ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ

ριθμ. Πρωτ.   204 ν  Κορίνθ τῇ      23ῃ - 2 -2012  

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πανοσ/τοι, Αἰδεσ/τοι,

διά τοῦ παρόντος  διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως τῷδε, ἐν φωτοστατικῷ ἀντιγράφῳ, τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 819/312/16-2-2012 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλίσεων» καὶ ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ἀναγνωσθῇ αὕτη ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 18ην μηνὸς Μαρτίου ἐ.ἔ., κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ὡσαύτως παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅπως διοργανώσητε εἰς συνεργασίαν μετά τῶν Κατηχητῶν τῆς Ἐνορίας ὑμῶν διδασκαλίαν σχετικοῦ πρὸς τὰς Ἱερατικάς Κλίσεις καὶ τὴν Ἱερωσύνην μαθήματος εἰς τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, κατὰ τήν ἐπικειμένην Ἑβδομάδα Ἱερατικῶν Κλήσεων, ἀγομένης ταύτης ἀπό 12ης - 18ης Μαρτίου 2012, (ἐνδεικτικῶς ὑπενθυμίζομεν ὑμῖν τὸ μάθημα 16, «Ὁ Θεὸς δίνει τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας», τῆς Βαθμίδος 3Α  τῶν Κατηχητικῶν Βοηθημάτων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας).

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ