ΠΕΡΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

ριθμ. Πρωτ.     652                                                 ν  Κορίνθ τῇ     28 -  5  - 2012

Πρὸς

ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς καί Ἱερά Ἡσυχαστήρια τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως κατὰ τὴν 25ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. καὶ περὶ ὥραν 19.30’ παρίστασθε εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Παύλου ἐν Κορίνθῳ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων Ἀποστόλου Ἰάσονος, Ἱερομαρτύρων Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Βλασίου, Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Μακαρίου Κορίνθου, Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Ὁσίων Παταπίου, Νίκωνος καί Ὑπομονῆς.

Τὴν 25ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. εὐθύς ἀμέσως μετά τήν ὑποδοχήν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων θὰ τελεσθῇ Ἱερὰ Ἀγρυπνία, καθ᾿ ἥν θὰ ψάλλει ἡ συνοδεία τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Πλάτωνος Κρικρῆ. Τήν 27ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. καὶ περὶ ὥραν 21.00’ θὰ τελεσθῇ ἐπίσης Ἱερὰ Ἀγρυπνία εἰς τόν αὐτόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν καθ᾿ ἥν θὰ ψάλλουν αἱ Μοναχαὶ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Μαψοῦ καὶ εἰς τὸ ἀριστερὸν ἀναλόγιον αἱ Μοναχαὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Ζαχόλης βοηθούμεναι ὑπὸ πασῶν τῶν δυναμένων νὰ ψάλλουν μοναχῶν, ἀδελφῶν πασῶν τῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Ἡσυχαστηρίων. Εἰς τὰς ὡς ἄνω Ἱεράς Ἀγρυπνίας ἐντέλλεσθε ὅπως παρίστασθε μεθ᾿ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ μοναχῶν διά νὰ ἑνώσωμεν τὰς προσευχάς ἡμῶν ἐκλιπαροῦντες τὰς ἱκετευτικάς πρεσβείας τοῦ Ἀποστόλου ἡμῶν θείου Παύλου καὶ τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τῆς ὑπό τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως μαστιζομένης Πατρίδος μας καί τῆς Κορινθίας.

Ἐπίσης κατὰ τὴν 28ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. καὶ περὶ ὥραν 19.00’ ἐντέλλεσθε νὰ παρίστασθε εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱερὸν Ναὸν κατὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου β’, τῆς Ἱ. Συνόδου καί τήν Λιτανείαν τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τοῦ Πολιούχου μας ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.

Ἀναμένοντες ὑμᾶς περιχαρῶς κατά τάς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις διατελοῦμεν,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ