ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ Ι. ΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ

Πρὸς
τά Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγ. Γεωργίου Φενεοῦ, Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χιλιομοδίου, Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου, Ἁγίου Βλα-σίου Ἄνω Συν. Τρικάλων, Παναγίας Κορυφῆς Καμαρίου καί τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου.
Εἰς τὰς ἕδρας των

Μετὰ τὴν ἀπό περυσινή καθιέρωσι ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων συνεργῶν τοῦ Θείου Παύλου, καὶ πάντων τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων, κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῶν κατ᾿ ἔτος ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ὑπό τον τίτλον «ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ὁμοῦ μεθ᾿ ἱκανῶν μελῶν ἐκ τῆς ἀδελφότητος ὑμῶν μεταφέρητε κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς 21ης μηνὸς Ἰουνίου εἰς τὸν Ἱ. Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Κορίνθῳ τὰ Ἱ. Λείψανα τῶν Ἁγίων, τὸν ἐχόντων σχέσιν μετὰ τῆς ἐν Κορίνθῳ τοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα αἱ Ἱεραὶ ὑμῶν Μοναὶ κέκτηνται ὡς κάτωθι:
1. Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Φενεοῦ τὸ τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.
2. Ἱ. Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χιλιομοδίου τὴν τιμίαν κά-ρα τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων.
3. Ἱ. Μονὴ Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου τὰ τοῦ Ὁσίου Παταπίου (ἀποτμῆμα ἐκ τῆς χειρὸς), Ὁσίας Ὑπομονῆς (τιμίαν κάραν), καὶ τοῦ Ὁσίου Νί-κωνος.
4. Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Βλασίου Ἄνω Συνοικίας Τρικάλων τὸ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου.
5. Ἱ. Μονὴ Παναγίας Κορυφῆς Καμαρίου τοῦ τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μα-καρίου Ἀρεχιεπισκόπου Κορίνθου, καὶ
6. Ἱ. Καθεδρικὸς Ναὸς Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου τὸ τοῦ Ἁγίου Ἰάσονος.
Προσέτι γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι θὰ παρίστασθε καὶ τὴν Δευτέραν 28ην μηνὸς Ἰουνίου κατὰ τὸν Μέγαν Συνοδικὸν Ἑσπερινόν, προεξάρχοντος τοῦ Μακα-ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, εἰς δὲ τὴν ἀμέσως μετὰ ἐπακολουθοῦσαν Ἱ. Λιτάνευσιν ἀνὰ τάς ὁδοὺς τῆς πόλεως Κο-ρίνθου ὑμεῖς θὰ λιτανεύσητε τὰ ἐκ τῶν Ἱερῶν ὑμῶν Μονῶν προερχόμενα τίμια Λείψανα τῶν ἐν τῇ Κορίνθιᾳ Ἁγίων.
Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν Ἁγίων Λειψάνων εἰς τὰς Ἱεράς ὑμῶν Μονὰς θὰ λάβῃ χώ-ραν περὶ τὴν μεσημβρία τῆς 30ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν μεταφορὰν τούτων πρὸς ἁγιασμὸν εἰς τὸ Γενικὸν Νομαρχιακὸν Νοσοκομεῖον Κορίνθου, τὰ Στρατόπεδα, τὴν Ἀστυνομικὴν Διεύθυνσιν Κορινθίας, καὶ τὴν Πυροσβεστικὴν Ὑπηρεσίαν διό καὶ ὑποχρεοῦσθε ὅπως παρευρίσκεσθε ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς παραλαβὴν τούτων.
Γεγονότες μάρτυρες τῆς παραμυθίας τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν παρουσίαν τῶν ἱερῶν λειψάνων, χαίροντες ἀναμένομεν ὑμᾶς καί πάλιν μετὰ τῶν Ἱερῶν Λειψά-νων τῶν ἐν τῇ Κορινθίᾳ Ἁγίων ἐν ἐλπίδι τοῦ πλουσίου ἁγιασμοῦ τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἐκ τῆς μεταδοτικῆς τούτων χάριτος καὶ εὐλογίας καὶ διατελοῦμεν,
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης πολλῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ