ΠΕΡΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ριθμ. Πρωτ.    419                                                                                            ν  Κορίνθ  τῇ     26 - 2 - 2013

Δ/Εγκ./Εξ. Ιεραποστολης

 

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τάτους καί Αἰδεσ/τάτους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Ἀδελφοί καί πατέρες μου ἀγαπητοί,

διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργανώνει καὶ κατὰ τὸ τρέχον ἔτος 2013 τὴν «Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» κατὰ τὴν β’ ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Νηστειῶν, ἤτοι ἀπὸ 24ης ἕως 30ης Μαρτίου 2013.

Σκοπὸς τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ὡς ἄνω «Ἑβδομάδος» εἶναι ἡ προώθησις καί ὁ ἐπιστηριγμός τοῦ διεξαγωμένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην διά τοῦ εὐαγγελισμοῦ   πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν ἔνταξιν αὐτῶν εἰς τὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία μας.

Ὅθεν κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας 24ην Μαρτίου ἐ.ἔ., ὁπότε ἄρχεται ἡ «Ἑβδομὰς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» περιαχθήσεται ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις δίσκος πρὸς οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τῶν Ἱεραποστολικῶν κλιμακίων τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας εἰς Ἀφρικὴν καί Ἀσίαν, ἀφοῦ πρῶτον ἀναγνωσθῇ ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις ἡ συνημμένη ἀνακοίνωσις μετ᾿ εὐκρινείας καί καθαρότητος. Ἐπίσης, κατὰ παλαιὰν συνήθειαν, εἰς τὴν προσπάθειαν αὐτὴν πρέπει νά συμμετάσχουν καὶ οἱ νέοι τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων ἐνισχύοντες ἐκ τοῦ ὑστερήματός των τήν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου καί κατανοοῦντες ὅτι ἡ πίστις καί τό Εὐαγγέλιο διαδίδονται δι᾿ ὅλων τῶν μέσων καί ὑπό πάντων ἀνεξαιρέτως τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Προς τούτοις δέον ὅπως ἐνημερωθοῦν ἐγκαίρως ὑφ᾿ ὑμῶν οἱ Κατηχηταί καί αἱ Κατηχήτριαι τοῦ Ναοῦ σας διά τάς ἀναλόγους ἐνεργείας των.

Τὰ συγκεντρωθησόμενα ποσὰ ἐκ τοῦ, εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς περιαχθησομένου, δίσκου καὶ τὰ ἐκ τῆς συνδρομῆς τῶν μαθητῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων νὰ κατατεθῶσιν ὑπὸ τῶν προέδρων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων ἐντὸς πέντε ἡμερῶν καί μέχρι τῆς 29ης Μαρτίου τὸ ἀργότερον εἰς τὸν ὑπ᾿ ἀριθμ. 5509 - 040940 - 608 Λογαριασμόν τῆς Τραπέζης Πειραιῶς Κορίνθου καί ἀντίγραφον τῆς ἀποδείξεως καταθέσεως νά δοθεῖ εἰς τούς κατά τόπους Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ καταρτίσουν κατάσταση τῆς Ἀρχιερατικῆς τους Περιφερείας ἀποστείλλουν ἅπαντα τα δικαιολογητικά εἰς τό Λογιστήριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὥστε καὶ ἡμεῖς μὲ τὴν σειρὰν μας νά ἀποστείλωμεν ταῦτα πρός τήν «Ἀποστολικὴν Διακονίαν διά τὴν Ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν». 

Εὐελπιστῶν εἰς τήν πλήρη, ἔγκαιρον, συνεπῆ καί πρόθυμον ἐφαρμογήν τῶν ἀνωτέρω, διατελῶ,

Μετ᾿ εὐχῶν καί ἀγάπης πατρικῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

 

ἡ σημερινὴ ἡμέρα τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ ἀπόφασι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχει ἐπιλεγεῖ ὡς ἡ ἐναρκτήριος ἡμέρα τῆς «Ἑβδομάδος τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς». Δηλαδὴ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία καλούμεθα νὰ ἐνδιαφερθοῦμε ὅλοι μὲ ἀδελφικὴ εὐαισθησία καὶ Χριστιανικὴ εὐθύνη γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ζοῦν στὶς χῶρες ὅπου δραστηριοποιοῦνται οἱ Ἱεραποστολικές προσπάθειες. Πρέπει ἀκόμη νά ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τοὺς ἴδιους τούς Ἱεραποστόλους, ποὺ ἄφησαν τὶς ἀνέσεις τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ καὶ καταπονοῦνται σὲ Ἀφρική, Ἀσία καὶ ἄλλα μέρη γιὰ τὴν διάδοσι τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου. Ἀλλά καί γιὰ τοὺς Νεοφωτίστους, γιὰ τοὺς Κατηχουμένους, γιά ὅλους ἐκείνους ποὺ καλλιεργοῦν ψυχὲς ὥστε νὰ δεχθοῦν τὸν Σωτήρα Χριστὸ καὶ πού σπέρνουν παντοῦ τὸν λυτρωτικὸ λόγο Του, πρέπει νά ἐνδιαφερθοῦμε.

Μὲ τὴν χρηματικὴ βοηθειά σας στὸν δίσκο, ποὺ θὰ περιαχθῇ, θὰ δυναμώσῃ τὸ φῶς τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας καὶ θὰ γίνῃ πιὸ εὔκολος ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ πεινοῦν καὶ διψοῦν ὄχι μόνο τα ὑλικά ἀγαθά ἀλλά κυρίως τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.

Κατόπιν αὐτῶν σᾶς προτρέπω πατρικὰ καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ ἐνισχύσετε τὴν προσπάθεια αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας. Θυμηθεῖτε τοὺς μακρυνοὺς ἀδελφούς μας, γίνετε καὶ σεῖς συνεργοὶ τῶν Ἱεραποστόλων ὑπακούοντας μὲ τὸν τρόπο σας στὴν προσταγὴ τοῦ Χριστοῦ: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ...» (Ματθ. κη’, 19).

Μέ εὐχές καί ἀγάπη πατρική

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ