«Καταγραφή μή δημοσίων ἐκκλησιαστικῶν μουσείων καί συλλογῶν μέ κινητά μνημεῖα ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, Παιδείας καί Θρησκευμάτων – Καθεστώς ἐποπτείας ἐπ’ αὐτῶν»

 

ριθμ. Πρωτ. 1153                                                   ν Κορίνθ τῇ   7 - 9 - 2015

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως τῷδε, ἐν φωτοστατικῷ ἀντιγράφῳ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 3173/1857/4-9-2015 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Καταγραφή μή δημοσίων ἐκκλησιαστικῶν μουσείων καί συλλόγων μέ κινητά μνημεῖα ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολτισμοῦ, Παιδείας καί Θρησκευμάτων – Καθεστώς ἐποπτείας ἐπ᾿ αὐτῶν» ἵνα λάβητε γνῶσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς περαιτέρω.

 

Μετ᾿ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

 

 

ριθμ. Πρωτ. 3173
Διεκπ. 1857
θήνσι 4 Σεπτεμβρίου 2015

Πρς
Τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν κα
Τς ερς Μητροπλεις τς κκλησας τς λλδος


   κ Συνοδικς ποφάσεως, ληφθεσης ν τ Συνεδρίᾳ τς Διαρκος ερς Συνόδου τς 26ης μηνός Αγούστου .., καί ξ φορμς τς ποστολς ρωτηματολογίων ες τάς ερς Μητροπόλεις πό τν κατά τόπους φορειν ρχαιοτήτων, κατντολήν τς Γενικς Διευθύνσεως ρχαιοτήτων καί Πολιτιστικς Κληρονομις το πουργείου Πολιτισμο, Παιδείας καί Θρησκευμάτων, πρός τόν σκοπόν καταγραφς τν μή δημοσίων κκλησιαστικν μουσείων, τά ποα δρύονται κατά τόν ν. 590/1977 διά Κανονισμο τς ερς Συνόδου τς εραρχίας καί δέν εναι ναγνωρισμένα κατά τόν Ν. 3082/2002, γνωρίζομεν μν, τά κάτωθι:
δρυσις κκλησιαστικν μουσείων ξακολουθε καί κατόπιν τς νάρξεως σχύος τορχαιολογικο») Νόμου 3028/2002 νά γίνεται βάσει παλαιοτέρας καί εδικοτέρας διατάξεως το ρθρου 45 παρ. 5 το ν. 590/ 1977 διά Κανονισμο τς ερς Συνόδου τς εραρχίας καί μάλιστα κατά τόν Νόμον 4235/2014 (ρθρον 68 παρ. 1 ποπαρ. 4) νεγνωρίσθησαν ς νομικά πρόσωπα διωτικο δικαίου. Κατά τόν Νόμον 3028/2002 (ρθρον 45 παρ. 5), προβλέπεται τι τά μή δημόσια μουσεα (λλων νομικν προσώπων, πλήν τν μουσείων το Δημοσίου) δρύονται διπουργικς ποφάσεως (πουργο Πολιτισμο), χουν τήν ποχρέωσιν καταχωρίσεως τν ντικειμένων ατν ες τό θνικόν ρχεον Μνημείων, ποχρεονται κατ' τος νά νημερώνουν τήν κατά τόπον ρμοδίαν φορείαν διά πσαν μεταβολήν τς καταστάσεως τν ντικειμένων ατν καί λειτουργία των τελε κατά τήν παράγραφον 13 το ρθρου 45 το Ν. 3028/2002 πό τήν διοικητικήν ποπτείαν το πουργο Πολιτισμο.

Ες τήν περίπτωσιν τν κκλησιαστικν μουσείων, τά ποα πόκεινται ες διαφορετικόν καθεστώς δρύσεως καί λειτουργίας κατά τόν Ν. 590/1977 δέν προβλέπεται σκησις οασδήποτε διοικητικς ποπτείας πό το πουργο Πολιτισμο. ς γνωστόν, διοικητική ποπτεία δέον πως προβλέπεται πό εδικς διατάξεως νόμου καί δέν τεκμαίρεται. Οδεμία διάταξις το Ν. 590/1977 το Ν. 3028/2002 λλου νομοθετήματος χει θεσπίσει διοικητικήν ποπτείαν το πουργο Πολιτισμο, Παιδείας καί Θρησκευμάτων πί τν κατά τό ρθρον 45 παρ. 5 το Ν. 590/1977 δρυόμενων κκλησιαστικν μουσείων.

Συνεπ
ς, τό ατημα καταγραφς δύναται νά δικαιολογηθ μόνον πό τό πρίσμα τς διατάξεως το εσέτι σχύοντος ργανισμο το (πρώην) πουργείου Πολιτισμο καί θλητισμο (Π.Δ. 104/2014, ΦΕΚ Α΄ 171/ 28.8.2014), ες τό ρθρον 13 παρ. 3 περ. ββ το ποίου προβλέπεται, τι τό Τμμα ρχαιολογικν Μουσείων καί Συλλογν τς Διευθύνσεως Μουσείων εναι ρμόδιον διά: «ββ) Την επιστημονική εποπτεία των Εκκλησιαστικών Μουσείων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
πομένως, δέν εναι παράνομος συμπλήρωσις το ντύπου καταγραφς διά τά κκλησιαστικά μουσεα, δέον μως νά εναι πολύτως σαφές τι τό Τμμα ρχαιολογικν Μουσείων καί Συλλογν τς Διευθύνσεως Μουσείων εναι ρμόδιον μόνον διά τήν «πιστημονικήν ποπτείαν» πί τν κκλησιαστικν μουσείων, χωρίς νά εναι ρμόδιον καί διά νά παρέχ οασδήποτε ποδείξεις διά τήν διοίκησιν, ργάνωσιν, λειτουργίαν τν κκλησιαστικν μουσείων, πολλ δέ μλλον, διά τήν φαίρεσιν ντικειμένων κ τν κθέσεων τν κκλησιαστικν μουσείων δι’ οονδήποτε σκοπόν.
Ε
ς τό πλαίσιον τς νωτέρω παρατηρήσεως, πενθυμίζεται τι κατ' ξαίρεσιν το γενικο κανόνος το ρθρου 21 παρ. 1 το ν. 3028/2002 κατά τόν ποον : «Τα αρχαία κινητά μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή …», σχύει διάταξις το ρθρου 73 παρ. 1 το ν. 3028/2002, κατά τήν ποίαν: «1. Τα υπάρχοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δικαιώματα κυριότητας των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, της Ιερής Μονής του Σινά, των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, των Ιερών Μονών της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη και του Ευαγγελι-στή Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, άλλων νομικών προσώπων η άλλων ενώσεων προσώπων που εκπροσωπούν θρησκείες ή δόγματα, σε αρχαία μνημεία θρησκευτικού χαρακτήρα, ακόμη και αν χρονολογούνται μέχρι και το 1453, διατηρούνται».

Συνεπ
ς, τό ατημα συμπληρώσεως το ντύπου καταγραφς διά τά κκλησιαστικά μουσεα, τό ποον κφέρεται πό το Τμήματος ρχαιολογικν Μουσείων καί Συλλογν τς Διευθύνσεως Μουσείων, δικαιολογεται ες τό πλαίσιον τς πιστημονικς ποπτείας το Τμήματος ατο πί τν κκλησιαστικν μουσείων, ες οδεμίαν περίπτωσιν μως δύναται νά δηγήσ ες οουδήποτε περιεχομένου διοικητικήν ποπτείαν το Δημοσίου πί διοικητικν διαχειριστικν ν γένει λειτουργικν ζητημάτων τν κκλησιαστικν μουσείων, οτε ες φαίρεσιν τς κατοχς τν ντικειμένων τν ν λόγ κκλησιαστικν μουσείων.

 

ντολ τς ερς Συνόδου

 

 

 

ρχιγραμματες

 

 

 

Μεθώνης Κλήμης