ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «Ένας από εμάς» (One of Us)

Εγκύκλιος με θέμα την: «Συγκέντρωση υπογραφών εκ μέρους Ευρωπαίων Πολιτών προκειμένου να επανεξετασθεί και ενδεχομένως ακυρωθεί η υπό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομιμοποίηση της χρηματοδοτήσεως δι’ Ευρωπαϊκών κονδυλίων των τεχνολογικών ερευνών με ανθρώπινα έμβρυα».

 

ριθμ. Πρωτ.       1100                                                        ν Κορίνθ τῇ   5 - 9 - 2013

 

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τάς ἕδρας των.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Ἀγαπητοί Πατέρες,

 

σὲ συ­νέ­χει­α τοῦ ὑπ᾿ ἀ­ριθμ. Πρωτ. 3135/1517/2-9-2013 Ἐγ­κυ­κλί­ου Ση­μει­ώ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, τό ὁποῖον μᾶς ἀπεστάλη, μέ θέ­μα: «Πε­ρὶ τῆς πα­νευ­ρω­παϊκῆς πρω­το­βου­λί­ας ‘’Ἕ­νας ἀ­πὸ ἐ­μᾶς’’» δι­ὰ τοῦ πα­ρόν­τος σᾶς γνω­ρί­ζου­με τὰ ἀ­κό­λου­θα:

Τό­σον ὁ Πα­νιε­ρώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ἀ­χαΐας κ. κ. Ἀ­θα­νά­σι­ος, Δ/ντης τοῦ Γρα­φεί­ου τῆς Ἀν­τι­προ­σω­πεί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος στήν Εὐ­ρω­παϊκὴ Ἕ­νω­ση (Ε.Ε.), ὅ­σον καὶ ὁ Σύλ­λο­γος Προ­στα­σί­ας Ἀ­γεν­νή­του Παι­διοῦ «Η ΑΓΚΑΛΙΑ» ἐ­νη­μέ­ρω­σαν τὴν Ἱ­ε­ρὰν Σύ­νο­δον τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος δι­ὰ τὴν προ­σπά­θει­αν, πού κα­τα­βάλ­λε­ται σὲ δε­κα­ε­πτὰ χῶ­ρες τῆς Εὐ­ρω­παϊκῆς Ἑ­νώ­σε­ως (Ε.Ε.) ἀ­νά­με­σα στίς ὁ­ποῖ­ες πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται καὶ ἡ Χώ­ρα μας, δι­ὰ τὴν δι­α­σφά­λι­σιν τοῦ δι­και­ώ­μα­τος τῆς ζω­ῆς κά­θε ἀν­θρω­πί­νης ὑ­πάρ­ξε­ως ἀ­πὸ τὴν σύλ­λη­ψί της.

Ἡ προ­σπά­θει­α συ­νί­σταται στήν συγ­κέν­τρω­σι ὑ­πο­γρα­φῶν ἐκ μέ­ρους Εὐ­ρω­παίων Πο­λι­τῶν, ὥ­στε νά ἐ­πα­νέλ­θῃ πρὸς συ­ζή­τη­σιν στό Εὐ­ρω­παϊ­κὸ Κοι­νο­βού­λι­ο τὸ θέ­μα τῶν χρη­μα­το­δο­τή­σε­ων ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν δῆ­θεν ἐ­ρευ­νῶν στό ἔμ­βρυ­ο, οἱ ὁ­ποῖ­ες ὅ­μως μέ­χρι τώ­ρα στήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ἔ­χουν κα­τα­στή­σει, δυ­στυ­χῶς, τὸ ἔμ­βρυ­ο πει­ρα­μα­τό­ζω­ο καὶ ἀν­τι­κεί­με­νο ἐμ­πο­ρι­κῆς ἐ­κμε­ταλ­λεύ­σε­ως μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τὴν τε­ρά­στι­α αὔ­ξη­σι τοῦ ἀ­ριθ­μοῦ τῶν ἀμ­βλώ­σε­ων καὶ τὴν χρη­σι­μο­ποί­η­σι τοῦ ἐ­κτρω­τι­κοῦ ὑ­λι­κοῦ καὶ βλα­στο­κυτ­τά­ρων ὡς ἐ­νι­σχυ­τι­κὰ τρο­φῶν ἤ τὴν δη­μι­ουρ­γί­α καλ­λυν­τι­κῶν κ.λ.π.!!!

Ἕ­νε­κα τού­των καὶ γι­ά τὴν ἀ­να­τρο­πὴ τῆς ἐ­φαρ­μο­γῆς τέ­τοι­ων ἀ­πο­φά­σε­ων εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νά εὐ­αι­σθη­το­ποι­η­θοῦν οἱ Χρι­στι­α­νοὶ μας καὶ νά ὑ­πο­γρά­ψουν δη­λώ­σεις ὑ­πο­στη­ρί­ξε­ως, ὥ­στε νά ἐ­πα­νέλ­θῃ πρὸς συ­ζή­τη­σι τὸ θέ­μα ἐ­νώ­πι­ον τοῦ Εὐ­ρω­παϊ­κοῦ Κοι­νο­βου­λί­ου μέ σκο­πὸ νά ἀ­πο­κλει­σθῇ ἡ χρη­μα­το­δό­τη­σι, ἐκ μέ­ρους τῆς Εὐ­ρω­παϊ­κῆς Ἑ­νώ­σε­ως, ἐ­ρευ­νῶν στά ἔμ­βρυ­α μέ τίς τρα­γι­κὲς συ­νέ­πει­ες γι᾿ αὐ­τὰ καὶ τὴν ἀ­πο­τρό­παι­α ἐ­κμε­τά­λλευ­σί τους.

Γι­ά τὴν κα­λύ­τε­ρη ἐ­νη­μέ­ρω­σί σας, σᾶς ἀ­πο­στέ­λλου­με συ­νημ­μέ­νως ἐν φω­το­στα­τι­κῷ ἀν­τι­γρά­φῳ τίς σχε­τι­κὲς ἐ­πι­στο­λές, δι­ὰ τῶν ὁ­ποί­ων ἐ­νη­με­ρώ­θη­κε ἡ Ἱ­ε­ρὰ Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, τὶς ὁ­ποῖ­ες πα­ρα­κα­λεῖ­σθε καὶ νά με­λε­τή­σε­τε ἰ­δι­αι­τέ­ρως.

Ἐ­πί­σης λαμ­βά­νε­τε καὶ φω­το­στα­τι­κὸ ἀν­τι­γρα­φο τοῦ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΙΣ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: Ένας α­πὸ μας», πού θὰ ὑ­πο­γρά­ψουν οἱ πι­στοί, ὅ­σοι κι ἐ­ὰν θέ­λουν, ἀ­πὸ τὴν Ἐ­νο­ρί­αν σας, ἀ­να­γρά­φον­τας ἐ­παρ­κῶς ὅ­λα τὰ στοι­χεῖ­α, τὰ ὁ­ποῖ­α καὶ θά ὑ­πο­βάλ­λε­τε στήν Γραμ­μα­τεί­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως μέ­χρι τῆς 30ης Σε­πτεμ­βρί­ου ἐ. ἔ.

Εὐ­νό­η­τον εἶ­ναι ὅ­τι ἐ­πι­βάλ­λε­ται νά ἐ­νη­με­ρώ­ση­τε τοὺς ἐ­νο­ρί­τες σας καὶ νά τοὺς προ­τρέ­ψε­τε νά ὑ­πο­γρά­ψουν τὴν σχε­τι­κὴ δή­λω­σι.

 

Μετ᾿ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 


ΙΣ img094

 

ΙΣ img095

 

ΙΣ img096

 

ΙΣ img097

 

 

ΙΣ img099