ΛΗΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ριθμ. Πρωτ. 594                                     ν  Κορίνθ τῇ 11ῃ - 5 -2012  

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσιολογιωτάτους καί   Αἰδεσιμωτάτους  Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀποστολικῆς  Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διὰ τοῦ παρόντος διαπέμπομεν ὑμῖν ἐν φωτοστατικῷ ἀντιγράφῳ τὸ ὑπ᾿  ἀριθμ. 1886/816/3-5-2012 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δι᾿ οὗ ὁρίζεται, ὡς ἡμερομηνία λήξεως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ἡ 20ῃ Μαῒου ἐ.ἔ. Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ.

Ἐπίσης γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι παρέχεται ἡ δυνατότης προσδιορισμοῦ καὶ ἑτέρας ἡμερομηνίας, ἐὰν αἱ ἐνοριακαὶ ὑμῶν ἀνάγκαι ἀπαιτοῦσιν τό τοιοῦτον, μὲ σκοπὸν βεβαίως τὴν πραγματοποίησιν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων μέ ὁμιλίαν τῶν Κατηχητῶν, πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ὠφελιμωτάτου θεσμοῦ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καὶ ἐνθάρρυνσιν τῶν νέων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

& ΕΝΤΟΛΗΙ ΑΥΤΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

† ΑΡΧΙΜ. ΑΓΑΠΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ