ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀγαπητοί μου συμπρεσβύτεροι, ὁσιώτατοι/ες Μοναχοί καί Μοναχές,

ἀδελφοί μου φίλτατοι,

ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μὲ τίς μεσιτικὲς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, Προστάτου καὶ Ἐφόρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μετά τήν σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα ἐκ βάθρων ἀνακαίνιση: α΄) τοῦ ἐν ἀναστολῇ εὑρισκομένου Ὀρφανοτροφείου τῆς Ἁγίας Χλόης, τό ὁποῖο μέχρι σήμερα προσωρινά στέγασε τήν Ἱ. Μητρόπολή μας β΄)τῆς Κροκιδείου Αἰθούσης, γ΄) τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» στήν Ἀρχαία Κόρινθο, δ΄) τήν, μετά τήν ἐγκατάλειψή του ἀπό τήν Ἀντιπεριφέρεια, μετατροπή τοῦ «Λυσιππείου» σέ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» ε΄) τήν σέ καθημερινή βάση ἀνακούφιση πλέον τῶν 4.500 ἀνθρώπων ἀπό τήν «ΘΕΟΠΡΟΣΟΡΑ», τήν γνωστή πλέον Τράπεζα Τροφῶν καί Ἐνδυμάτων, τήν Φιλάνθρωπη κίνηση καί προσφορά ἀπό τά λοιπά Κοινωφελῆ μας Ἱδρύματα καί τίς Ἐνορίες μας, τῶν ὁποίων τά ἔξοδα συντήρησης καί λειτουργίας φθάνουν τά 3.000.000,00 ΕΥΡΩ ἐτησίως, μᾶς ἀξίωσε μέσα ἀπό μύρια βάσανα καί ταλαιπωρίες, ὅπως σᾶς ἀνακοίνωσα ἤδη κατά τὴν ΙΘ΄ Ἱερατικὴ μας Σύναξη, νά ἐπισκευάσωμε, νά ἀποκαταστήσωμε καί νά ἀνακαινίσωμε στό κάλλος πού τοῦ ἁρμόζει καί στ΄) τὸ ἀπὸ τριακονταετίας περίπου «παροπλισθέν» καί ἀπό τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὁλοσχερῶς φθαρέν Ἱστορικὸ Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τὸ ὁποῖο ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τῆς κατασκευῆς του (1930), Ἀρχιερατεύοντος τότε στήν Κορινθία τοῦ γεραροῦ Μητροπολίτου της καί ἔπειτα Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Ἀντιβασιλέως Κυροῦ Δαμασκηνοῦ τοῦ Παπανδρέου, μαζὶ μὲ τό διατηρητέο κτίριο τῆς πάλαι ποτὲ Ἱερατικῆς Σχολῆς ἀποτελοῦσαν, ἀποτελοῦν καὶ πρέπει νά συνεχίσουν νά ἀποτελοῦν τό σημεῖο ἀναφορᾶς καί τό κόσμημα τῆς μετασεισμικῆς πόλεως Κορίνθου ἀλλά καί τό Κέντρο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Ζωῆς καί Διοίκησης. Ἦταν ὁ χῶρος αὐτός ἀπό τῆς ἀνοικοδομήσεώς του, σέ δίσεκτους γιά τήν Κορινθία χρόνους, χῶρος διαμονῆς καί δραστηριοποιήσεως τῶν μακαριστῶν Προκατόχων μου Δαμασκηνοῦ, τοῦ καί κτήτορος, Μιχαήλ (Κωνσταντινίδου), Προκοπίου (Τζαβάρα) καί Παντελεήμονος (Καρανικόλα) ἀλλά καί ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως καί Προγραμματισμοῦ ὅλων τῶν Τομέων Δράσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου. Μέ ἄλλα λόγια, ἐδῶ κτυποῦσε ἡ καρδιά τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά ἕνα περίπου αἰῶνα, γι᾿ αὐτό καί κρίθηκε ὅτι εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ἐπαναλειτουργία του, ὥστε ἐδῶ πάλι νά συνεχίσῃ νά κτυπᾷ καί ἡ καρδιά τῆς Ἐκκλησίας σύν Θεῷ καί νά εὐεργετεῖ διά τῆς πίστεως «ψυχάς ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε» (Πρβλ. Ρωμ. ιδ΄ 15).

Ἔτσι τό εἶδαν, τό ἐγνώρισαν, τό ἀγάπησαν καί τό ἀπήλαυσαν, ἀλλά καί ἔτσι τό θέλουν νά εἶναι καί νά μένει τά πνευματικά μας παιδιά πού ἐνεργά παρακολουθοῦσαν τίς ἐργασίες ἀνακαίνισης. Οἱ Κορίνθιοι. Ἀντάξιο τῆς Ἱστορίας τοῦ τόπου καί τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πόλεως τῆς Κορίνθου.

Ἡ ἠθική καί ὑλική συμπαράστασή σας στήν πραγματοποίηση τοῦ ἐγχειρήματος - ὀνείρου αὐτοῦ, ὑπῆρξε τῷ ὄντι σημαντικὴ γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ πάντων σᾶς ἐξέφρασα τίς ταπεινές μου εὐχαριστίες μακαρίζοντας προσέτι τίς ψυχές τῶν Προκατόχων μου καί πάντων ὅσων ἐργάσθηκαν πλησίον των στήν ὑλοποίηση τῶν Θεοπνεύστων καί ὑπό τοῦ Ἀποστόλου μας ἐμπνεόμενων Ἐκκλησιαστικῶν καί Πνευματικῶν ὁραματισμῶν. Γι᾿ αὐτό «πάλιν καὶ πολλάκις» εὐγνωμόνως σᾶς εὐχαριστῶ καί σᾶς συγχαίρω. Τοῦτο τό πράττω ὄχι γιά τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση – συνεισφορὰ μόνον, ἀλλὰ κυρίως γιά τὴν κατανόηση τήν σύμπνοια καί ἑνότητα, τά ὁποῖα χαρακτηρίζουν πλέον τό φρόνημα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καὶ γιά τά ὁποῖα «ἐν Κυρίῳ καυχῶμαι» κατὰ τὴν προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου μας, ἀφοῦ πολλά ἔπαθα καί ἐκοπίασα. Πράγματι, ὡς ὁ ἐλάχιστος 89ος διάδοχός Του, βιώνω πλέον καί αἰσθάνομαι καί διατυπώνω ὅπως καὶ Αὐτὸς αἰσθανότανε καὶ ἔγραφε στούς προγόνους μας Κορινθίους «οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἥν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι» (β΄ Κορ. θ, 2)!

Θλίβομαι ἀκόμη, ὅταν τό σκέπτομαι, ἀλλ᾿ εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου ἀληθὲς καί γι᾿ αὐτό σ᾿ αὐτή τήν στιγμή περιορίζομαι μόνο στό να σᾶς τό ἐκφράσω, ὅτι στὴν προσπάθεια μας αὐτὴ ἐλάχιστοι ἦλθαν ἀρωγοί «ἐκ τῶν ἐχόντων καὶ τῶν κατεχόντων» καὶ «ὑπευθύνων καί ἀνευθυνοϋπευθύνων» τοῦ Τόπου. Διά τοῦτο ἀκωλύτως δύναμαι, νά ἐπαναλάβω τήν ἄλλη ἀνεπανάληπτη ἔκφραση τοῦ Ἀποστόλου μας, ἀλλά πάντα μέ καύχηση ἐν Κυρίῳ, «ταῖς χρείαις μου καί τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται» (Πραξ. κ΄, 34). Ἡ Τοπικὴ μας Ἐκκλησία ἀναζωπυρώσασα τόν ζῆλο καί τά χαρίσματά της καί ἐντελῶς μόνη ἀλλά καί χωρίς τήν συνδρομή οὐδενός ἐξ αὐτῶν ἀπέδειξε γι᾿ ἄλλη μία φορά τί δύναται νά πράξει ὅταν διαχειρίζεται με πίστη, χρηστότητα, οἰκονομία καί φειδώ τούς ὑλικούς καί ἠθικούς πόρους της. ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ! Καὶ αὐτὸ «ὡς Θεοῦ δῶρο» πρέπει νά ἀποτελεῖ ἀφορμὴ γιά δοξολογία τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Γι᾿ αὐτό ἐξ ὅλης ψυχῆς καί διανοίας μου ἀναφωνῶ ἐκφράζοντας πιστεύω ὅλους μας:

Δόξα σοι Ἅγιε, δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Βασιλεῦ Οὐράνιε «ἐπί πᾶσι οἷς περέχεις ἡμῖν ἀγαθοῖς»!

Γνώρισμα, ἀδελφοί μου, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀνθρώπων εἶναι νά ἐργαζόμεθα καί νά ζοῦμε κατά τήν προτροπή τοῦ Κυρίου μας μέ πίστη στό Θεό, μὲ ὑπευθυνότητα, διαφάνεια, διάθεση προσφορᾶς, ἀνιδιοτέλεια, ταπεινότητα καί ἀγάπη καὶ κυρίως νά ἀποφεύγουμε συστηματικῶς τὴν προβολὴ πρὸς διαφύλαξη τοῦ ἔργου μας ἀπὸ τὴν κενοδοξία καὶ τὸ ζηλόφθονο μῖσος τοῦ «ἀρχεκάκου», ὁ ὁποῖος διά τῶν ὀργάνων του «ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πετρ. ε΄, 8). Αὐτό χωρίς οἴηση, κομπασμούς καί προκλήσεις ἐπιλέξαμε νά πράξουμε κι ἐμεῖς κατά την ἡμέρα αὐτή πού ἐπισήμως παραδίδουμε καί πάλι τήν Μητρόπολή μας στή Διακονία τοῦ Φίλτατου μας Ποιμνίου τῶν λατρευτῶν μας Κορινθίων. Καί χαίρω πού καί σεῖς συμφωνήσατε μαζί μου. Ἀποφασίσαμε, λοιπόν, χωρίς ἰδιαίτερες ἐκδηλώσεις, ἑορτασμούς καί προσκλήσεις ἀντί πανηγυρικῶν Ἐγκαινίων καὶ μάλιστα σέ μία χρονικὴ περίοδο ὅπου ὁ Λαὸς μας πένεται καὶ ἡ Πατρίδα μας δίδει μάχες ἀξιοπρεπείας καὶ ἀγῶνες «σωτηρίας» σὲ Εὐρωπαϊκοὺς καὶ παγκοσμίους θεσμοὺς καὶ Forum, ταπεινά καί ἀπέριτα νά τελέσωμε τὸν Ἁγιασμὸν τῶν Ἐγκαινίων τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Οἴκου τὴν Δευτέρα, 22αν Ἰουνίου 2015, τὸ ἀπόγευμα καὶ περὶ ὥραν 18:00, μέ τήν εὐκαιρία μάλιστα τῆς ἐδῶ μετακομιδῆς τῶν Ἁγίων Λειψάνων τῶν τῆς Κορινθίας Ἁγίων καί τά ὁποῖα στή συνέχεια θά ἐκτεθοῦν σέ προσκύνηση στόν Καθεδρικό μας Ναό τοῦ Ἀπ. Παύλου μέ τήν εὐκαιρία τοῦ καθορισθέντος ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τους στά πλαίσια πάντοτε τῶν «Θ΄ Κορίνθου Παυλείων». Στόν Ἁγιασμό τῶν Ἐγκαινίων συγχαίρων τιμητικά καί φιλάδελφα θά παραστῆ ὁ ἀδελφός μου Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ καθώς εἶχε προγραμματισθεῖ νά προστῆ στήν Ὁλονυκτία πού ἀκολουθεῖ.

Κατόπιν αὐτῶν Σᾶς ἀναμένω, πατέρες μου ἀγαπητοί, μέ λαχτάρα καί θά χαρῶ, ἄν καί τά μέλη τῶν παρ᾿ ἡμῖν Συμβουλίων καί οἱ λοιποί συνεργάτες καί οἰκογένειές σας παραστοῦν στήν Ἱστορική αὐτή γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας Τελετή καθώς αὐτοί ἀποτελοῦν μαζί μας τό λεῖμμα μέσῳ τοῦ ὁποίου ἀνθρωπίνως δραστηριοποιεῖται ἡ Ἐκκλησία μας. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ, τό καθιερωμένο κέρασμα καί τήν ξενάγησή σας στούς χώρους τοῦ Ἐπισκοπείου περί ὥραν 19:30 μ.μ. θὰ παραταχθῆτε ἔμπροσθεν τῶν προπυλαίων τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, κατὰ τὰ προγραμματισθέντα γιά τήν ὑποδοχή καί ἐκεῖ τῶν Ἁγίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων τῆς Κορινθίας μας καί τήν ἔναρξη τῶν «Θ΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ».

     Ἡ ἡμέρα αὐτή, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡμέρα δικὴ σας, εἶναι ἡμέρα δικὴ μας, εἶναι ἡμέρα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, εἶναι ἡμέρα τῆς Κορίνθου μας, εἶναι ἡ ἡμέρα «καθ᾿ ἥν ἀπελάβομεν καὶ αὖθις τὸ πρυτανεῖον τῆς διοικήσεως τῆς ἐν Κορίνθῳ παροικούσης Ἁγίας Ἐκκλησίας σύν ἀποδείξει τῆς τοῦ Χριστοῦ θείας βοηθείας καὶ καταστροφῇ τῆς ἐκ τοῦ πανδαμάτορος χρόνου ἀλλοιώσεως. Καὶ ταύτῃ εὐχαῖς καὶ λιτανείαις συνευφραινόμενοί τε καὶ συναγαλλόμενοι ψαλμοῖς ἐκβοήσωμεν καὶ ᾄσμασιν, μακαρίζοντες δ᾿ ἅμα τοὺς ἀοιδίμους Κτήτορας».

     Τέλος καί πρός γνώση ἀλλά καί γιά τήν ἐξυπηρέτηση ὅλων σας σᾶς γνωρίζω ὅτι ἡ διεύθυνση τῶν ἀνακαινισμένων πλέον Γραφείων εἶναι ἡ γνωστή σας ἀπό παλαιά Κροκιδᾶ ἀρ. 4 Τ.Κ. (201 00). Οἱ ἀριθμοί τῶν τηλεφώνων: 2741 0 22547, 22549, FAX: 20340 ἡ ἠλεκτρονική μας διεύθυνση: www.imkorinthou.org καί τό email mitropoli@imkorinthou.org.

Διάπυρος ὑμῶν Εὐχέτης ἐν ἀγάπῃ πολλῇ καί εὐχαριστίαις θερμαῖς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ