ΙΕ’ Ἱερατικὴ Σύναξις

ριθμ. Πρωτ.       778                                                                 ν  Κορίνθ  τῇ      31 -  5  - 2013

Δ/Εορτασμος Απ. Παυλου 13/Εγκύκλιος 15ης Ιερ. Συνάξεως

                                                   ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους και Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,

ἐνῷ πλησιάζει κι᾿ ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Tοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας καὶ προστάτου Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου διὰ τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τὴν 14ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Παρασκευήν καὶ περὶ ὥραν 9.00’ π. μ. εἰς τήν «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑΝ», ἐν Κορίνθῳ, θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ΙΕ’ Ἱερατικὴ Σύναξις μὲ ὁμιλητήν τόν Ἐλλογιμώτατον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀπόστολον Νικολαΐδην καί θέμα: «Χαρίσματα, Χαρισματοῦχοι στήν Ἐκκλησία». Εἰς τήν συνέχειαν θά δοθοῦν ὁδηγίαι μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῶν «Ζ’ Κορίνθου Παυλείων 2013».

Τῆς Ἱερατικῆς μας Συνάξεως θὰ προηγηθῇ ὡς συνήθως δέησις, ἡ δὲ παρουσία σας εἶναι ὑποχρεωτικὴ.

Εὐχέτης πάντων Ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ