«Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΗΣΑΝΤΑΣ & ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑ «Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ»

 

         

Ἀριθμ. Πρωτ.      832                                                                          Ἐν  Κορίνθῳ  τῇ    30 - 6 - 2015

  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, παιδιά μου εὐλογημένα,

μὲ τὴν χάρι τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ὁλοκληρώθηκαν κι᾿ ἐφέτος οἱ ἐκδηλώσεις τῶν «Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» πρὸς τιμὴν τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Προστάτου καὶ Ἐφόρου ὅλων μας καὶ ἰδιαιτέρως Πολιούχου Κορίνθου Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.

Βαθύτατα συγκινημένος ἀπὸ τὴν πολυπληθῆ συμμετοχή σας καὶ τὴν εὐλάβειά σας σ᾿ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις, πού πραγματοποιήθηκαν, μὲ κορυφαῖες αὐτὲς τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας τῆς 28ης Ἰουνίου ἐ. ἔ. στὴν πόλη τῆς Κορίνθου, ὡς καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 29ης Ἰουνίου ἐ. ἔ. στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος στὸν Ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Ἀρχαίας Κορίνθου, ὅπου ἡ κατά χιλιάδες εὐσεβὴς παρουσία σας ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, Ἀρχιερατικῶς ἐπευλογῶ ὅλους Σας, ὑψώνοντας ἱκετευτικὰ τὰ χέρια μου στὸν Προστάτη μας Ἅγιο Παῦλο καὶ παρακαλῶντας Τον νά χαρίζῃ σ᾿ ὅλους μας πλούσια τά ἐλέη, τόν φωτισμό καί τὶς εὐλογίες Του καί τήν προστασία του ἀπό κάθε ἐπιβολή ὀρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν καθώς διαβαίνουμε ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν.

Μέ ἀφορμή λοιπόν τά ἀνωτέρω αἰσθάνομαι ἔντονα τὴν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας μαζί σας γιατί θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν πίστη σας, ὅπως αὐτὴ ἐκδηλώθηκε κατὰ τὶς ἡμέρες αὐτὲς τῶν ἑορτασμῶν. Θέλω νὰ σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὴν ὑπακοή σας στὸ κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὥστε νά ἀποδώσουμε ὅ,τι ὀφείλουμε σὰν παιδιὰ στὸν Πατέρα μας Ἀπόστολο Παῦλο, ἄν καὶ «ἰσαρίθμους τῇ ψάμμῳ ᾠδάς» νὰ προσφέρουμε «οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον»! Θέλω ἀκόμη νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ συνεχίσουμε νὰ ἐπιδεικνύουμε θερμὴ πίστη στὸν Χριστό, ἀγάπη στὴν Ἐκκλησία Του, ζῆλο μὲ ἐπίγνωση στὰ παραδεδομένα τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ βεβαίως γιὰ νὰ κατωρθώσουμε τὰ ἀνωτέρω σᾶς ὑπενθυμίζω τὴν ὑποχρέωσή μας γιὰ μελέτη ἐμβριθῆ, καθημερινὴ καὶ κυρίως μὲ διάθεση μαθητείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἰδιαιτέρως τῶν 14 Ἐπιστολῶν Του μεταξύ τῶν ὁποίων ἐξέχουσα θέση ἔχουν οἱ δύο πρός Κορινθίους Ἐπιστολές Του, μνημειώδεις σέ περιεχόμενο καί πολύ κατατοπιστικές γιά τόν τρόπο πού τό περιεχόμενό τους μεταβάλλεται σέ βίωμα ἐποικοδομητικό καί σωτήριο.

Οἱ «ἄνεμοι» τῆς ἀπιστίας, τῆς φιλαυτίας, τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καί τοῦ ἄκρατου ὑλισμοῦ γιὰ δύο χιλιάδες χρόνια περίπου, πνέουν ἀπειλητικοί ἐνάντια στὸ σωστικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅπως κάθε ἐποχὴ ἔχει ἐπιδείξει μέσα ἀπὸ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ τρόπαια τὸ πόσο βαθειὰ εἶναι ριζωμένη ἡ πίστη στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι καὶ ἡ δική σας πολυπληθὴς καὶ εὐσεβὴς παρουσία στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου φανερώνει ὅτι τὸ δένδρο τῆς πίστεως, παρά τά περί τοῦ ἀντιθέτου λεγόμενα, παραμένει ἀπαρασάλευτο καί στήν Κορινθία μας, σέ ἐπίρρωση τῆς ἀληθείας ὅτι «πύλαι ᾃδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιστ’, 18)!

Αὐτή τήν πίστη στόν Τρισάγιο Θεό καί αὐτήν τήν ἑνότητα σᾶς παρακαλῶ νά ἐπιδείξετε καί αὐτές τίς δύσκολες ὧρες, πού διέρχεται ἡ Πατρίδα μας, ὥστε ἑδραῖοι στήν Ἀληθινή Πίστη νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι «οἱ ἐκζητοῦντες τον Κύριον οὐκ ἐλλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ», ἀλλά καί ὅτι σύμψυχοι καί ὁμονοοῦντες θά καταφέρουμε πολλά περισσότερα ἀπ᾿ ὅτι διχασμένοι.

«Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τοῦ πνεύματός σου», Λαέ τοῦ Θεοῦ, Χριστιανοί μου εὐλογημένοι καί περιπόθητοι, «ἡ χάρις μεθ᾿ ὑμῶν ἀμὴν» (Β’ Τιμ. δ’, 22).

 

Εὐχέτης Σας μέ πολλή πατρική ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ