ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

 

ριθμ. Πρωτ.  435                                                                   ν Κορίνθ τῇ   12 - 3 - 2013


 

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια, Ἱερά Προσκυνήματα καί τά εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Διά τοῦ παρόντος καί κα­τό­πιν συγ­κε­κρι­μέ­νων αὐθαιρέτων καί καταλυτικῶν τοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ Συνταγματικῶς κατοχυρωμένου αὐτοδιοικήτου αὐτῆς γε­γο­νό­των, πού ἔλαβαν χώραν σὲ κά­ποι­ους ­ε­ροὺς Να­οὺς, Ἱερές Μονές καὶ ­δρύ­μα­τα τῆς καθ᾿ ­μᾶς ­πο­στο­λι­κῆς ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, ἐκ μέρους διαφόρων ὑπηρεσιῶν τοῦ Δημοσίου σᾶς πα­ραγ­γέ­λλο­μεν ­πως ­πὸ τοῦ­δε καὶ εἰς τὸ ­ξῆς οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν θὰ δέχεται καί θά συ­νερ­γά­ζε­ται με ­ποι­ον­δή­πο­τε ἄλ­λον ὀρ­γα­νι­σμὸ ­πη­ρε­σί­α ­κό­μη καὶ τοῦ Δη­μο­σί­ου, χω­ρὶς τὴν προηγούμενη γρα­πτὴ συγ­κα­τά­θε­σι καί ἄδεια πρὸς τοῦ­το ὑπ᾿ ­μοῦ τοῦ νο­μί­μου ­να­πλη­ρω­τοῦ μου, ὡς νο­μί­μως καί κανονικῶς ἐκ­προ­σω­πού­ντων τό Νο­μι­κόν Πρό­σωπον τῆς ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κορίνθου.

Σὲ πε­ρί­πτω­σι μὴ συ­μμορ­φώ­σε­ώς σας ἤ ἀνοχῆς τῶν ἀ­νω­τέ­ρω θὰ ἐ­πι­βλη­θοῦν οἱ Νό­μι­μες καὶ Κα­νο­νι­κὲς κυ­ρώ­σεις.

 

Εὐχέτης σας ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ