ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ριθμ. Πρωτ.       1702                                                                                                                                                                                                                                                         ν  Κορίνθ τῇ      28 - 11 - 2011  

 

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί,

διά τοῦ παρόντος σᾶς συνιστοῦμε νά μεριμνήσετε γιά τὴν δωρεὰν διανομὴ ἀπό τά παγγάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν σας, σύμφωνα καὶ μέ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2520/1986 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» ὑπό τόν τίτλο «Φίλοι Φυλακισμένων».

Ὁ ἐν λόγῳ Σύλλογος δραστηριοποιεῖται εἰς τὸν χῶρο τῶν φυλακῶν ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ διακίνηση τοῦ ὡς ἄνω περιοδικοῦ πρέπει νά καταστήσει τὸν Σύλλογο αὐτόν εὑρύτερα γνωστὸ, γιά τήν ὠφέλεια τῶν φυλακισμένων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτό καὶ συνηγοροῦμε ὑπὲρ τοῦ αἰτήματός των, ὥστε μέ αὐτήν τήν ἀνέξοδη καί χωρίς κόπο ἐνέργειά μας νά ἔλθουμε ἀρωγοὶ.

Εὐχέτης Σας μέ ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ