ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ριθμ. Πρωτ.  1321 ν  Κορίνθ τῇ 14ῃ - 10 - 2011  

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί τά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

Διὰ τοῦ παρόντος διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως τῷδε, ἐν φωτοστατικῷ ἀντιγράφῳ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 5931/2623/12-10-2011 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Διαβίβασις Ἐγκυκλίου ὑπ᾿ ἀριθμ. 2920» καί ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις, ἀντὶ θείου Κηρύγματος, τὴν Κυριακὴν τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 16ην μηνὸς Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας.

Μετ᾿ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

2920 12920 22920 3