604 Ηγουμενοσυμβ. για Ι. Λείψανα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

 

 

ριθμ. Πρωτ.      604                                                       ν Κορίνθ τῇ   12- 6 - 2023

Δ/Εορτασμος.Απ.Παυλου.22/Ηγουμ.για.Ι.Λειψανα

 

                                                                                                                                                       

 

Πρὸς

τά Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγ. Γεωργίου Φενεοῦ, Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χιλιομοδίου, Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου, Ἁγίου Βλασίου Ἄνω Συν. Τρικάλων, Παναγίας Κορυφῆς Καμαρίου, τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου καί τό Δ.Σ. τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Παρεκκλησίου Ἁγ. Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

 

Εἰς τάς ἕδρας των.

 

Μετὰ τὴν καθιέρωσι τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων συνεργῶν τοῦ Θείου Παύλου, καὶ πάντων τῶν ἐν Κορινθίᾳ Ἁγίων, κατὰ τάς ἡμέρας τῶν κατ᾿ ἔτος Ἑορταστικῶν Ἐκδηλώσεων ὑπό τόν τίτλον «ΙΖ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2023» διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ὁμοῦ μετά τῆς ἀδελφότητος ὑμῶν αἱ Ἱεραί Μοναί, μεταφέρητε κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 21ης μηνὸς Ἰουνίου ἐ. ἔ. εἰς τό οἴκημα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως προκειμένου νά ἐκτεθοῦν ταῦτα εἰς προσκύνησιν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Κορίνθῳ τὰ Ἱ. Λείψανα τῶν Ἁγίων, τὰ ὁποῖα οἱ Ἱεροί ὑμῶν Ναοί καί αἱ Ἱεραὶ ὑμῶν Μοναὶ κέκτηνται ὡς κάτωθι:

 1. 1.Καθεδρικός Ἱ. Ναός Ἀπ. Παύλου Κορίνθου τό τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Ἰάσονος καί τήν Ἱ. Εἰκόνα Πάντων τῶν ἐν Κορινθίᾳ Ἁγίων.
 2. 2.Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Φενεοῦ τὸ τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.
 3. 3.Ἱ. Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χιλιομοδίου τὴν τιμίαν κάραν τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων.
 4. 4.Ἱ. Μονὴ Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου τὰ τοῦ Ὁσίου Παταπίου (τό ἀπότμημα ἐκ τῆς χειρὸς), Ὁσίας Ὑπομονῆς (τήν τιμίαν κάραν), καὶ τοῦ Ὁσίου Νίκωνος τοῦ Νέου.
 5. 5.Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Βλασίου Ἄνω Συνοικίας Τρικάλων τὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου.
 6. 6.Ἱ. Μονὴ Παναγίας Κορυφῆς Καμαρίου τό τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου Ἀρεχιεπισκόπου Κορίνθου.
 7. 7.Ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Παρεκκλησίου Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος τό ἀντίγραφον τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς «Παραμυθίας» καί
 8. 8.Ἐκ δέ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἡμῶν τά τῶν Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀκύλα, Ἁγ. Ἱερομαρτύρων Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, Διονυσίου τοῦ ἐν Κορίνθῳ καί Σεραφείμ Ἐπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου, τῶν Ἁγ. Μαρτύρων Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, Κοδράτου καί Λεωνίδου τῶν ἐν Κορίνθῳ.

 

Προσέτι γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι θὰ παρίστασθε καὶ τήν Τετάρτην 28ην μηνὸς Ἰουνίου ἐ. ἔ. κατὰ τὸν Μέγαν Συνοδικὸν Ἑσπερινόν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱ ε ρ ω ν ύ μ ο υ β’, εἰς δὲ τὴν ἀμέσως μετὰ ἐπακολουθοῦσαν Ἱ. Λιτάνευσιν ἀνὰ τάς ὁδοὺς τῆς πόλεως Κορίνθου καθ᾿ ἥν ὑμεῖς θὰ λιτανεύσητε τὰ ἐκ τῶν Ἱερῶν ὑμῶν Μονῶν προερχόμενα τίμια Λείψανα ὡς καί τήν Ἱ. Εἰκόνα τῶν ἐν τῇ Κορινθίᾳ Ἁγίων.

Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν Ἁγίων Λειψάνων εἰς τὰς Ἱεράς ὑμῶν Μονὰς θὰ λάβῃ χώραν περὶ τάς μεσημβρινάς ὥρας τῆς 30ης Ἰουνίου ἐ. ἔ. εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν μεταφορὰν τούτων πρὸς ἁγιασμὸν εἰς τὸ Γενικὸν Νομαρχιακὸν Νοσοκομεῖον Κορίνθου, τὰ Στρατόπεδα, τίς Φυλακές, τὴν Ἀστυνομικὴν Διεύθυνσιν Κορινθίας, τὴν Πυροσβεστικὴν καί ἄλλας Ὑπηρεσίας διό καὶ ὑποχρεοῦσθε ὅπως παρευρίσκεσθε ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς παραλαβὴν τούτων.

Ὄντες μάρτυρες τῆς παραμυθίας τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν παρουσίαν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, ἐν χαρᾷ ἀναμένομεν ὑμᾶς μετὰ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἐν τῇ Κορινθίᾳ Ἁγίων ἐν ἐλπίδι τοῦ πλουσίου ἁγιασμοῦ τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἐκ τῆς μεταδοτικῆς τούτων χάριτος καὶ εὐλογίας καὶ διατελοῦμεν,

 

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος καί

ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

 

 

 

Ο ΚΕΓΧΡΕΩΝ ΑΓΑΠΙΟΣ

 

 

 

Κοινοποίησις:

 1. 1.Φ. τῶν ὡς ἄνω Ἱ. Μονῶν παρ᾿ ἡμῖν.
 2. 2.Φ. Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀπ. Παύλου παρ᾿ ἡμῖν.
 3. 3.Φ. Ἱ. Μητρ. Παρεκκλησίου παρ᾿ ἡμῖν.
 4. 4.Φ. «ΙΖ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2023», παρ᾿ ἡμῖν.