ΕΚΔΗΛΩΣΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῶν Ἀρχ. Περιφερειῶν Κορίνθου, Λουτρακίου, Βόχας, Βέλου, Σολυγείας τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διὰ τοῦ παρόντος παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅπως ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις τὴν Κυριακὴν 24ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. τὴν κάτωθι ἀνακοίνωσι, εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας.

Μετ᾿ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

ἐφέτος τὴν 28η Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ» συμπληρώνονται ἑβδομήντα (70) χρόνια ἀπὸ τὴν ἡρωϊκὴ ἀπόφασι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ν᾿  ἀντισταθῇ στὶς ἐπεκτατικὲς διαθέσεις τῶν δυνάμεων τοῦ «Ἄξονος». Σύσσωμος ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἀμύνθηκε «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν», ἀφήνοντας μοναδικὸ παράδειγμα στὴν ἱστορία ἑνότητος, θυσίας καὶ ἡρωϊσμοῦ, ὅταν λαοὶ ἄλλων χωρῶν, χωρίς καμμία ἀντίστασι παρεδίδοντο στὶς σιδερόφρακτες στρατιωτικὲς δυνάμεις τῶν Μουσολίνι καὶ Χίτλερ.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας ἀρχίζοντας τὶς πνευματικές της δραστηριότητες, στὴν «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ», καί θέλοντας νά τιμήσῃ τὴν μνήμη ὅλων αὐτῶν, ποὺ προασπιζόμενοι τὴν ἐλευθερία «ἠμύνθησαν τοῦ πατρίου ἐδάφους», διοργανώνει ἐκδήλωσι, τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 2010 καὶ ὥρα 6:00 μ.μ., μὲ ὁμιλητὴ τὸν κ. Πέτρο Θωμαῒδη, Δικηγόρο, καὶ μὲ θέμα: «’’28η Ὀκτωβρίου 1940’’». Μία ἡμερομηνία, ’’ποὺ δικάζει, δοκιμάζει καὶ ἐλέγχει τὰ χαρτιὰ τῆς ἱστορικῆς μας ταυτότητας’’ (Στρατῆς Μυριβήλης)». Τήν ἐκδήλωσι θά πλαισιώσῃ ἡ «Χορωδία Κορίνθου» ὑπό τήν διεύθυνσι τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Παπαγιαννοπούλου.

Ἡ παρουσία σας και ἡ φιλότιμη προσέλευσί σας θὰ εἶναι τιμητική, γι᾿ αὐτοὺς ποὺ θυσίασαν τὴν ζωή τους, ἀκριβοπληρώνοντας τὴ δική μας λευτεριά.

Μέ θερμές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ