Κ.Υ.Α. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 Κ. Υ. Α. ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID- 19.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

 

 

ριθμ. Πρωτ.  1074                                                                                                            ν Κορίνθ τῇ   18 - 10 - 2022

 

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια, Ἱερά Προσκυνήματα καί Ἱερά Καθιδρύματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Διά τοῦ παρόντος διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως τῷδε, ἐν φωτοστατικῷ ἀντιγράφῳ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 4913/2064/17-10-2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 58309/14-10-2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β’ 5335)», τό ὁποῖο ἀναρτήσαμε εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, ἵνα λάβητε γνῶσιν καί τηρήσητε ἐπ᾿ ἀκριβῶς ὅσα ἀναγράφονται εἰς τό ὡς ἄνω Ἐγκύκλιον Σημείωμα.

 

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος καί

ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

Ο ΚΕΓΧΡΕΩΝ ΑΓΑΠΙΟΣ

 

Κοινοποίησις:

Φ. Ἐγκυκλίων παρ᾿ ἡμῖν.