Περί ἐξαπατήσεως Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἱερῶν Μονῶν καί Ἱερῶν Ναῶν

ριθμ. Πρωτ. 609                                                ν  Κορίνθ τῇ      15 - 5 - 2012

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους, Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος διαπέμπομεν ὑμῖν συνημμένως ἐν φωτοστατικῷ  ἀντιγράφῳ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 2045/861/8-5-2012 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Περί ἐξαπατήσεως Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἱερῶν Μονῶν καί Ἱερῶν Ναῶν», ἵνα λάβητε γνῶσιν καί προσέχητε ἰδιαζόντως.

Δι᾿ οἱανδήποτε σχετικήν πληροφορίαν δύνασθε ν᾿ ἀπευθύνησθε εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς ὥρας Γραφείου καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς Ἐκκλησιαστικούς Ὑπαλλήλους κ. Δημήτριον Ζακούραν καί κ. Ἀντώνιον Καλλιμάνην.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

& ΕΝΤΟΛΗΙ ΑΥΤΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

† ΑΡΧΙΜ. ΑΓΑΠΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ