ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ριθμ. Πρωτ. 1145                                            ν Κορίνθ τῇ   2 - 10 - 2014


 

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

     Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 4648/2072/19-9-2014 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Περὶ τῆς ἀναβαθμίσεως τοῦ ἱστοτόπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» γνωρίζομεν ὑμῖν τὰ κάτωθι:

     α) Στό πλαίσιο τῆς ἀναβαθμίσεως τοῦ ἱστοτόπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος W.W.W. ecclesia. gr, ἀπεφασίσθη ὁ ἐμπλουτισμὸς τῆς ἑνότητος «Ἐπικαιρότητα» μὲ σημαντικὲς εἰδήσεις Ἐκλησιαστικοῦ, προνοιακοῦ καὶ πολιτιστικοῦ χαρακτῆρος ἀπὸ τὶς ποικίλες δράσεις πού ἀναλαμβάνει ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μητρόπολις στίς τοπικὲς κοινωνίες. Οἱ εἰδήσεις αὐτὲς θὰ ἀναρτῶνται καὶ στούς λογαριασμοὺς τῆς Ἐκκλησίας στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως (Facebook, Twitter), πρὸς πληρέστερη προβολὴ τῶν πρωτοβουλιῶν, τὶς ὁποῖες ἀναλαμβάνετε, καὶ τὴν εὐαισθητοποίησι τῆς κοινῆς γνώμης, ἰδιαιτέρως πρὸς ἐνίσχυσι τοῦ Κοινωνικοῦ ἔργου, ποὺ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας ἐπιτελεῖ.

     β) Διὰ τὸν σκοπὸν τοῦτο παρακαλοῦμεν τὸ ἐνημερωτικὸ ὑλικό, δηλαδὴ ἀνακοινώσεις φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἣ ὅ,τι ἄλλο συναφές, νά τὸ ἀποστέλλετε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στούς Ἀρχιερατικοὺς Ἐπιτρόπους σας, αὐτοὶ μὲ τὴν σειρὰ τους νά τὸ ἀποστέλλουν στήν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας mitropoli@imkorinthou.org ὑπ᾿ ὄψιν Διακόνου π. Παναγιώτου Ἀναστασοπούλου, ὥστε τοῦτο νά προωθηθῇ εἰς τὸν ὑπεύθυνον Διαδικτύου καὶ ἠλεκτρονικῆς Ἐπιστολικῆς Ἀλληλογραφίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

     γ) Ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν σας στό ὅτι τό ἀποσταλὲν ὑλικὸ νά εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπιλεγμένο στό νά προβάλλεται τὸ Ἐκκλησιαστικὸν ἔργο τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ὄχι νά ἐπιδιώκεται ἡ αὐτοδιαφήμισις καὶ ἡ αὐτοπροβολή.

     Διὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη πληροφορία σχετικῶς μὲ τὰ ὡς ἄνω δύνασθε νά ἐπικοινωνῆτε μὲ τὸν Διάκονο π. Παναγιώτη Ἀναστασόπουλο στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εὐχέτης Σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ