ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ριθμ. Πρωτ. 897                               ν  Κορίνθ  τῇ      5 - 7 - 2013

 

 

 

Πρὸς

τά Ἡγουμ/λια τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τάς ἕδρας των.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

 

 

     Διὰ τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 2648/1255/28-6-2013 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅπως γνωρίσητε ἡμῖν ἐγγράφως ἐάν α) ἔχῃ καταφύγει εἰς τήν καθ᾿ ἡμᾶς Ἱ. Μονήν ἤ τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον ὁ κ. Παναγιώτης Ἀργυρόπουλος τοῦ Ἠλία, ἐκ Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς β) διῆλθεν δι᾿ αὐτῆς/οῦ καί γ) γνωρίζητε τι περί αὐτοῦ, καθότι οὖτος ἐξαφανισθείς ἐκ τῆς οἰκίας του, πιθανῶς πρός τόν σκοπόν τῆς ἐγκαταβιώσεώς του εἴς τινα Ἱ. Μονήν οὐδέν ἴχνος ἀφῆκεν προς ἀνησυχίαν τῶν συγγενῶν του.

       

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ