ΕΡΑΝΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ

ριθμ. Πρωτ.     1322                                                                                              ν Κορίνθ τῇ   6 - 11 -2013


 

 

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Ἔρανος ἡμέρας τῶν Πτωχῶν».


Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

ὅλοι μας γνωρίζουμε ὅτι τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι σωστικό. Τοῦτο ὅμως δέν μᾶς περιορίζει ὅσον ἀφορᾷ στήν Φιλανθρωπία καί στήν Κοινωνική Προσφορά καί Ἀλληλεγγύη. Ἀντιθέτως μᾶς βαρύνει σάν Ποιμένες πού εἴμαστε, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο ψυχή ἀλλά καί σῶμα. Ἔτσι δέν μποροῦμε ν᾿ ἀδιαφοροῦμε ὅταν οἱ συνάνθρωποί μας πάσχουν καί ὑποφέρουν ἰδιαιτέρως τά τελευταῖα αὐτά χρόνια κατά τά ὁποῖα ἡ φτώχεια μᾶς ἔχει γιά τά καλά «ἀγκαλιάσει» ὅλους μας.

Χωρίς λοιπόν νά μᾶς τό ἐπιβάλει κανείς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι σάν κήρυκες τῶν Εὐαγγελικῶν λόγων νά συμπαραστεκόμαστε στούς συνανθρώπους μας καί ἰδιαίτερα τίς γιορτινές αὐτές ἡμέρες πού θά ἔλθουν μέ εὐκαιρία τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο. Γι᾿ αὐτό τό προϊόν τοῦ Ἐράνου ὑπέρ τῶν Πτωχῶν ἐφέτος θά πρέπει νά εἶναι ἀνάλογο μέ τίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας καί ὄχι μέ τήν οἰκονομική ὕφεση.

Ἔτσι γιὰ τὴν καλύτερη ἀπόδοσή του Ἐράνου καί τοῦ Φιλοπτώχου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι:

1.Γιὰ ἐφέτος ὁ Ἔρανος τῶν Πτωχῶν θὰ γίνει στὶς πόλεις Κορίνθου, Λουτρακίου, Κιάτου, Ξυλοκάστρου καὶ Νεμέας τὴν 7ην καὶ 9ην Δεκεμβρίου 2013 καὶ στὰ ὑπόλοιπα χωριά τὴν Κυριακὴ 8ην Δεκεμβρίου 2013.

2.Τὰ κουπόνια πού θά διατεθοῦν στήν Ἐνορία σας θὰ τά παραλάβετε ἀπὸ τόν Ἀρχιερατικό σας Ἐπίτροπο καί πρέπει νά τά διαθέσετε ὅ λ α.

3.Σᾶς ἀποστέλλεται ἰδιαίτερο κατατοπιστικό ἔντυπο πού περιέχει τόν ἀξιοθαύμαστο Ἀπολογισμό τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ἔργου στήν Μητρόπολή μας καί τό ὁποῖο ἐπιβάλλεται νά τό διανείμετε τίς ἡμέρες πού προηγοῦνται τοῦ Ἐράνου στά σπίτια τῶν Χριστιανῶν σας, ὥστε νά ἐνημερωθοῦν καί στή συνέχεια νά βοηθήσουν μέ ὅλη τους τήν καρδιά.

4.Γιά τήν ἀρτιότερη διεξαγωγή τοῦ Ἐράνου ἐπιβάλλεται νὰ συγκροτήσετε εἰδικὲς ὁμάδες (συνεργεῖα) καὶ νὰ περάσετε ἀπ᾿ ὅλα τά σπίτια καί τά καταστήματα τῆς Ἐνορίας σας, ἐπειδή τά προβλήματα τῶν ἀναξιοπαθῶν καὶ πτωχευσάντων, ἰδιαίτερα ἐκείνων πού φεύγουν γιὰ θεραπεία στὸ Ἐξωτερικό, εἶναι πολλά καί τά ἔξοδα περισσότερα…

5.Ὅπως πάντοτε σᾶς τονίζω δέν ζητῶ ἀπό ἐσᾶς προσωπικά τήν παραμικρή οἰκονομική συνδρομή. Οὔτε καί ἀπό τό Ταμεῖο τοῦ Ναοῦ σας ζητῶ κάτι. Ἐκεῖνο πού ἀπαιτῶ εἶναι ἡ δραστηριοποίησή σας καί ἡ ἠθική συμβολή σας στήν καλή ἀπόδοση τοῦ ἐράνου μας καί στήν ἀνακούφιση τῶν πτωχῶν παιδιῶν σας γιά τά ὁποῖα θά δώσετε μαζί μου λόγο στόν σαρκωθέντα Κύριό μας.

6.
Τὸ προϊόν τοῦ Ἐράνου, θὰ παραδοθεῖ στὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπὸ σας τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν 12ην Δεκεμβρίου 2013.

7.
Οἱ Ἐνορίες πού ἔχουν Φιλόπτωχο Ταμεῖο (Ἐνοριακὸ) θὰ κρατήσουν τὰ μισὰ χρήματα ἀπὸ ὅσα εἰσπράξουν στὸν Ἔρανο. Θὰ κόψουν ὅμως Γραμμάτιο Εἰσπράξεως τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τους καὶ τὰ ἄλλα μισὰ θὰ τά παραδώσουν στὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο.

8.Οἱ Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι ὑποχρεοῦνται νὰ παραδώσουν στὴν Ἱ. Μητρόπολη τὸ ἀργότερο μέχρι τήν 13ην Δεκεμβρίου 2013: α) τὸ προϊὸν τοῦ Ἐράνου καὶ β) ὅλα τὰ παραστατικὰ στοιχεῖα μὲ τὴν σχετικὴ κατάσταση.

             Εὐελπιστῶ στὴν πιστὴ τήρηση καί στήν μέ φιλοτιμία δραστηριοποίηση καί ἀνταπόκρισή σας. Ὅλα ὅσα σᾶς γράφω παραπάνω πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νά ἐφαρμοσθοῦν καί νά ἔχουμε τό καλλίτερο δυνατό ἀποτέλεσμα. Μέ τίς σκέψεις αὐτές εὔχομαι καλό και εὐλογημένο τό ἅγιο Δωδεκαήμερο τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Θεοῦ μας καί διατελῶ,

Εὐχέτης σας μέ ἀγάπη πατρική καί ὁλόθερμες προτροπές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

    † Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

eranosagapis2013