ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος ενημερώνομεν δια τήν ἀνακοίνωσιν τοῦ Σχολείου Δευτέρας Εὐκαιρίας Ἄσσου - Λεχαίου,  ἵνα λάβητε γνῶσιν καί ἀναγνώσητε αὐτήν στό ἐκκλησίασμα, τήν Κυριακήν 24η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. εὐθύς ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἐνδιαφερομένων.

Εὐχέτης ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Δελτίο Τύπου

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελούν θεσμό και βασικό πυλώνα της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα. Παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου. Τα Σ.Δ.Ε. συνθέτουν ένα ευέλικτο, καινοτομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαμορφώνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και δίνει έμφαση στην ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία .

Τα Σ.Δ.Ε παρέχουν δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και τη ζωή. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις, εμπειρίες, αναπτύσσουν δεξιότητες, διαμορφώνουν αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να ενταχθούν ομαλά στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές.

Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (25 ώρες την εβδομάδα), εκτός των Σ.Δ.Ε. καταστημάτων κράτησης που λειτουργούν πρωινές ώρες. Σε όλη τη χώρα λειτουργούν 57 Σ.Δ.Ε., εκ των οποίων 7 σε καταστήματα κράτησης.

Το Σ.Δ.Ε ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, τηλ. 27410-86880 (απόγευμα).