10ο ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀδελφοί καί πατέρες,

διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τὴν 2αν Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέραν Τρίτην καί περί ὥραν 9.00’ π.μ. εἰς τήν ἀνακαινισμένην «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ» τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Ι’ Ἱερατικὴ Σύναξις μέ θέμα: «ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ, ΕΡΓΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Ἤ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ;», μέ εἰσηγητή τόν Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἡμῶν Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ἄνθιμον Παπαλεξόπουλον. Θά ἐπακολουθήσῃ συζήτησις. Ἡ παρουσία ὑμῶν εἶναι ὑποχρεωτικήκαί θ᾿ ἀποτελέσῃ μία εἰσέτι εὐκαιρία νά γνωρίσητε ἐκ τοῦ σύνεγγυς τί κατορθώνει ἡ ἀγαστή συνεργασία Ἐπισκόπου καί Ἱερέων διά τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τήν διακονίαν τοῦ ἐμπεπιστευμένου ἡμῖν ποιμνίου.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ