ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ριθμ. Πρωτ.     427               ν  Κορίνθ τῇ      12- 3 - 2012  

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐκ τῆς Διοικήσεως τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπεφασίσθη ὅπως, ἕνεκα τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας, ἥτις μαστίζει τὴν χώραν ἡμῶν, γίνονται δεκτοὶ – κατόπιν συστατικοῦ ἡμετέρου Γράμματος – φοιτηταὶ καὶ ἑτέρων Πανεπιστημιακῶν ἢ Τεχνολογικῶν Ἱδρυμάτων εἰς ἐπίπεδον προπτυχιακὸν καὶ μεταπτυχιακόν, οἱ ὁποῖοι ὅμως θὰ ἀκολουθοῦν πιστῶς τὸ πρόγραμμα τοῦ Οἰκοτροφείου.

Ἕνεκα τούτου δύνασθε νά συστήσητε εἰς τοὺς ὑπὸ τὴν πνευματικὴν καὶ ποιμαντικὴν ὑμῶν εὐθύνην φοιτητάς ἢ ὑποψηφίους φοιτητάς καὶ τὰς οἰκογενείας των τὸ ἐν λόγῳ Θεολογικὸν Οἰκοτροφεῖον, τὸ ὁποῖον ἐξασφαλίζει τὴν δωρεὰν διαμονὴν καὶ πλήρη διατροφὴν αὐτῶν.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ