ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ριθμ. Πρωτ.    1113       ν  Κορίνθ τῇ      18- 10 - 2012

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους, Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 4268/1947/11-10-2012 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τὰς ἐκδηλώσεις ἑορτασμῶν τῶν 100 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Μακεδονίας» γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκὴς Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 8ης μηνὸς Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ. ἀπεφάσισεν ὅπως τὴν 26ην Ὀκτωβρίου 2012, ἡμέραν τῆς Ἱερᾶς μνήμης τοῦ πολιούχου Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου καὶ ἐπέτειον ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης, κατὰ τὴν ἀνατολήν τοῦ ἡλίου καὶ περὶ ὥραν 6:45’ π. μ., σημειωθῇ χαρμόσυνος κωδονοκρουσία εἰς ἅπαντας τους Ἱεροὺς Ναοὺς διάρκειας 10-15 λεπτῶν.

Ἕνεκα τούτου, διά τοῦ παρόντος, ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως τὴν 26ην Ὀκτωβρίου 2012 καὶ ἀπὸ ὥρας 6:45’ ἕως 7:00’ πρωϊνῆς ἠχήσουν χαρμοσύνως ἅπαντες οἱ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν, τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων καὶ τῶν Προσκυνηματικῶν Ἱερῶν Ναῶν κατὰ διαστήματα.

Ἡ ὡς ἄνω ἐνέργεια ἔχει συμβολικὸν χαρακτῆρα, καθὼς τὸ πρῶτον φῶς τῆς ἐπετειακῆς ἡμέρας τῆς 26ης Ὀκτωβρίου (μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καὶ ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Συμπρωτευούσης) θὰ συνοδεύηται ὑπὸ τοὺς ἤχους τῶν συνακτηρίων κωδώνων, ἀντιπροσωπευτικῶν συμβόλων τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῶν μεγάλων στιγμῶν τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἔθνους καὶ κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον ἀποστέλλεται Πανελλήνιον μήνυμα συμμετοχῆς ὅλων ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸν ἑορτασμὸν τῆς πολυπαθοῦς Ἑλληνικοτάτης Μακεδονίας μας.

Προσεπιδηλοῦμεν ὅτι τὸ Ὑπουργεῖον Μακεδονίας καὶ Θράκης, ὡς γνωρίζει ἡμῖν διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 899/18-10-2012 ἐγγράφου τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, ἔχει ἔλθει ἤδη εἰς ἐπικοινωνίαν μετὰ τῆς Ε.Ρ.Τ. διά τὴν ἀπ᾿ εὐθείας μετάδοσιν τῆς ὡς ἄνω δράσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν συλλογὴν εἰκονογραφημένου ὑλικοῦ μὲ κωδωνοκρουσίας ἀπὸ ἀκριτικάς περιοχὰς τῆς Πατρίδος μας προκειμένου νὰ δοθῇ ἡ εἰκὼν τοῦ ταὐτόχρονου Πανελλαδικοῦ ἑορτασμοῦ.

Σημειωτέον ὅτι οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ θὰ ἔχουν σημαιοστολισθῇ ἀπὸ τῆς 25ης Ὀκτωβρίου ἕως καὶ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ.

Εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν ἀνωτέρω διατελοῦμεν,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ