ΝΕΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ριθμ. Πρωτ.      1619                                                                                                                                    ν  Κορίνθ τῇ   23 - 11 - 2011  

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς πόλεως Κορίνθου.

Ἐνταῦθα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πανοσ/τοι, Αἰδεσ/τοι,

διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἡ ἐν συνέχειᾳ Θ. Λειτουργία εἰς τὴν πόλιν τῆς Κορίνθου ἀρχίσῃ τὴν 6.30’ πρωϊνὴν ἀντὶ τῆς 5.00’ πρωϊνῆς, ἡ ὁποία κατὰ τὰ εἰωθότα ἕως πέρυσι ἴσχυε.

Εἰς τήν ἀπόφαση αὐτή καταλήξαμε λόγω τῆς θεσπισθείσης πλέον Ἀρχιερατικῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας καί τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ τῆς ἐνάρξεως τῆς πρωϊνῆς Θ. Λειτουργίας τὴν 7.00 πρωϊνὴν εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱ. Καθεδρικὸν Ναόν, πρὸς διευκόλυνσιν τῶν πιστῶν διά τὸ ὁμοιόμορφον.

Εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν ὡς ἄνω διατελοῦμεν,

Εὐχέτης Ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Υ.Γ.  Ἐντέλλεσθε ὅπως ἐνημερώσητε τοὺς πιστοὺς ἐνωρίτερον δι᾿ ἀναρτήσεως προγράμματος ἐπὶ τῆς θύρας τοῦ Ἱ. Ναοῦ καὶ διά προφορικῆς ἀνακοινώσεως εἰς τὰς Εὐχαριστιακάς Συνάξεις.