ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ ΑΓΙΩΝ

Πρὸς
ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Ἡσυχαστήρια τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Εἰς τὰς ἕδρας των


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διὰ τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἀπὸ τῆς Δευτέρας 21ης Ἰουνίου καί ὥρας 19.30’ μ.μ. ἕως καὶ τῆς Τετάρτης 30ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., καὶ μέ ἀφορμή τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις διὰ τὴν μνήμην τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ πολιούχου Κορίνθου Ἀποστόλου Παύλου, θά ἀφιχθοῦν καί θὰ φιλοξενηθοῦν πρὸς ἁγιασμὸν τῶν πιστῶν, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τά Ἱερά Λείψανα τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων διό καί ἐντελλόμεθα νά ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις τὰς Κυριακάς 6ην, 13ην καὶ 20ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. καί κατά πάσαν ἄλλην εὐκαιρίαν τὴν συνημμένην σχετικήν ἀνακοίνωσιν. 
Μετ᾿ εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ