ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σημείωσις:

Ἡ παροῦσα ν᾿ ἀναγνωσθῇ ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις τὴν Κυριακή 10ην Ἀπριλίου ἐ. ἔ. κατά την διάρκειαν τοῦ Κοινωνικοῦ.

Ἡ Ἀποστολικὴ Ἱερὰ Μητρόπολις μας, προκειμένου νά ἀνακουφίζει τίς ἀνάγκες τῶν ἀπόρων ἀδελφῶν μας,  λειτουργεῖ ἀπό τό Πάσχα τοῦ 2009 εἰς τήν Κόρινθο και ἐπί τῆς ὁδοῦ Περιάνδρου 8 Τράπεζα τροφίμων καὶ ἐνδυμάτων ὑπό τήν ἐπωνυμία «Η ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ἡ Τράπεζα αὐτή ἐκτός ἀπό τήν ὑλική καί ἠθική στήριξη τῆς Ἱ. Μητρόπολής μας στήθηκε καί λειτουργεῖ καί λόγῳ τῆς ἀγάπης σας ἀλλά καί τῶν φιλοφρόνων προσφορῶν σας σέ τρόφιμα, ἐνδύματα, ὑποδήματα καί λοιπά εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Πάνω ἀπό χίλιοι (1000) συμπολίτες μας μέ τίς οἰκογένειές τους προμηθεύονται φαγητό, ἐνδύματα καί ὑποδήματα ἀπό τήν συγκεκριμένη Τράπεζα καί τά συσσίτια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί, εἰς τά μέτρα τοῦ δυνατοῦ, ἀνακουφίζονται ἀπό τήν δοκιμασία τῆς φτώχειας χάριν τῆς δικῆς σας ἀγάπης ἀλλά καί τῆς ὑπακοῆς σας στίς ἐκκλήσεις μας.

Ἡ ἀνταπόκρισή σας, ἕως τώρα, εἶχε θετικότατα ἀποτελέσματα, γι᾿ αὐτό καί ἐλειτούργησε «Η ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ» ἀπροσκόπτως. Πλήν ὅμως, ἐνῷ σέ ἐνδύματα ἔχομε ἐπάρκεια ἱκανή, σέ τρόφιμα ὑστεροῦμε. Γι᾿ αὐτό καί ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα παρακαλοῦμε τήν ἀγάπη σας νά δραστηριοποιηθῆτε καί πάλι ἀποστέλλοντας τρόφιμα μέ μεγάλη διάρκεια, ὅσον ἀφορᾷ στήν ἡμερομηνία λήξης των. Μή λησμονῆτε ὅτι ὁ ἄνθρωπος συχνότερα τρώγει παρά ντύνεται, καί ἔτσι οἱ ἀνάγκες σέ τρόφιμα εἶναι μεγαλύτερες. Ἄλλωστε ἡ φτώχεια ποτέ δέν πάει διακοπές. Ἀντίθετα παρουσιάζει τό ἀποτρόπαιο πρόσωπό της κατά τίς ἡμέρες τῶν μεγαλύτερων γιορτῶν τῆς πίστεως προκαλώντας διττά καί τούς πιστούς καί τούς πτωχούς.

Ἔτσι πιστεύομε στήν ἄμεση ἀνταπόκρισή σας. Τά δείγματα τῆς ἀγάπης σας πρός τόν συνάνθρωπό μας, ὁ ὁποῖος χειμάζεται καί πάσχει, μέχρι σήμερα εἶναι συγκινητικά. Ἐλπίζομε λοιπόν ὅτι καί πάλι ἡ συνδρομή σας σέ τρόφιμα θά εἶναι ἡ πρέπουσα, ὥστε «Η ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ» νά συνεχίσῃ τήν λειτουργία της χωρίς ἐμπόδια ἤ ἀναστολές…

Ἀδελφοί μου, οἱ προσφορές σας εἶναι δεῖγμα ἀγάπης, ἡ ὁποία συγκινεῖ τούς ἀνθρώπους καί εὐαρεστεῖ τόν Θεό. Ἄς ἐπιδείξωμε σπλάχνα οἰκτιρμῶν καί ἄς θρέψωμε τούς φτωχούς ἀδελφούς μας ἰδιαίτερα κατά τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες πού διερχόμεθα.

Μέ τήν ἐλπίδα τῆς πλούσιας ἀρωγῆς σας σέ τρόφιμα γιά τήν συνέχιση τοῦ ἔργου «ΤΗΣ ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ἐπευλογῶ ὅλους σᾶς εὐχόμενος, ὅπως ἐφ᾿ ὅρου ζωῆς ὁ Πανάγιος Θεός μας σκεπάζει καί προστατεύει ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειες σας, τό δέ ἐπερχόμενο ἅγιο Πάσχα τῆς πίστεώς μας εἴθε νά ἀποβῃ γιά ὅλους ΠΑΣΧΑ ΘΕΟΥ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ.

Ἔτη πολλά καί παρά Κυρίου εὐλογημένα.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας μέ  ἀγάπη πολλή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ