ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΣΗΜΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος ενημερώνομεν ὑμῖν, δια τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 10575/850/26-4-2010 ἔγγραφον τοῦ Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. μὲ θέμα: «Ἀναπροσαρμογὴ τῆς τιμῆς τῶν Κληρικοσήμων ὡς καὶ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 160/18-2-2010 Φ.Ε.Κ., τεῦχος 2, τὸ ἀφορῶν εἰς τὴν ἀναπροσαρμογὴν τοῦ πόρου ἀπὸ τὸ Κληρικόσημον τοῦ Τομέως Προνοίας Ὀρθοδόξου Ἐφημεριακοῦ Κλῆρου Ἑλλάδος τοῦ Τ.Π.Δ.Υ. καὶ ἐντελλόμεθα διά τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀναγραφομένων, ἤτοι καθορίζεται ἡ ἀξία τῆς τιμῆς τοῦ Κληρικοσήμου ἀπὸ τοῦδε ὡς ἑξῆς:

1. Εἰς τὰς ἀδείας γάμου, βαπτίσεις, μνημόσυνα, διαζύγια εἰς 3 Εὐρώ.

2. Εἰς τὰ ἔγγραφα χειροτονίας, χειροθεσίας, διορισμοῦ καὶ ἀπολύσεως ἀνωτέρου καὶ κατωτέρου κλήρου εἰς 3 Εὐρώ.

3. Εἰς τὰς αἰτήσεις πρὸς Ἐφημερίους, Ἐκκλησιαστικάς Ἀρχάς, Ἐκκλησιαστικοὺς Ὀργανισμούς, καὶ Ἐκκλησιαστικὰ Ἱδρύματα καθὼς καὶ εἰς τὰ πιστοποιητικὰ ἢ βεβειώσεις ἢ ἐπικυρώσεις αἱ ὁποῖαι ἐκδίδονται ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω εἰς 2 Εὐρώ.

4. Εἰς τὰς ἀποδείξεις δαπανῶν ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ὅλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων ὡς καὶ τὰ πάσης φύσεως ἔργα, τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦνται ὑφ᾿ ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων καὶ Ἱερῶν Μονῶν εἰς 4%.

Ἐφιστῶντες καὶ αὖθις τὴν προσοχὴν ὑμῶν διά τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν πάντων τῶν ὡς ἄνω διατελοῦμεν,

Μετά Πασχαλίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ