ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Πρὸς
ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Εἰς τὰς ἕδρας των

Πανοσ/τοι, Αἰδεσ/τοι,
διὰ τοῦ παρόντος καί ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτημάτων τά ὁποῖα ὑποβάλλονται εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν ἀπό ἐνδιαφερομένους Κληρικούς καί Λαϊκούς γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ τέλεσις τοῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου, ἐνῷ ἐπιτρέπεται καθ᾿ ὅλας τάς ἡμέρας τοῦ ἔτους δέν ἐ π ι τ ρ έ π ε τ α ι κατά τάς κατωτέρω ἡμέρας: 
1) Παραμονὴν τῶν Θεοφανείων
2) Ἀπό Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς (μετά τίς 15:00 μ.μ.) ἕως καὶ τὴν Κυριακὴν τοῦ Πάσχα
3) Ψυχοσάββατον τῆς Πεντηκοστῆς
4) Τὴν Πεντηκοστὴν
5) Ἀπό 11ην – ἕως 14ην Αὐγούστου
6) Τὴν 29ην Αὐγούστου
7) Τὴν 14ην Σεπτεμβρίου
8) Ἀπό 18ην – ἕως καί τήν 25ην Δεκεμβρίου 
Ἡ τήρησις τῶν ἀνωτέρω εἶναι ὑ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή εἰς πάντας.
Μετ᾿ εὐχῶν καί ἀγάπης πατρικῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ