ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

ριθμ. Πρωτ.    1057                                                                                   ν  Κορίνθ  τῇ      22 - 7 - 2011

 

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

      Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί,

 

     ἔπειτα ἀπό βάσιμες πληροφορίες καί ἀναφορές, οἱ ὁποῖες καταφθάνουν στήν Ἱ. Μητρόπολη φαίνεται ὅτι μονομερῶς καί ἀπό μερικούς ἱερεῖς μας παραβιάζονται οἱ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 104/26-2-2007 καὶ 837/9-5-2008 Ἐγκύκλιοι «περὶ τελέσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων ἐντὸς τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν» καὶ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 422/6-3-2009 Ἐγκύκλιο Σημείωμα «περὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος», ἀφοῦ καὶ γάμοι ἀντικανονικῶς τελοῦνται σέ Ἐξωκκλήσια καὶ ἰδιαίτερα στόν αὔλειο χῶρο τους!!! καὶ ἀλόγιστοι στολισμοὶ, (ἀκόμη καὶ στήν ἁγία Κολυμβήθρα!!!), πραγματοποιοῦνται. Ἀποτέλεσμα: οἱ μέν Ἱ. Ναοί νά μετατρέπωνται σέ «τόπους διασκέδασης», «κοσμικά κέντρα» καί «παιδικούς σταθμούς», οἱ δέ πιστοὶ καί οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ εἴδους νά διαμαρτύρωνται ἐναντίον ὅσων ἱερέων τηροῦν ἀπαρεγκλίτως τίς Συνοδικές καί ἑπομένως καί τίς ἡμέτερες ἐντολές καί νά κυκλοφορεῖ καί ἡ φήμη ὅτι ὁ θρησκευτικός Γάμος κοστίζει περισσότερα χρήματα, τά ὁποῖα, σημειωτέον, δέν καταφθάνουν στά ταμεῖα τῶν Ἱ. Ναῶν ἀλλά στούς «εἰδικούς» πού παρουσιάζουν «χλιδάτες» τελετές καί μάλιστα σέ ἡμέρες οἰκονομικῆς κρίσεως, μέ ἀποτέλεσμα νά δυσφημίζονται τά Ἱερά Μυστήρια (Γάμου, Βαπτίσεως κ.λ.π.) καί οἱ Χριστιανοί μας νά ἐπιλέγουν εἴτε τόν Πολιτικό Γάμο ὡς οἰκονομικό, εἴτε τήν ἐλεύθερη συμβίωση ὡς βολική, ἤ τό τραγικώτερο… νά ἐφαρμόζουν τήν μέχρι τώρα εἰρωνική καί θυμόσοφη φράση «καί στόν Γάμο τους Βαπτίσια»!!!

     Κατόπιν αὐτῶν γίνεται γιά τελευταία φορά γνωστό ὅτι, ὅσα παραγγέλλομε σέ σᾶς διὰ τῶν ὡς ἄνω Ἐγκυκλίων στηρίζονται σέ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (πρβλ. τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2850/2008 Ἐγκύκλιο «περὶ τῆς τελέσεως Ἱερῶν Μυστηρίων εἰς ἰδιωτικὰ Παρεκκλήσια καὶ ὑπαιθρίους χώρους» καὶ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 4325 π.ἔ. /331/16-2-2009 Ἐγκύκλιο Σημείωμα «περὶ τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς βαπτίσεις «μαρτυρικῶν»), οἱ ὁποῖες ἀσφαλῶς στηρίζονται στήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας στίς ὁποίες κατά καθῆκον καί τήν πίστη μας πρέπει νά ὑπακούομε. Γι᾿ αὐτό καὶ ἀπαιτοῦμε καὶ τὴν ἰδική σας ὑπακοή καί τήν πιστή τήρηση καί ἐφαρμογή αὐτῶν τῶν Ἐγκυκλίων Ἐντολῶν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πατέρες μου, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἔχει καὶ Ἱεραρχία καὶ Τάξη, στίς ὁποῖες ὀφείλομε ὑπακοὴ συμφώνως πρὸς τίς Ἀποστολικές προσταγές: «Πείσθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» (Ἑβρ. ιγ’, 17), «Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» ( Α΄ Κορ. ιδ’, 40) καὶ ὄχι ἀνυπακοὴ καὶ ἀταξία μέ τό νά πράττει ὁ καθένας ὅ,τι θέλει ἢ μή ἐπιβάλλοντας τὴν τάξη, ὡς ὀφείλῃ. Κάνοντας «πολιτικὴ» σέ βάρος τῆς ὑπακοῆς, τὴν ὁποία ὑποχρεοῦται κάθε Κληρικὸς νά βιώνει ἀλλά καὶ τῆς εὐταξίας, τὴν ὁποία εἶναι ὑποχρεωμένος νά τηρεῖ, ἀποδεικνύει ὅτι ἀδιαφορεί γιὰ τὸν κίνδυνο τῆς πλήρους ἐκκοσμικεύσεως καί ἀποϊεροποιήσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας, ὅπως σᾶς ἔχω ἐξηγήσει πολλές φορές.

     Χρειάζεται, λοιπόν, πρῶτοι ἐμεῖς νά κατανοήσουμε τήν ἀλήθεια τῶν ἀνωτέρω. Πρέπει πιστά νά τά ἐφαρμόζουμε, ἐξηγῶντας τήν σκοπιμότητα τῶν ἀνωτέρω ἀληθειῶν στούς προσερχόμενους πιστούς γιά τήν τέλεση τῶν Ἱ. Μυστηρίων, καί στούς οἰκείους τους ἀλλά καί στούς ἐπαγγελματίες καί τό πῶς πρέπει νά ἐνεργοῦν καί τί νά περιμένουν ἀπό τούς Ἱερεῖς καί τήν Ἐκκλησία κατά τήν τέλεση τῶν μυστηρίων.

     Τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀττικῆς μπορεῖ νά παραβιάζεται ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 2850/2008 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ νά τελοῦνται Βαπτίσεις καὶ Γάμοι σὲ ἰδιωτικὰ Παρεκκλήσια, καὶ ὑπαιθρίους χώρους – παρὰ τὸ ὅτι ἐκ τῆς περιοχῆς ἐκείνης προκλήθηκε ἡ ἐν λόγῳ Ἀπόφασις τῆς Ἱ. Συνόδου – τοῦτο δὲν ὑποχρεώνει ἐμᾶς νὰ δίδωμε ἀντικανονική «εὐλογία» ὥστε νὰ παραβιάζεται καὶ στὴν Ἱ. Μητρόπολή μας ἡ ὡς ἄνω Ἐγκύκλιος. Δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴ ἀλλὰ παράδειγμα πρὸς μίμηση.

     Ἀκόμη ἐφιστοῦμε τὴν προσοχὴ σας στὸ φαινόμενο, τὸ ὁποῖο συχνά παρατηρεῖται, νὰ παραπέμπετε δηλαδή τοὺς ἐνδιαφερομένους στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά νὰ λάβουν «κατ᾿ ἐξαίρεση ἄδεια», ἀποφεύγοντας γιά λόγους, τοὺς ὁποίους προανεφέραμε, νὰ λάβετε θέση καί νά ἑρμηνεύσετε στούς Χριστιανούς τούς λόγους γιά τούς ὁποίους τά μυστήρια τελοῦνται μόνο στούς Ἐνοριακούς Ναούς καί πουθενά ἀλλού ἀλλά καί πῶς πρέπει νά τελοῦνται.

     Ἐπιβάλλεται τίς ἀποφάσεις μας νά τίς στηρίζουμε καί νά μή αὐθαιρετοῦμε. Ἄλλωστε πάντα τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν  κ ο ι ν ή   ἀπόφαση ὅλων μας τήν ὁποία, ὅσον μέ ἀφορᾶ πάντοτε ἐφαρμόζω καί στηρίζω γι᾿ αὐτό καί ἀπορῶ καί στενοχωροῦμαι ὅταν δέν πράττετε καί σεῖς τό ἴδιο…

     Ἐπίσης σᾶς τονίζουμε τήν ὑποχρέωσή σας γιά τήν πιστή τήρηση τῶν Ληξιαρχικῶν στοιχείων στά Βιβλία Βαπτίσεων, Γάμων, Κηδειῶν κ.λ.π. καί τά Ἀρχεῖα τοῦ Ναοῦ. Μέ λεπτομέρεια καί καθαρά, νά σημειώνετε τά στοιχεῖα τῶν πιστῶν, ἔχοντας τήν αἴσθηση εὐθύνης γιά τήν παροχή πληροφοριῶν καί μετά τήν ἀποχώρησή σας ἀπό τόν Ἱ. Ναό, πού ὑπηρετεῖτε, ἀκόμη καί μετά τήν εἰς Κύριον ἐκδημία σας. Ἐκτός τῶν ἄλλων καταγράφεται ἡ «ἱστορία» τῆς Ἐνορίας σας μέ τήν τήρηση βιβλίων, γι᾿ αὐτό ἐπιβάλλεται νά μεριμνᾶτε γιά τήν συμπλήρωση τῶν ἀπαιτουμένων στοιχείων, τήν εὐπρέπεια καί τήν φύλαξη τῶν βιβλίων.

     Τὸ παρόν Ἐγκύκλιο Σημείωμα, ὡς ἡ τετάρτη γραπτὴ ἐντολή μου, τὴν ὁποία λαμβάνετε, πέραν τῶν ὅσων ἔχουμε ἀποδεχθεῖ στὰ Ἱερατικὰ Συνέδρια καὶ κατά  τήν ἀνάπτυξη τοῦ εἰδικοῦ θέματος: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ», σέ Ἱερατικὴ μας Σύναξη, εἶναι καὶ ἡ τελευταία!!!

     Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς «πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ» (Ἑβρ. β’, 2) ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω θεμάτων θά λάβει τὴν πρέπουσα μισθαποδοσία. Δέν εἶναι καιρός; 

 

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ