71000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

ριθμ. Πρωτ.      145                                                                                        ᾿Εν Κορίνθ τ     5  - 2 - 2013   

 

 

Πρός

παντας τούς Πανοσ/τους & Αδεσ/τους ᾿Εφημερίους τς καθ᾿ μς ποστολικς ερς Μητροπόλεως.

 

Ες τάς ἕδρας των.

 

Πανοσ/τοι, Αδεσ/τοι,

ὁ ἑορτασμός τῶν συνεργῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, γίων κύλα καί Πρισκίλλης σηματοδοτεῖ, εἰδικῶς ἀπό ἐφέτος, μιά νέα ἐκδήλωσι ἀγάπης καί προσφορᾶς τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός τούς φοιτητές τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, πού ἔχουν ἀνάγκη στηρίξεως. Τοῦτο γίνεται διότι οἱ ἐπιταγές τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, ὅπως αὐτές ἔχουν διαμορφωθεῖ ἀπό τήν Οἰκονομική - καί ὄχι μόνον – κρίσι πού μαστίζει τήν χώρα μας, ἐπιβάλλουν ἄμεση καί ὄχι μελλοντική στήριξι, ὅπως οἱ «προικοδοτήσεις» πού ἐγένοντο τά προηγούμενα χρόνια.

Ἡ ἐκδήλωση αὐτή θά πραγματοποιηθ τήν Κυριακή 17η Φεβρουαρίου 2013 καί ρα 17.00 στό κκλησιαστικό Γηροκομεο νδρν καί στόν κε ερισκόμενο ερό Ναό τό «ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ».  Ἡ μέριμνά σας  γιά τήν σον τό δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευσι πιστν στήν φετινή κδήλωσι πρέπει νά εἶναι ἱκανή, γι᾿ αὐτό καί ἐντελλόμεθα, νά φροντίσετε ἰδιαιτέρως γιά τήν προσέλευσι τῶν Ἐνοριτῶν σας Χριστιανῶν, ὥστε ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ νά πληροφορεῖται τό ἐπιτελούμενο σημαντικό καί θεάρεστο φιλανθρωπικό μας ἔργο, ἰδαιτέρως σ᾿ αὐτές τίς δύσκολες ἡμέρες πού διέρχεται, πρός ἐνίσχυσι καί στηριγμό του.

Τῆς Ἐκδηλώσεως θά προηγηθῇ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ἀκύλα καί Πρισκίλλης, στόν ὁποῖον θά λάβουν μέρος ο: Πανοσ. ρχιμ. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος, Ἱεροκήρυξ, Ρωμανός Φωκάκης, Χρυσόστομος Φερεντῖνος, Αδεσ. Κων/νος Κουτσούρης, Γρηγόριος Θεοδώρου, Γεώργιος Μηνᾶς, Κων/νος Παπαβασιλείου, Γεώργιος Γκουρβέλος, Γεώργιος Καρδάσης, Παναγιώτης Θεοδώρου, Γεώργιος Καλατζῆς καί οἱ Διάκονοι Ἀθανάσιος Πέζος, Χριστόδουλος Μπουμπάκης καί Παναγιώτης Ἀναστασόπουλος.

Οἱ Αδεσ. θανάσιος Κοντογιάννης καί Θεοφάνης Ἀϊβαλιώτης ντέλλονται νά διοργανώσουν τά τῆς χορωδίας κατά τόν Ἑσπερινό, προσκαλῶντας καί ἄλλους, οἱ ὁποῖοι δύνανται νά τούς πλαισιώσουν.

Τελετάρχη ρίζομε τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Σωφρόνιον Μάγειραν, Ἀρχ/κον Ἐπίτροπον Κορίνθου.

Ες τήν ς νω κδήλωση θά παραστον ποχρεωτικς μέ ὅλα τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου κατά τήν παράδοσή μας ο φημέριοι: Κορίνθου - ρχαίας Κορίνθου - σσου - Κάτω σσου - Βοχαϊκοῦ - Βραχατίου - Ζευγολατείου - Καλεντζίου - Λεχαίου - Μπολατίου - Περιγιαλίου - Σουληναρίου -γίων Θεοδώρων - Ἰσθμίων - Καλαμακίου - Λουτρακίου - Περαχώρας - Πισίων - Σχοίνου - Βέλου - Ἑλληνοχωρίου - Κοκκωνίου - Κρηνῶν - Νεράντζης - Πουλίτσης - Στιμάγκας - Ταρσινν - Βασιλικοῦ - Κάτω Διμηνιο - Κιάτου -  Κρυονερίου - Μουλκίου - Νεαπόλεως - Πασσίου - Τραγάνας - Γελινιατίκων - Ζεμενοῦ - Καμαρίου - Καρυωτίκων - Ξυλοκάστρου - Ὑψηλῶν Ἁλωνίων - Ρίζης - Ἀγγελοκάστρου - Γαλατακίου - ξαμιλίων -  Κατακαλίου - Κόρφου - Λουτρῶν Ὡρ. Ἑλένης - Ξυλοκερίζης - Ρητοῦ - Σοφικο - γιονορίου -γίου Βασιλείου - Ἀθικιῶν - Ἀλαμάνου - Κλένιας - Κλεωνῶν Ἀρχ. - Σολομοῦ - Σπαθοβουνίου - Στεφανίου - Χιλιομοδίου, χωρίς τοῦτο νά ἀποκλείει τήν ὁλοπρόθυμη παρουσία ὁποιουδήποτε ἐκ τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας πού θά ἤθελε νά παραστεῖ.

Ο πατέρες, διαιτέρως τν πλησιεστέρων Περιφερειν, πρέπει νά νημερώσουν τούς δικαιούχους γιά νά λθουν μέ τούς γονείς τους καί νά παραλάβουν τά βιβλιάριά τους αὐτοπροσώπως καθώς καί νά ναγνώσουν στό κκλησίασμα τῶν Κυριακῶν 10ης καί 17ης Φεβρουαρίου 2013, ἀλλά καί στά σπερινά τους Κηρύγματα Παρακλήσεις τήν συνημμένη νακοίνωσι.

 

Εὐχέτης σας μέ ἀγάπη πατρική

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  Ο  ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

 

τήν Κυριακή 17ην Φεβρουαρίου 2013 καί ρα 17.00’ σς προσκαλομε στό Γηροκομεο νδρν Κορίνθου «ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» προκειμένου νά συμμετάσχετε στήν κδήλωσι Οἰκονομικῆς Ἐνισχύσεως παιδιῶν, πού ἔχουν ἀνάγκη, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς  μας. Θά δοθεῖ τό ποσόν τῶν 71.000,00 Εὐρώ σέ Βιβλιάρια τῶν 1.000,00 εὐρώ σέ 71 παιδιά τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

 

Ἐφέτος γιά πρώτη φορὰ θὰ ἐνισχυθοῦν φοιτητὲς τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας, ἀφοῦ οἱ ἐπιταγὲς τῆς συγχρόνης Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, ὅπως ἔχουν διαμορφωθεῖ ἀπὸ τὴν Οἰκονομικὴ κρίσι πού μαστίζει τὴν Χώρα μας, ἐπιβάλλουν ἀμέση καὶ ὄχι μελλοντικὴ στήριξι, ὅπως οἱ «Προικοδοτήσεις» πού ἐγίνοντο τά προηγούμενα χρόνια. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν παιδιῶν-φοιτητῶν ἔγινε ἀπό τίς Ἐνορίες καί τίς 13 Ἀρχιερατικὲς Περιφέρειες τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας μὲ κριτήριο τὴν ἀμέση ἀνάγκη οἰκονομικῆς στηρίξεως, ἔχοντας τὴν συναίσθησι ὅτι καὶ  δεκαπλάσια νά ἦσαν τὰ χρήματα πάλι δέν θὰ ἦταν ἀρκετὰ νά καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες ὅλων τῶν φοιτητῶν.

 

 θετική ἀνταπόκρισι στήν πρόσκλησί μας θά εἶναι γιά μᾶς συμπαράστασι στήν Ποιμαντική μας μέριμνα, ἐνίσχυσι  στίς οκογένειες τν φοιτητῶν μας ἀλλά καί στήριξι τῶν τροφίμων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου μας, οἱ ὁποῖοι χουν βρεῖ σ᾿ αὐτό τήν στοργή, τήν θαλπωρή καί τήν ἀγάπη πού τούς ἀξίζει.

 

     Τς κδηλώσεως θά προηγηθ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός πρός τιμήν τν γίων ποστόλων καί συνεργν το δρυτο τς κκλησίας μας ποστόλου Παύλου, κύλα καί Πρισκίλλης, προστατν τς Χριστιανικῆς συζυγικῆς ζωῆς.

 

     Σᾶς ἀναμένω μέ πολλή πατρική ἀγάπη βέβαιος ὅτι θά ἀνταποκριθῆτε στό κάλεσμα τοῦ Πνευματικοῦ Πατέρα καί Μητροπολίτη σας, ὥστε νά πραγματοποιηθῇ καὶ ἡ προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου μας «τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β’ Τιμ. δ’, 5).

 

 

 

Μέ εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  Ο  ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ