Εγκύκλιος για την διασφάλιση της Ηλεκτροδοτήσεως σε ευπεθείς ομάδες καταναλωτών.

Κατόπιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Ἰωάννου Μανιάτη, περί ἀναστολῆς τῶν διακοπῶν ἠλεκτροδοτήσεως λόγῳ χρεῶν καί τῆς ἀμέσου ἐπανασυνδέσεως παροχῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος διά τάς εὐπαθεῖς ὁμάδας καταναλωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐγγεγραμμένοι εἰς τούς καταλόγους τῶν κοινωνικῶν προνοιακῶν δομῶν Δήμων, Περιφερειῶν καί τῆς Ἐκκλησίας καί συμφώνως με τό ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 5141/2320/9-12-2013 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Περί τῆς διασφαλίσεως τῆς ἠλεκτροδοτήσεως εἰς εὐπαθεῖς ὁμάδας καταναλωτῶν», διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα, ὅπως δι᾿ ὅσους ἐκ τῶν Ἐνοριτῶν σας εἶναι ἤδη ἐγγεγραμμένοι εἰς τάς Ἐκκλησιαστικάς καταστάσεις τῶν σιτιζομένων καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον βοηθουμένων καί στούς ὁποίους ἔχει διακοπεῖ ἠλεκτροδότησις λόγῳ ἀνεξοφλήτων λογαριασμῶν ἐκδίδετε, ἀφοῦ σᾶς ζητηθεῖ, σχετικήν βεβαίωσι. Τό γνήσιον τῆς ὑπογραφῆς σας θέλει θεωρηθῇ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, διό καί θά διαβιβάζητε αὐτάς ἁρμοδίως Ἐσεῖς πρός τήν Ἱεράν Μητρόπολιν.

Μετ᾿ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ