ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ

ΚΩΛΥΜΑΤΑ  ΓΑΜΟΥ

  1. Ενεκα ηλικίας(απαγορευεται ο γάμος κάτω των 18 ετών).
  2. Ενεκα διαφοράς Θρησκείας.
  3. Ενεκα υφισταμένου Γάμου.
  4. Ενεκα τετάρτου Γάμου.
  5. Ενεκα συγγενείας εξ αίματος.
  6. Ενεκα συγγενείας εξ αγχιστείας
  7. Εκ του πλαγίου αγχιστεία.
  8. Παρεπομένη ή καταχρηστική αγχιστεία.
  9. Ενεκα υιοθεσίας.
  10. Ενεκα του Βαπτίσματος (πνευματική συγγένεια)