ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΙΕΡΕΩΝ

ριθμ. Πρωτ.      438               ν  Κορίνθ τῇ      16 - 3 - 2012  

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος σᾶς κοινοποιοῦμε συνημμένως σέ φωτοστατικό  ἀντίγραφο τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 1191/422/7-3-2012 Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Περί ἐξαπατήσεως Κληρικῶν», γιά νά λάβετε γνώση καί προσέχετε ἰδιαζόντως.

Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτησή Σας σέ θέματα ἀφορῶντα εἰς τό «Ἐφ᾿ ἅπαξ» επίδομα, ὁρίζομε ὑπεύθυνο τόν Ἐκκλησιαστικό Ὑπάλληλο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως κ. Δημήτριο Ζακούρα, ἀπό τόν ὁποῖο δύνασθε νά λαμβάνετε τίς πληροφορίες τίς ὁποίες θέλετε σχετικά μέ τό θέμα καί πλήν αὐτοῦ καί τοῦ Γενικοῦ Ἐκκαθαριστοῦ π. Χρήστου Μαρίνη νά μήν συζητᾶτε θέματα πού αφοροῦν στήν σύνταξή σας καί τά μισθολογικά σας μέ ἀγνώστους ἰδίως αὐτούς πού σᾶς τηλεφωνοῦν…

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ