ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Πρός

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί   Αἰδεσ/τους  Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ἀδελφοί καί Πατέρες,

ζοῦμε σὲ μία κοινωνία πολυπολιτισμικὴ καὶ πολυθρησκευτική. Τὰ μηνύματα πού καθημερινὰ λαμβάνουμε ὡς ποιμένες, δὲν εἶναι καθόλου εὐχάριστα. Ἡ Πολιτεία μᾶς ἀπαξιώνει, δυστυχῶς, καὶ ὡς θεσμικὸ παράγοντα τοῦ Τόπου καὶ ὡς πρόσωπα. Ὁ Λαὸς ἀγωνιᾷ καὶ ἀναμένει στήριγμα στὴν πνευματική του πορεία, ὥστε νὰ δυνηθῇ νά ξεπεράσει τὴν παρουσιασθεῖσα κρίση καί ἀσφαλῶς νά πορεύεται πρός τόν τελικό του σκοπό, πού εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ νεολαία χωρὶς προσανατολισμό, ἀρχές, ἰδανικά, στόχους καὶ πόθους τρέμει χωρίς ἐλπίδα μπροστὰ στὸ ἀβέβαιο μέλλον, ποὺ τὴν ἀναμένει καὶ τῆς ἐπιφυλάσσει ἡ νέα τάξη πραγμάτων μὲ τὴν δῆθεν «παγκοσμιοποίηση». Ζοῦμε λοιπόν μία κατάστασι ὅπως μᾶς τήν περιγράφει σαφέστατα τό Ἁγιογραφικό χωρίο «ἰδών δέ τούς ὄχλους (ὁ Ἰησοῦς) ἐσπλαχνίσθη περί αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καί ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα. Τότε λέγει τοῖς μαθητές αὐτοῦ ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τόν θερισμόν αὐτοῦ» (Ματθ. θ’, 36-38) καί ἀπό τό χωρίο αὐτό προκύπτει τό χρέος μας, ἀλλά καί δίδεται ό προσανατολισμός τοῦ ἀναμενόμενου ἔργου μας. 

Χρέος ἱερὸ ὅλων μας εἶναι ἡ ἐπαγρύπνηση, ἡ φροντίδα, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐνύλωση, ἡ διάδοση τῆς «ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» (πρβλ. Α’ Πετρ. γ’,15) καὶ βεβαίως ἡ κατάρτηση.Ἡ δική μας πρῶτα κατήχηση καί μετά τοῦ Λαοῦ. Ἡ κατήχηση τοῦ λαοῦ μας θὰ πρέπει νὰ ἀποτελέσῃ τούτη τήν ὥρα πρωταρχικὸ σκοπὸ καὶ στόχο μας. Γιά τὸν λόγο αὐτό ἀποφασίσαμε, μέ την ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους 2011 νὰ λειτουργήσῃ Εἰδική Σχολὴ Καταρτήσεως Στελεχῶν Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως μὲ σκοπὸ τὸν καταρτισμὸ τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὑπακούοντες ἀκόμη καί στήν ἐντολὴ τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου: «Λοιπὸν, ἀδελφοί …. καταρτίζεσθε» (Β’ Κορ. ιγ΄, 11).

Κατόπιν αὐτῶν προσκαλοῦμε ὅλους ἐσᾶς τούς Κληρικοὺς μας και ἰδιαίτερα τούς νεώτερους, ἀλλά καί τά πρός τοῦτο ἱκανά λαϊκὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἐσεῖς θὰ φροντίσετε νὰ μᾶς ὑποδείξετε, νὰ παρακολουθήσετε τὰ μαθήματα αὐτῆς τῆς Εἰδικῆς Σχολῆς Καταρτήσεως Στελεχῶν Κατηχήσεως, τὰ ὁποῖα, σὺν Θεῷ, θὰ πραγματοποιοῦνται κάθε Σάββατο ἀπὸ 6 - 8 μ.μ. στὴν πλήρως ἀνακαινισμένη «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν Κόρινθο καί μετά τό νέο ἔτος, σέ ἡμερομηνίες πού θα πληροφορηθῆτε ἀπό τό Πρόγραμμα, πού εἰδικά ἕχει καταρτισθῆ καί θά σας κοινοποιηθῆ ἑγκαίρως.

Ὑπεύθυνος τῆς ἀνωτέρω Σχολῆς ὁρίσθηκε ὁ Πανοσ. Ἁρχιμ. κ. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος, Ἱεροκήρυξ, ὁ ὁποῖος ὡς συντονιστής τοῦ Νεανικοῦ καὶ Κατηχητικοῦ Ἔργου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας θά σᾶς παράσχῃ, μέ τήν ἐντολή μου, κάθε σχετικὴ πληροφορία στό τηλέφωνο 6973 – 046163 σέ καθημερινή βάση.

Μέ ἰδιαίτερη χαρά θά ἀπολαύσουμε τήν κατάρτιση καί τήν ἰδική σας ἀλλά καί τῶν νέων Στελεχῶν μας ἀναμένοντας κυρίως τήν ἠθική συνδρομή σας στὸ ἔργο αὐτό, πού συνίσταται στήν ἀπό μέρους σας ὑπόδειξη προσώπων ἐμφορούμενων ἀπὸ θεῖο ζῆλο καὶ εὐσέβεια, μέ διάθεση πνευματικῆς προσφορᾶς, τὸ ἀργότερο μέχρι τῆς 15ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. ὥστε νὰ στελεχώσουν καὶ αὐτὴ τὴν ἱεραποστολική μας προσπάθεια, γιά τήν ὁποία εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε νά ἀποβῆ γιά τό καλό τοῦ Λαοῦ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Πεπεισμένοι γιά τήν θετική σας ἀνταπόκριση στό κάλεσμά μας, σᾶς ἐπευλογῶ ὅλους πατρικῶς καί εὔχομαι γιά τήν προκοπή τοῦ βίου καί τῆς πίστεώς Σας

Μέ ἀγάπη πατρική και έλπίδα

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ