ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ"

ριθμ. Πρωτ.      1540                                                                                                                                           ν  Κορίνθ τῇ   22 - 11 - 2011  

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πανοσ/τοι, Αἰδεσ/τοι,

διὰ τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 6502/2874/8-11-2011 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Περί τοῦ τρόπου ἀποστολῆς τῶν Περιοδικῶν ‘’ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ’’ καί ‘’ΕΚΚΛΗΣΙΑ’’, ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς τά ὡς ἄνω Περιοδικά θά διανέμωνται εἰς τήν καθ᾿ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν διά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, ἕνεκα τῆς ἐπικρατούσης δυσμενεστάτης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία χειμάζει τήν χώραν ἡμῶν.

Μετ᾿  εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ