βουλσει, καὶ ὑπὸ ἀνμων βριζμενον.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

λος καταββληται ες γν, ὅλος νετρπη κακεται, πτμα ξασιον, ὄφις παμπνηρος, ἀνυψωθντος σου, ἐπξλου Φιλνθρωπε, Ἀδμ δκατρας, λεται κασζεται, ὁ πρν κατκριτος· θεν καὶ ἡμες δυσωπομεν, σσον μς, οκτειρον πντας, κα τς Βασιλεας σου ξωσον.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

τε σε ὁ ἄνομος λας, Στερ τν ζων τν πντων, ξλῳ ἀνρτησε, ττε κτσις πασα, φβῳ ἐτρμαξε, ττοῦ ᾅδου βασλεια, κακρτος θαντου, πντα ξηφνισται, θείᾳ δυνμει σου, ττε καὶ Ἀδμ προπτωρ, χαρων νεβα σοι· Δξα, τσυγκαταβσει σου, Φιλνθρωπε.

τερα τς Θεοτκου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Νεσον τας δεσεσιν γνή, τν σν οκετν, καπαρσχου, πηγς δακρων μν, ἵνα ποπλνωμεν τν γκλημτων μν, τς κηλδας Πανμωμε, κασβσωμεν φλγα, τοδιαιωνζοντος, καπικροττου πυρς· σγρ τν ξ λης καρδας, Στν τοΔεσπτου Μητρα, ἐπικαλουμνων τς δεσεις πληρος.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Ζλῃ ἐναντον λογισμν, κατας τρικυμαις τοβου, κλυδωνιζμενος, πνεμασιν τκτοις τε περιφερμενος, τοδεινοκοσμοκρτορος, βοσοι Παρθνε· Σπεσον ξελσθαι με, τν κατεχντων δεινν, ὅπως εχαρστκαρδίᾳ, σοτμεγαλεα κηρττω, πσι τος πιστος θεοχαρτωτε.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

δε τν σθνειαν μν, κατν τς θλας ψυχς μου, ταλαιπωραν γνή, κατν τς καρδας μου, κκωσιν Δσποινα, καβουλς διασκδασον, ἐχθρν ορτων, τν πεμβαινντων μοι, καπολεμοντων δεινς· σγρ τν Θεν τετοκυα, τος ν τος κινδνοις τελοσι, δνασαι παρχειν πολτρωσιν.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

τς γαθτητος τς σς! ὢ τς πρ νον εσπλαγχνας! ὢ τς πολλς νοχς, καμακροθυμας σου, Λγε προναρχε! ἡ Παρθνος κραγαζεν, ὁλοφυρομνη, πς ὁ ὢν θνατος, θανεν γπησας; μγα τμυστριον βλπω, ὅμως προσκυνσου τΠθη, ἅπερ κουσως καθυπμεινας.

 

πστιχα Σταυρσιμα

Σσν με ΧριστΣωτρ, τδυνμει τοΣταυροῦ, ὁ σσας Πτρον ν τθαλσσῃ, καὶ ἐλησν με Θες.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

ΤοΣταυροσου τξλον, Χριστὲ ὁ Θες, ξλον ζως νδειξας μν, τος πιστεουσιν ες σέ, καδι' ατοκαταργσας, τν τκρτος χοντα τοθαντου, ἐζωοποησας μς, νεκρωθντας τῇ ἁμαρτίᾳ· διβομν σοι· Εεργτα τν πντων, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Οτν πγειον πλαυσιν, μποθσαντες θλοφροι, ορανων γαθν ξιθησαν, καὶ Ἀγγλων συμπολται γεγνασι, Κριε πρεσβεαις ατν, ἐλησον κασσον μς.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

τε κ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βτρυν τν παμππειρον γνή, ὃν γεωργτως ν μτρᾳ ἐκυοφρησας, ξλῳ ὡς ἑώρακας, τοτον κρεμμενον, θρηνδοσα λλαζες, καὶ ἔκραζες· Τκνον, γλεκος ναπσταξον, ὅπως μθη ρθῇ, πσα τν παθν Εεργτα, δι' ἐμοτς στετοκυίας, σοτν εσπλαγχναν νδεικνμενος.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος β'

Σωτηραν εργσω ν μστς γς, Χριστὲ ὁ Θες, ἐπΣταυροτς χρντους σου χερας ξτεινας, ἐπισυνγων πντα τὰ ἔθνη, κρζοντα, Κριε δξα σοι.

 

Τν ζωοποιν Σταυρν, τς σς γαθτητος, ὃν δωρσω μν τος ναξοις Κριε, σο προσγομεν ες πρεσβεαν, σζε τος Βασιλες κατν πλιν σου, ερηνεοντας διτς Θεοτκου, μνε φιλνθρωπε.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Εσπλαγχνας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Καθορσα νεκρομενον Χριστν, θρηνδοσα βα ἡ ἀμνς καΠαρθνος. Ὢ μιαιφονας τλμημα! Κρψον σου τφγγος νν ὁ ἥλιος· κτσας γρ παντα, νεκροται βουλματι, καὶ ὁρται ς κριτς, ὁ τν σωμτων μνος Κριος.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Τν χραντον Εκνα σου, προσκυνομεν γαθέ, ατομενοι συγχρησιν τν πταισμτων μν, Χριστὲ ὁ Θες· βουλσει γρ ηδκησας σαρκί, ἀνελθεν ν τΣταυρῷ, ἵνα ῥύσος πλασας, ἐκ τς δουλεας τοῦ ἐχθρο· θεν εχαρστως βομν σοι. Χαρς πλρωσας τπντα Σωτρ μν, παραγενμενος ες τσσαι τν κσμον.

 

φωτσας τὰ ἐπγεια διΣταυροῦ, κακαλσας ες μετνοιαν μαρτωλος, μχωρσς με τς πομνης σου ποιμν καλς, ἀλλζτησν με, Δσποτα τν πλανμενον, κατῇ ἁγίᾳ σου πομνσυναρθμησον, ὁ μνος γαθς κα φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

περδεδοξασμνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε, ὑμνομν σε· διγρ τοΣταυροτοΥοσου, κατεβλθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θνατος τθνηκε, νεκρωθντες νστημεν, καζως ξιθημεν, τν Παρδεισον λβομεν, τν ρχααν πλαυσιν· διεχαριστοντες δοξολογομεν, ὡς κραταιν Χριστν τν Θεν μν, καμνον πολυλεον.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

ς λστς μολογῶ, καβοσοι τῷ ἀγαθῷ. Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου, κασν ατμε συναρθμησον, ὁ ἑκουσως τπθη πρ μν καταδεξμενος.

Μαρτυρικν

Στν περιβλλοντα τν ορανν ν νεφλαις, ἔχοντες οἱ Ἅγιοι περιβολν ν τκσμῳ, τς βασνους τν νμων πμειναν, κατν πλνην τν εδλων κατργησαν. Ατν τας κεσαις, ἐλευθρωσον τοῦ ἀορτου χθροῦ, κα σσον μς.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Παρεστσα τΣταυρσου, ἡ ἀσπρως τεκοσσε, Χριστέ, καμφρουσα ρν δκως πσχοντα, ὠλοφρετο κλαυθμῷ, καὶ ἀνεβα σοι· Πς πσχεις τφσει παθς, γλυκτατε Υἱὲ; ὑμνσου τν κραν γαθτητα.

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Σταυροπαγντος, δαιμνων ππτει πλνη, Ἰωσφ.

 

δα' χος β' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τριπτον συνθη, ἀβρχως θαλατταν νσας τρβον, ὁ ἐκλεκτς βα σραλ· τΚυρίῳ ᾄσωμεν τι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταρωσιν κατεδξω, καὶ ἥλοις προσεπγης τμως Λγε, πντας τιμσαι θλων τος βροτος, τος τσὰ ἑκοσια, πθη δοξζοντας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τείνας Σταυρπαλμας, ὁ τείνας πλον Στερ, καθπερ δρριν, ἐνηγκαλσω θνη καλαος, τος τσὰ ἑκοσια, πθη δοξζοντας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ραντες πὶ ὤμων, Σταυρν οἱ ἀθλοφροι, τσταυρωθντι, ἀκολουθσαι ελοντο Χριστῷ, τοτου συμμορφομενοι, τος θεοις πθεσιν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

μνησαν τν γγλων, δυνμεις κατιδοσαι μν τος θλους, ἐθρνησε δαιμνων δπληθς, νικηφροι Μρτυρες, θοειδστατοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥῆσις σεπτοΠροφτου, πεπλρωται· ομφαα γρ τν καρδαν τν σν διλθεν, ὅτε ν Σταυρλογχευθντα Δσποινα, τν σν Υἱὸν βλεψας.

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Τος προστρχοντας ες σσζε, Παρθνε.

 

Ερμς

Δετε λαοὶ ᾄσωμεν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν εσεβς, σΘεοτκον κυρως γνή, ὁμολογοντα χραντε, ψυχκαστματι, χαλεπν κ κινδνων, κανσων καπταισμτων, νν με δισωσον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λην ν σοί, τν χαρισμτων τν βυσσον, ἀποκειμνην γνωμεν· διπροσφεγοντες, Θεοτκε προθμως, τσκπσου τθείᾳ διασζμεθα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πρ μν, τν σὲ ὑμνοντων δυσπησον, τν σαρκωθντα Πναγνε, ἐκ τν χρντων σου, κατιμων αμτων, ῥυσθναι κ πταισμτων, καχαλεπν πειρασμν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σοπιστοί, καχημα πντες κεκτμεθα, καταφυγν καστριγμα, καὶ ἀγαλλαμα, καψυχν σωτηραν, ἐλπδα τε κατεχος, θεοχαρτωτε.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν πτρμε τς πστεως στερεσας, ἐπλτυνας τστμα μου π' ἐχθρος μου· εφρνθη γρ τπνεμα μου ν τψλλειν, οκ στιν γιος, ὡς Θες μν, καοκ στι δκαιος, πλν σου Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

βτρυς πξλου τς φθαρσας, κρεμμενος, ἀπσταξε θεον γλεκος, καρδας κατευφρανον τς τν νθρπων, κακας παον δέ, τν μθην πντοτε, Ἰησος λτρωσις τν ψυχν μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ψθης πξλου θελουσως, καπσαν διαβλου κακοπραγαν, κατρραξας, πεσντας δτος νθρπους, ες τν πλειαν, γνμης στρεβλτητι, Ἰησοῦ ἀνψωσας, πολυλεε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πυρτοθεου πθου προσαναφθντες, τπρ οκ δειλασαν ογενναοι, οκ πτηξαν τν θνατον θαντους, ἀποσκοπομενοι δωρες λψεσθαι, καχαρν μλγουσαν, καφς δυτον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Αμτων ξ οκεων οἱ Ἀθλοφροι, ὑπρλαμπρον πχρωσαν πορφυρδα, κατατην στολισμενοι δεξιτε, ὡς σκπτρον φροντες, χειρτν τΚυρίῳ πντοτε θεον Σταυρν, συμβασιλεουσιν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Γεραρουσσε τξεις τν σωμτων· τν πντων γρ Δεσπτην σωματοφρον, ἐκησας τν λσαντα διξλου, δεσμους παντας, Κρη Θενυμφε, καπιστος συνδσαντα τστοργατοῦ.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερωσον μς ν σοΚριε, ὁ ξλνεκρσας τν μαρταν, κατν φβον σου μφτευσον, ες τς καρδας μν τν μνοντων Σε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πρεσβεαις σου γνΘεν ν τεκες, παρσχου εὐΐλατον σος κταις, τος προστρχουσι τσκπσου, καπιστς προσκυνοσσου τν κησιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ημτων τς μς ψυχς πκουσον, Παρθνε δεινς κταραττομνης, ἣν ερνευσον Πανμνητε, ἀετατην κινδνων διασζουσα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λην μου τν ζων διακυβρνησον, Παρθνε λπς μου καπροστασα, πειρασμν καπεριστσεων, λυτρουμνη δεινν με Θεονμφευτε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σοφαν τοΘεοτν νυπστατον, ἀγκλαις ς φρουσα Θεομτορ, ἐξ γνοας καπωρσεως, λυτρωθναι μς νν καθικτευε.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λλυθας κ Παρθνου, οπρσβυς, οκ γγελος, ἀλλ' ατς Κριος σεσαρκωμνος, καὶ ἔσωσας, ὅλον με τν νθρωπον· δικραυγζω σοι· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κρμασο πξλου, κρεμσας ν δασι, τν γν Παντοδναμε, λγχπλευρν ρυττμενος, αμτε σν δατι, ἐναποστξας ες πντων πολτρωσιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νυγεσης σου τς πλευρς, ἰατρεθη τὸ ἄλγος μου, χειρὶ ῥαπισθντος σου, ἐλευθερας πτυχον, χολς γευσαμνου δέ, τς νηδνου ρρσθην Χριστβρσεως.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος τραμασι τραυματσαντες, ὄφιν τν δλιον, ἰᾶσθε τραματα, τν καρδιν μν πντοτε, χριν ναβλζοντες, ἐκ τν πηγν τοΣωτρος θεοι Μρτυρες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

λσωμον τῷ ἐχθρῷ, τν πληγν προσηνγκατε, πληγας αματομενοι, ἐπτροχοτε τεινμενοι, κατυμπανιζμενοι, θεοειδες θλφοροι πανσεβσμιοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σεσρκωται, ἐξ γνν σου αμτων ὁ Ὕψιστος, ὃν βλπουσα Πναγνε, ξλῳ ἀδκως ψομενον, ἔστενες δακρουσα, κατν ατοεσπλαγχναν μεγλυνες.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακκοα τν νδοξον οκονομαν σου Χριστὲ ὁ Θες, ὅτι τχθης κ τς Παρθνου, ἵνα κ πλνης ῥύστος κραυγζοντας· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν τραυμτων μου Δσποινα τν τς ψυχς, σαρκς τε νοσημτων, ἡ Θεν τεκοσα, λσιν παρσχου μοι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ιπιζμενον πθεσι καλογισμος, βου τρικυμαις, ἐλπδι Παρθνε, καπστει βεβαωσον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κ περιστσεως ῥῦσαμε, Μτερ Θεοῦ, καζλης κακινδνων, τας σας κεσαις μνη Πανμνητε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χειμαζμενον κλδωνι βιωτικῷ, ἐξρπασον Παρθνε, πρς τν σν λιμνα καθοδηγοσμε.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἄνθραξ τῷ Ἡσαΐᾳ, προοφθες, Ἥλιος παρθενικς πγαστρς ντειλε, τος ν σκτει πεπλανημνοις, καθεογνωσας φωτισμν δωρομενος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Δι' οκτον προσομιλσας τΣταυρῷ, Δσποτα κ τοβυθομε, τν κακν νσπασας, καὶ ἐτμησας συνεδρίᾳ τπατρικῇ, ἀτιμασθες θελματι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κνθαις στεφανωθες στεφανν, ἄνθεσι πσα τν γν, τν τν παθν μου κανθαν, ἀποτμνεις ιζθεν Λγε, καὶ ἐμφυτεεις μοι τν σν πγνωσιν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

σχύϊ τοτν σθνειαν μν γιοι, ἐθελοντπεριθεμνου Μρτυρες, δυναμομενοι, τν δαιμνων, τν δυναστεαν παντελς λσατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μεγλως γωνισμενοι ν γῇ Ἅγιοι, ἐν ορανος μεγστην δξαν ερατε, καμεγστων μς κινδνων, ἀπολυτροσθε τος μς γεραροντας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ντοις Χερουβικος ν ορανος, θεοπρεπς ς ληθς χομενος, τας γκλαις σου ποχεται, κασταυρωθες πντας φθορς δισωσε.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τοφωτς χορηγς, κατν αἰώνων ποιητς Κριος, ἐν τφωττν προσταγμτων, ὁδγησον μς· κτς σου γρ λλον Θεν ογινσκομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πλον ἀήττητον, κατποικλων πειρασμν χοντες, τν δυσμενν πσης πηρεας, λυτρομεθα σαφς, οσΘεοτκον εὶ ἐπιστμενοι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμου τπλρωμα, ἡ ἀνωτρα Χερουβεμ ττοκας, τν τοΘεοῦ ἐκ σοσαρκωθντα, Υἱὸν μονογενῆ, ὃν πρ τν δολων τν σν κδυσπησον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν τοπαντς ποιητν, ἐν τας γκλαις σου γνφρουσα, τοτον μν τας σας κεσαις, εὐΐλατον δδου, τος ννκ καρδας, πρς σκαταφεγουσιν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πστενσεως, κακατωδνου μου ψυχς δησιν, τν οκτιρμν μντ τεκοσῃ, τν ατιον Λγον, προσφρω τλας, οκτερασα σσν με.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

χου ημτων δεσεως, ἐκ κατωδνου Δσποτα ψυχς, ἐπακοσας, τν δεινν με λτρωσαι· μνος γρ εἶ, τς μν σωτηρας ατιος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ντον παρχων ες μστιγας, κασιαγνας σου ες απισμν, πρσωπον δΣτερ, ες μπτσματα, ἔσωσς με τν πολλά, ἀφρνως σοι πτασαντα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

σπερ ρνον το θεσθαι, ἦλθες Χριστμου, λκου νοητοῦ, ἰοβλδγματι, τος θνξαντας πανγων πρς ζων· Δξα τσταυρσει σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νμους τηροντες οΜρτυρες, τος τοΔεσπτου, ἄνομον βουλν, παρανμων παντελς ξκλιναν, καθανντες, τς ζως τς μελλοσης τυχον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Παραταξμενοι γιοι, πρς ναντας χαροντες ρχς, θεοις πλοις, τατας τροπσασθε, καστεφνους κ Θεοῦ, νκης κομσασθε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

να θεστν νθρωπον, ἐκ σοΠαρθνε τκτεται Θες, κασταυροται, καθαντου γεεται, ἀποκτενων τν μέ, τπρν ποκτεναντα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν βσσ πταισμτων κυκλομενος, τν νεξιχναστον τς εσπλαγχνας σου, ἐπικαλομαι βυσσον· κ φθορς Θεός με νγαγε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σωτηρας λιμνα γινσκων σε, πλων πολυφρντιδος βου τν θλασσαν, ἐπικαλομαι Δσποινα, κυβερντιν ψυχς μου γενσθαι σε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

νεδθην στολν κακουχομενος, Μτηρ ειπρθενε, τς φροσνης μου, ἀλλ' ἡ Θεν κυσασα, τς χαρς τν χιτνα ντδος μοι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ερς πολιτεας κππτωκα, ἀθυμν δελαιος, ἀλλ' ἐπανγαγε, ελογημνη Δσποινα, προσταγας τοΥοσου υθμζουσα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συμπαθεας με θεας ξωσον, ἡ τν συμπαθστατον Λγον κυσασα, τν τῷ ἰδίῳ αματι, ἐκ φθορς τος νθρπους υσμενον.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ντθεον πρσταγμα παρανομοντος, τυρννου μετρσιον, τν φλγα νερρπισε, Χριστς δὲ ἐφπλωσε, θεοσεβσι Παισί, δρσον τν τοΠνεματος, ὁ ὢν ελογημνος, καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Πτωθντα με γειρας τπαραβσει, Σταυρῷ ἀνυψομενος, ἡ πντων ξανστασις, καπτσας τν πτσαντα, Λγε πολμιον, ὅλον νενργητον, νεκρν ποδεικνεις. Δξα τκρτει σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τος λοις ξλωσας τν μαρταν, Χρισττοπροπτορος, καλμδτυπτμενος, ὑπγραψας πασιν λευθεραν βροτος. Δξα τος παθμασι τος σος, δι' ὧν μυρων παθν ρρσθημεν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

τμνοντο σματα τν μιαιφνων, χερσν οκαλλνικοι, ΧριστοΜεγαλομρτυρες, καὶ ἔμενον Πνεματι Θεοῦ, ἀχριστοι, τμνοντες τν δλιον χθρν, ἀνδρεας ξφει, κακατασφττοντες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

σχν προσμχητον τν σταυρωθντα, Χριστν παγμενος, στρατς ὁ ἀκατπληκτος, ὀλθριον στρτευμα κατεξωλθρευσεν, ἔπαθλον ληψμενος, ζων τν μακαραν τε καὶ ἀνλεθρον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παλτιον μψυχον τοΒασιλως, καθρνος πυρμορφος, Παρθνε ναδδειξαι, ἐν καθεζμενος πντας ξγειρε, τοπροτρου πτματος βροτος, κασυνεδρίᾳ Πατρς τμησε.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Εκνος χρυσς, ἐν πεδίῳ Δεειρλατρευομνης, οτρες σου Παδες κατεφρνησαν, ἀθεωττου προστγματος, μσον δπυρς μβληθντες, δροσιζμενοι ψαλλον· Ελογητς εἶ ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σταυρπροσπαγες, ὁ ἐκ σοῦ, σωματωθες Θεογενντρια, Ἀδμ διρρηξε τχειργραφον, ὃν νν Παρθνε δυσπησον, πσης πονηρας υσθναι, τος ν πστει κραυγζοντας· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λπς γαθή, προστασα φοβερὰ ὑπρχεις Δσποινα, κανν δεμεθσου δωρσασθαι, τς συμπαθεας τπλαγος, πσι τος ες σ πεποιθσι, κατΥἱῷ σου κραυγζουσιν· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σκοτίᾳ δεινῇ, ττοβου συσχεθες τν συλλυπομενον, κασυναλγοντα οκατλαβον, τσΠαρθνε λαμπρτητι, λσον τν χλν τν πταισμτων, κακαταγασον ψλλοντα· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ρααν στολν, σωτηρων ντολν δι Βαπτσματος, ἀμφιεσμενος πημαρωσα, δι' ἀμελεας δελαιος, νν δέ σοι προστρχω Παρθνε, τν χιτνα ατομενος, τς σωφροσνης δισοῦ, πλιν νδσασθαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ζως κπεσών, ἀκηρτου μν τπρν ὁ Ἀδμ σσωσται, διτοΤκου σου, νν δΠναγνε, τν ρρωστίᾳ κρατομενον, σσον πιρρσασα Κρη, καὶ ἀξωσον ψλλειν σοι· Ελογημνη Θεν, σαρκκυσασα.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νδλματος χρυσοῦ, καταπτσαντες τρισλβιοι νεαναι, τν παρλλακτον καζσαν, Θεοεκνα τεθεαμνοι, μσον τοπυρς νμελπον. Ἡ οσιωθεσα μνετω, τν Κριον πσα Κτσις, καὶ ὑπερυψοτω, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Λας ὁ ἀπειθς, ἀδες τε τπαρνομα πντα πρττων, μσον νμων Οκτρμον, τν δικαιοντσε παρανομοντας, ξλῳ ἀνυψοσταυρομενον, ὃν πσα κτσις δοξζει ς Κριον, ἀνυμνολογοσα τν σν μακροθυμαν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Αματσας Χριστέ, τος δακτλους σου ν ξλ προσηλωμνος, τδαμοσιν αμα προσαγμενον τος πλαι, ἐπ' ἀπωλείᾳ τν προσαγομνων παυσας· θεν σε δοξζει, ἡ σμπασα κτσις, Θετν λων, ἀνυμνολογοσα τν σν μακροθυμαν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ναμτων ζωτικν, ὄντες μπλεοι οΜρτυρες τος χειμρρους, τος τς πτης πεξραναν, θεοις εθροις τος τν αμτων, πστει κλινεκραυγζοντες· οσιωθεσα μνετω τν Κριον πσα κτσις, καὶ ὑπερυψοτω ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ἡ ἄπειρος πληθς, τν αμτων μν γιοι, ἀσεβεας τπρ κατσβεσε, καὶ Ἑλλνων τν πολθεον λυσε πλνην, πντας δπιστος φτισε μελδοντας· μνετω τν Κριον πσα κτσις, καὶ ὑπερυψοτω ες πντας τος αἰῶνας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἡ ἄμωμος μνς, Προφητν τε καΜαρτρων ἡ ὡραιτης, ὥσπερ μνόν σε ναρτμενον πξλου θεασαμνη, ἔκλαιε πικρς καὶ ἔλεγεν· οσιωθεσα μνετω τν Κριον πσα κτσις, καὶ ὑπερυψοτω ες πντας τος αἰῶνας.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ν καμν τοπυρς, τν βραων τος Παισσυγκαταβντα, κατν φλγα ες δρσον, μεταβαλντα, Θεν, ὑμνετε τὰ ἔργα ς Κριον, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ξασθενεμου νννος, ες τβθη μπεσν τς τιμας, ὡς ντεθεν ποικλοις περιπαρναι κακος· λλσύ με Παρθνε θερπευσον, ττς παθεας φωτπεριβαλοσα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πργον σχος σφαλῆ, κακρηπδα καφρουρν καπροστασαν, κεκτημνοι σε πντες, διασζμεθα νν, ὑμνοντες τν τκον, σου Πναγνε, καὶ ὑπερυψοντες ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

θανασας διαυγῆ, ἐπιστμεθα πηγήν σε Θεοτκε, ὡς τεκοσαν τν Λγον τοῦ ἀθαντου Πατρς, τν πντας θαντου λυτρομενον, τος περυψοντας ατν ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

εθρον ἰάσεων μν, ἀενως τος πιστος γνπηγζεις, οτν φθονον χριν παρυμενοι, σοῦ ὑμνομεν τν τκον Πανχραντε, καὶ ὑπερυψομεν ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πορεπσα γλσσα, εφημεν πρς ξαν, ἰλιγγιδνος καὶ ὑπερκσμιος, ὑμνεν σε Θεοτκε, ὅμως γαθὴ ὑπρχουσα, τν πστιν δχου· καγρ τν πθον οδας, τν νθεον μν· σγρ Χριστιανν επροσττις, σμεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

να τυπσπλαι, Ἰσακ σοτπθος, δεσμεται Λγε, λεται δεθντος δέ, προβτου ντιτπου, ἐν φυτΣαβκ φσεως, καὶ ἀπελθη, τς κουσως ττε, θυσας ληθος, σοδὲ ἐθελουσως τυθντος, κακν ρρσθημεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ραος κλλει, παρτος υος τν νθρπων, Χριστὲ ὑπρχων, κλλος οκ κκτησο, οδεδος ν τπσχειν, ξλτοΣταυροκρεμμενος, κακαλλωπζων, τν μορφαν πσαν τογνους τν βροτν. Δξα τεσπλαγχνίᾳ σου μνε, εσπλαγχνε Κριε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σιν τς νω φθητε, οκτορες θεοι, κατν γγλων Μρτυρες σγγελοι, ὡς ντες συμπολται, κατν κκλησαν γιοι τν πρωτοτκων, περιφανς φαιδρνετε, λμποντες φωτθείῳ, καμαρτυρου στεφνῳ, καλλωπιζμενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γαπημνοι φλοι, τοῦ ἡμς παραδξως πεφιληκτος, ῥύσασθε φιλας με δολας, τς πρς σρκα, ἅγιοι Κυρου Μρτυρες, ἁγιασμν τε καφωτισμν, καλσιν πταισμτων χαλεπν, πσι τος κτελοσι τν μνμην μν ατσασθε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωστρων κλλος δρμου, τοσυνθους πστη, ὅτε σε εδεν λιε τς δικαιοσνης, ἐπηρμνον πτο Σταυροθελματι, ἡ δΠαρθνος, σν μαθητπαρθνῳ, ἠλλαζε πικρς· Ομοι! ἀναβοσα, τί τοτο τξνον θαμα;

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν κ ΘεοΘεν Λγον, τν ρρτσοφίᾳ, ἥκοντα καινουργσαι τν δμ, βρσει φθορπεπτωκτα δεινς, ἐξ γας Παρθνου, ἀφρστως σαρκωθντα δι' ἡμς, οπιστοὶ ὁμοφρνως, ἐν μνοις μεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεομακριστε Κρη, τν λπδα μου πσαν, προθμως νατθημι ν σοί, σσν με Μτηρ τς ντως ζως, κα τρυφς ϊδου, πλησθναι καθικτευσον γνή, τν ν πστει καπθῳ, σὲ ὕμνοις μεγαλνοντα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πιφανεσα Παρθνε, τς ψυχς μου τν ζφον, φωτς σου τας ἀΰλοις στραπας, αγασον, πλη τοθεου φωτς, κατρυφς αωνου, πλησθναι καταξωσον γνή, τν ν πστει καπθῳ, σὲ ὕμνοις μεγαλνοντα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νενοσηκτας ρσα, καψυχν κατσμα, καβεβλημνους πθεσι δεινος, τεσπλαγχνίᾳ σου Δσποινα, θεραπεσασα λσον, τν νν παρενοχλοντων λυπηρν, ἵνα πντες σε μνοις, ἀπαστως μεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν τγαστρσου σκηνσας, ἐκ γαστρς πραἰώνων, Πατρ νπερ γννησεν, Υἱὸς τλειος γγονεν νθρωπος, καπηγν χαρισμτων, σΘεομτορ, ἔδειξεν μν, τος πιστς προσκυνοσι, τν φραστν σου γννησιν.

 

πστιχα τν Ανων Σταυρσιμα

Σταυρωθτω κραζον, ο τν σν χαρισμτων εὶ ἐντρυφντες, κακακοργον ντ' εεργτου, ᾐτοντο λαβεν οτν δικαων φονευταί, ἐσιπας δΧριστφρων ατν τν προπτειαν, παθεν θλων, κασσαι μς, ὡς φιλνθρωπος.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

κουσως πτωχεσας, τν πτωχεαν τοῦ Ἀδμ, Χριστὲ ὁ Θες, ἦλθες πγς, ἐκ Παρθνου σαρκωθες, καΣταυρν κατεδξω, ἵνα μς λευθερσς, ἐκ τς δουλεας τοῦ ἐχθροῦ, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

πρ Χριστοπαθντες μχρι θαντου, ὦ Ἀθλοφροι Μρτυρες, ψυχς μν χετε ες ορανος ν χειρΘεοῦ, κακατκσμον λον, δορυφορεται μν τλεψανα. Ἱερες καβασιλες προσκυνοσι, καλαοπντες παγαλλμενοι, συνήθως βομεν· πνος τμιος ναντον Κυρου, ὁ θνατος τν σων ατοῦ.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

τε κ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τε ν Σταυρσε ἡ Ἀμνς, ἄρνα τν οκεον ἑώρα, κατακεντομενον, ἥλοις, ὠλοφρετο κπληττομνη σφοδρς, καδακρουσα λεγε· Πς θνσκεις, Υἱέ μου, θλων τχειργραφον τοπρωτοπλστου δμ, ῥῆξαι, καθαντου λυτρσαι, ἄπαν τὸ ἀνθρπινον, δξα, τοκονομίᾳ σου Φιλνθρωπε.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Τν φωνήν σοι προσγομεν, τοΛστοκαβομν σοι· Μνσθητι μν Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Σταυρωθες ναμρτητε, ἐν Κρανίῳ συνθλασας, κραν τοδολου χθροῦ, κα κσμον δισωσας.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ξερρζωσας Δσποτα, τς κακας τν κανθαν, στφος κν κανθν, φορσας Μακρθυμε.

 

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

Μαρτυρικν

Συντριβμενοι Μρτυρες, τοῦ ἐχθροσυνετρψατε, πσαν τν πλνην σαφς, καστφος δξασθε.

Δξα...

αντισμθεου αματος, οπιστοφωτιζμενοι, μαν ν Προσποις τρισί, Θετητα σβομεν.

Κανν ... Σταυροθεοτοκον

ς ρνον κρεμμενον, ἐπξλου Πανμωμε, βλπουσα Χριστν, ἐν κλαυθμῷ, ατν μεγλυνες.