23η ἹΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ἹΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

 

ριθμ. Πρωτ.    623                                                                    ν Κορίνθ τῇ      18 - 5 - 2016


 

                                                                                                                ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους και Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,

ἐνῷ πλησιάζει κι᾿ ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Tοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας καὶ προστάτου Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου διὰ τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τὴν 6ην Ἰουνίου ἐ. ἔ., ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Δευτέραν καὶ περὶ ὥραν 9.00’ π.μ., εἰς τήν «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑΝ» ἐν Κορίνθῳ, θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ΚΓ’ Ἱερατικὴ Σύναξις μὲ ὁμιλητήν τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Κλαύδιον Καλαρᾶν, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Σικυῶνος καί θέμα: «Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος Ἀρχιποιμένας καί Ἀρχιερέας τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο».

Εἰς τήν συνέχειαν θά Σᾶς δοθοῦν ὁδηγίαι σχετικῶς α) μέ τάς Ἐκδηλώσεις «Ι’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2016», β) τήν Παγκορινθιακήν καί Προσκυνηματικήν Ἀποδημίαν μας εἰς Τῆνον καί γ) διοικητικά θέματα.

Τῆς Ἱερατικῆς μας Συνάξεως θὰ προηγηθῇ ὡς συνήθως δέησις, ἡ δὲ παρουσία σας εἶναι ὑποχρεωτικὴ.

Εὐχέτης πάντων Ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ