5ΑΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ριθμ. Πρωτ.      1092                                                                                                                                             ν  Κορίνθ τῇ   2α -8-2011  

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως τὴν Κυριακὴν 14ην τρέχοντος μηνὸς τελέσητε τήν καθιερωμένην ἐτησίαν ἐπιμνημόσυνον δέησιν, εὐθὺς μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν κυροῦ Παντελεήμονος ἐπὶ τῇ συμπληρώσει πέντε (5) ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐκδημίας του.

Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἀμοιβῶν εἰς τοὺς πνευματικοὺς ἡμῶν «προγόνους», ἀποτελεῖ ὑποχρέωσιν, πρωτίστως ὅμως ἐκδήλωσιν σεβασμοῦ, τιμῆς, εὐλαβείας καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν ἀείμνηστον προκάτοχον ἡμῶν καὶ Πνευματικὸν Πατέρα χρηματίσαντα πάντων ὑμῶν, ὅστις τούς πλείστους ἐξ ὑμῶν ἐχειροτόνησεν. 

Ἀνακοινώσητε δὲ εἰς τοὺς πιστοὺς τὴν τέλεσιν τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὅπως ἑνώσουν μεθ᾿ ὑμῶν τὰς προσευχάς των ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀλήστου μνήμης μακαριστοῦ Ἱεράρχου κυροῦ Παντελεήμονος.

Μετ᾿ εὐχῶν καί ἀγάπης πατρικῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ