24η ἹΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ἹΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

 

 ριθμ. Πρωτ.    1208                                                                   ν Κορίνθ τῇ      31 - 10 - 2016

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους και Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,

διά τοῦ παρόντος Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τὴν 10ην Νοεμβρίου ἐ. ἔ., ἡμέρα Πέμπτη καί ὥρα 9.00’ π.μ., εἰς τήν «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑΝ» ἐν Κορίνθῳ, θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ΚΔ’ Ἱερατικὴ Σύναξις μὲ ὁμιλητήν τόν συνεργάτην εἰς τό Ποιμαντικόν ἔργον τῆς Ἱ. ἡμῶν Μητροπόλεως Ἐλλογιμώτατον Καθηγητήν καί Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀπόστολον Νικολαΐδην καί θέμα: «Πόσο χρήσιμος εἶναι σήμερα ὁ Ὀρθόδοξος Ἱερέας».

Τῆς Ἱερατικῆς μας Συνάξεως θὰ προηγηθῆ Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς καί θά ἐπακολουθήσουν συζητήσεις ἐπί τῆς εἰσηγήσεως καί ἐπί ἄλλων πνευματικῶν, διοικητικῶν καί κοινωνικῆς φύσεως θεμάτων.

Οἴκοθεν νοεῖται ὅτι ἡ παρουσία Σας ὅσον εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν τόσον καί εἰς τήν Ἱερατικήν Σύναξιν εἶναι ὑποχρεωτική.

Εὐχέτης ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ