ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ριθμ. Πρωτ.  1072 ν  Κορίνθ τῇ      28 - 7 -2011  

Πρὸς

ἅπαντα τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱ. Ἐνοριακῶν Ναῶν, τά Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων ὡς καί τά Δ.Σ. τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί Ἱδρυμάτων τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀγαπητοί μου συνεργάτες καί ἀδελφοί,

τελευταῖα ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο τῆς διαρρήξεως Ἐκκλησιαστικῶν χώρων (Ἱ. Ναῶν, Ἱ. Ἐξωκκλησίων, Ἱ. Μονῶν, «Γευμάτων Ἀγάπης», «ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» κ.λ.π.) μέ σκοπό τήν κλοπή. Τό φαινόμενο αὐτό, λόγῳ καὶ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τὴν ὁποία διέρχεται ἡ χώρα μας, τῆς ἀπροσδιόριστης παρουσίας τῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν, τήν ἔλλειψη ἀστυνομεύσεως στά χωριά μας ἀλλὰ καί γενικώτερα τῆς κρίσεως θεσμῶν καὶ ἀξιῶν, ἔχει προσλάβει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις καί ἂν δέν φροντίσουμε ἐγκαίρως γιὰ τὴν διασφάλιση τῶν χώρων, τοὺς ὁποίους μᾶς ἐνεπιστεύθη ἡ Ἐκκλησία καὶ τήν φύλαξή τους, θά μεταβληθεῖ σέ λαίλαπα καί γιά τόν τόπο μας καί γιά τήν Ἐκκλησία μας.

Γι᾿ αὐτό, καθηκόντως, ἐντελλόμεθα νά μεριμνήσετε γιὰ τὴν αὔξηση τῶν μέτρων διαφύλαξης, ἐπιτήρησης καὶ προστασίας τῶν κάθε εἴδους Ἐκκλησιαστικῶν χώρων.

Ὀφείλουμε νά φροντίσουμε γιὰ τὴν τοποθέτηση συστημάτων συναγερμοῦ, σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στοὺς ὑαλοπίνακες τῶν θυρῶν, τῶν παραθύρων, τῶν φεγγιτῶν ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου ἀνοίγματος στούς τοιχους, ἀξιόπιστων κλειδαριῶν καὶ γενικῶς λήψη μέτρων, τὰ ὁποῖα νά παρέχουν ἐχέγγυα ἀσφαλείας κατὰ τὸ ἀνθρωπίνως δυνατό.

Ὁμοίως παραγγέλλουμε τὴν διασφάλιση τῶν κυτίων συλλογῆς χρημάτων ἀπό κηροπωλησία, τῶν προσφορῶν ὑπὲρ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἤ τῆς Ἱ. Μονῆς, ἤ τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου κ.λ.π. ὥστε αὐτά νά μὴ προκαλοῦν τὴν βουλιμία τῶν ἐμπαθῶν ἀδελφῶν μας, γιατί, ὁ,τιδήποτε ἐπιτρέπουμε νά προκαλεῖ, ἀποτελεῖ ἁμαρτία ἀφοῦ μετατρέπει κι᾿  ἐμᾶς σέ συνενόχους στὴν ἰδικὴ τους ἀδυναμία καὶ πτώση.

Ἡ εὐλάβεια τῶν πιστῶν μας, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, φανερώνεται καὶ διὰ τῆς προσφορᾶς τιμαλφῶν ἀναθημάτων (τάματα) σέ περίπυστες Ἱερές Εἰκόνες, σέ Ἁγία Λείψανα κ.τ.ὅ., τὰ ὁποῖα μέχρι τώρα τοποθετούσαμε πάνω σ᾿ αὐτά σάν ἔκφραση εὐγνωμοσύνης καὶ σέ ἀνάμνηση θαυμαστῶν Θείων ἐπεμβάσεων. Τοῦτο ὅμως, ἐνῷ μαρτυρεῖ τὴν εὐσέβεια τοῦ λαοῦ μας καὶ τίς ὑπερφυσικές ἐπισκέψεις τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ διὰ πρεσβειῶν ἢ τῆς Θεοτόκου ἢ τῶν Ἁγίων τῆς πίστεώς μας, δέν παύει νά ἐρεθίζει τὴν κακοβουλία ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἀθεόφοβοι καθώς φαίνονται δέν φείδονται οὔτε τῶν ἱερῶν χώρων οὔτε τῶν ἱερῶν ἀντικειμένων, προκειμένου νά ἱκανοποιήσουν ἀκόπως τὴν πλεονεξία τους, «ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία» (Κολ. γ’, 5) κατὰ τὸν Θεῖο Ἀπόστολο Παύλο.

Μετά ἀπ᾿ αὐτά παραγγέλλομε νά ἀπομακρυνθοῦν τὰ ἱερὰ ἀναθήματα ἀπό τίς Ἅγιες Εἰκόνες ἢ τά Ἱερά Λείψανα καὶ νά διασφαλίσετε αὐτά σέ ἰδιαίτερο χῶρο, ἀπροσπέλαστο στοὺς προσκυνητές καὶ ἐπισκέπτες, καί ἀκόμα νά καταλογογραφήσετε καί φωτογραφήσετε τυχὸν ἀρχαῖες Εἰκόνες ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο Λειτουργικὸ ἀντικείμενο, τὸ ὁποῖο δύναται νά ἔχει καὶ ἱστορικὴ ἀξία, ὥστε νά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀναζητήσεως καί εὑρέσεως σέ περίπτωση κλοπῆς.

Ὅλα αὐτά τά γράφομε μέ πόνο, ἀγωνιῶντας τόσο γιὰ τὰ Ἱερὰ ἀντικείμενα, τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς χώρους, ὅσο καὶ γιὰ τὴν δική σας σωματικὴ ἀκεραιότητα, ἰδίως τῶν μοναζόντων καὶ μοναζουσῶν οἱ ὁποῖοι καὶ ἐγκαταβιοῦν ἐντὸς τῶν χώρων αὐτῶν καί λειτουργοῦν καί ὡς φύλακες καί προστάτες τους μέ κίνδυνο, ἐπαναλαμβάνω, καί τῆς ζωῆς τους. Γι᾿ αὐτό καί συνιστοῦμε τὴν ἰδιαίτερη μέριμνά σας, μέ τήν πρόσθετη προτροπή νά καταβάλλετε κάθε προσπάθεια γιά διαφύλαξη τῶν ἐμπιστευμένων ἀπὸ τήν Ἁγιωτάτη μας Ἐκκλησία, προσπάθεια σύμφωνη καί μέ τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἁγίου Θεοῦ πρὸς τοὺς Πρωτοπλάστους, ὅταν τούς ἐτοποθέτησε στόν Ἐδεμικό Παράδεισο μέ σκοπό τό: «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάττειν αὐτόν».

Εὐελπιστοῦντες στήν πιστή τήρηση τῶν ἀνωτέρω διατελοῦμε,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης πολλῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ