ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2015

 

ριθμ. Πρωτ.   460                                                                                                             Ἅγιον Πάσχα 2015    

Δ/ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ/ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ 19η

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

Πρός

τόν ερόν Κλρο, τίς Μοναστικές δελφότητες καί τόν Εσεβ Λαό τς ερς

καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεώς μας.

 

        Πολυπόθητα καί ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,

 

«Χριστός Ἀνέστη»!

 

δύο ἀθάνατες καὶ αἰώνιες λέξεις ἀντηχοῦν σήμερα μὲ χαρὰ καὶ θρησκευτικό περιεχόμενο στά στόματα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Δύο αἰώνιες λέξεις νίκης καὶ ἐλευθερίας, χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως πλημμυρίζουν τίς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν τὴν συνείδηση ὅτι «τέκνα Θεοῦ εἰσί» (πρβλ. Ἰω. α΄ 12) καὶ ὅτι ἀναγεννήθηκαν διὰ τοῦ Σταυρωθέντος, Ταφέντος καὶ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μὲ τὸ θανατοκτόνο αὐτὸ μήνυμα καὶ τὴν ἀληθινὴ αὐτὴ διαβεβαίωση ἡ Ἐκκλησία μας λαμπροφοροῦσα τὴν «πανήγυριν τῶν πανηγύρεων» εὐαγγελίζεται στόν κόσμο τὴν ἀσύλληπτη καὶ θεοπρεπῆ νίκη τῆς ζωῆς κατὰ τοῦ θανάτου. Ἀναγγέλλει «πάσῃ τῇ κτίσει» (Μαρκ. ιστ΄, 15) τὴν κατίσχυση τοῦ φωτὸς κατὰ τοῦ σκότους, τῆς ἀλήθειας κατὰ τοῦ ψεύδους τῆς Ἐλευθερίας κατὰ τῆς τυραννίας, τῆς μετάνοιας κατὰ τῆς ἁμαρτίας.

«Χριστὸς ἀνέστη»! Τὸ ἔρεβος καὶ τὸ σκότος τοῦ Ἅδη εἶναι πλέον ἀνίσχυρα νά κρατήσουν τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ. «Μάτην φυλάττεις τὸν Τάφον κουστωδία, οὐ γὰρ καθέξει τύμβος αὐτοζωΐαν», γράφει τό συναξάρι τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου γιά νά ἐξηγήση τήν ἀλήθεια τοῦ λόγου.

«Χριστὸς ἀνέστη»! Ἡ Θεία ἀλήθεια διαστρεβλώνεται πρὸς στιγμὴν ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη μοχθηρία, ἀλλ᾿ ἐγείρεται κατόπιν παντοδύναμη καὶ πανίσχυρη!

«Χριστὸς ἀνέστη»! Ἡ αἰώνια Δικαιοσύνη πιέζεται πρὸς στιγμὴν ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη αὐθαιρεσία ἀλλὰ θεοπρεπῶς ἀνορθώνεται καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας!

«Χριστὸς ἀνέστη»! Ἡ πάσης φύσεως βία, ἡ τρομοκρατία μπορεῖ πρὸς καιρὸν νά συνθλίψῃ κάθε ἐλευθερία σκέψεως συνειδήσεως, γνώμης λόγου…, ἀλλ᾿ ἡ ἐλευθερία πυργώνεται καὶ πάλι καὶ κατακρημνίζει τοὺς ἅρπαγες τῶν δικαίων, τῆς πνευματικῆς ἤ καὶ τῆς σωματικῆς ἐλευθερίας.

«Χριστὸς ἀνέστη»! Καμμία δύναμη τῶν σκοτεινῶν παθῶν δέν δύναται νά συσκοτίσῃ καὶ νά ἀμαυρώσῃ τὴν ἁγιότητα, ὅπου αὐτὴ ὑπάρχει καὶ διαλάμπει. Φωτεινὰ παραδείγματα τῆς ἀλήθειας αὐτῆς τό νέφος τῶν ἁγίων παλαιῶν καί συγχρόνων.

«Χριστὸς ἀνέστη»! Καὶ συνήγειρε «τὸν Ἀδὰμ χειρὶ παντοδυνάμῳ», ἀλλὰ καὶ ὅσους ἀγωνίζονται καὶ πάσχουν στόν κόσμο αὐτὸ μετανοοῦντες καὶ πιστεύοντες «τῷ Εὐαγγελίῳ» (πρβλ. Μαρκ. α΄ 15).

«Χριστὸς ἀνέστη»! Καὶ τὸ Ἅγιον Ὄνομά Του συνέχει καὶ συγκρατεῖ τὸν κόσμο.

‘’Εἰς τέσσαρας μόνον λέξεις συγκεφαλαιοῦνται καὶ τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια τοῦ Χριστοῦ: Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!... Εἰς ἑκάστην ἐξ αὐτῶν εὑρίσκεται ἀπὸ ἕνα Εὐαγγέλιον καὶ εἰς τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια εὑρίσκεται ὅλον τὸ νόημα ὅλων τῶν κόσμων τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων. Καὶ ὅταν ὅλα τὰ αἰσθήματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὅλαι αἱ σκέψεις του συγκεντρωθοῦν εἰς τὴν βροντὴν τοῦ πασχαλινοῦ αὐτοῦ χαιρετισμοῦ: «Χριστὸς ἀνέστη!», τότε ἡ χαρὰ τῆς ἀθανασίας σείει ὅλα τὰ ὄντα καὶ αὐτὰ ἐν ἀγαλλιάσει ἀπαντοῦν, ἐπιβεβαιοῦται τὸ πασχάλιον θαῦμα: «Ἀληθῶς ἀνέστη!»’’, ἔγραφε ἕνας ἐκ τῶν Ἁγίων τοῦ αἰῶνος μας, ὁ Ἰουστῖνος Πόποβιτς, στό βιβλίο του «Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος».

«Χριστὸς ἀνέστη»! Χαρῆτε ἀδελφοί! Εἴθε ὁ ἀναστάς Κύριος νά στείλῃ στόν ταραγμένο κόσμο μας, στήν πολύπαθη Πατρίδα μας, στόν καθένα μας τὴν ἀπὸ Αὐτὸν ἀπορρέουσα ἀγάπη καὶ εἰρήνη, ἀναγεννῶντας καὶ φωτίζοντας τὴν ψυχὴ καθ᾿ ἑνὸς μας.

«Χριστὸς ἀνέστη»! – Χαρά στόν Κόσμο - Χαρά Μεγάλη!

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα.

 

 

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριο εὐχέτης Σας

καί πάντοτε μέ Πατρική ἀγάπη καί στοργή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

 

Ὁ Κορίνθου, Σικυῶνος, Ζεμενοῦ, Ταρσοῦ καί Πολυφέγγους

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ