ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ριθμ. Πρωτ.      997                                                    ν  Κορίνθ τῇ      8 - 7 -2011  

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως τῷδε, ἐν φωτοστατικῷ  ἀντιγράφῳ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2915/2011 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Περί κενουμένων Ἐφημεριακῶν θέσεων», ἵνα λάβητε γνῶσιν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου

σελίδα 1

σελίδα 2