18η ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ

 

ριθμ. Πρωτ.  1231                                                                 ν Κορίνθ τῇ   10 - 11 - 2014

 

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

Ἀδελφοί καί πατέρες,

 

διά τοῦ παρόντος Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τὴν 17ην Νοεμβρίου ἐ. ἔ., ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 9.00’ π.μ. εἰς τήν «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑΝ» ἐν Κορίνθῳ, θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ΙΗ’ Ἱερατικὴ Σύναξη μέ θέμα: «Αἱρέσεις καί σήμερα; Ὀρθή καί λανθασμένη ἀντιμετώπιση», καί μέ εἰσηγητή τόν Αἰδεσ. Πρωτ. κ. Ἰωάννην Δελημπαλτᾶν, Ὑπεύθυνον τοῦ Γραφείου Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως.

Θά ἐπακολουθήσουν συζητήσεις ἐπί τῆς εἰσηγήσεως καί ἐπί ἄλλων πνευματικῶν, διοικητικῶν καί κοινωνικῆς φύσεως θεμάτων.

Ἡ παρουσία Σας εἶναι ὑποχρεωτική.

 

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ